Canvi de torn? Rebaixa salarial? Què pots fer quan et canvien les condicions de treball?


En el món del Dret laboral es parla d’una modificació substancial de les condicions de treball quan l’empresa pretén imposar-nos una alteració significativa de qualsevol dels aspectes fonamentals de la relació laboral (horari, jornada, salari...). Estem obligats a acceptar aquestes modificacions?

.............

En general, parlem de modificacions substancials de les condicions de treball quan es tracta de canvis que afecten la jornada, l’horari, les nostres funcions o la retribució però aquest no és pas un llistat tancat i es considera una modificació substancial qualsevol que afecti un element transcendent del contracte de treball.

La legislació estableix diferents requisits a les empreses que pretenguin impulsar una d’aquestes modificacions que poden suposar, entre d’altres, veure reduït el nostre salari o modificat l’horari. El primer d’aquests requisits és que caldrà demostrar l’existència de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que justifiquin la necessitat de la mesura. És a dir, no es pot imposar una d’aquestes modificacions de forma arbitrària.

A banda, la modificació només es podrà tramitar de forma individual quan en un període de 90 dies no afecti a un determinat percentatge de la plantilla. En el cas de les empreses de menys de 100 treballadors, la immensa majoria de les que existeixen al país, la modificació haurà de tramitar-se a través d’un procediment col·lectiu quan en el termini dels esmentats 90 dies afecti almenys a 10 persones. La conseqüència d’incomplir amb aquest requisit és que la mesura esdevé nul·la i ha de deixar d’aplicar-se, restituint les condicions de treball prèvies a la modificació.

Per últim, també és un requisit imprescindible per ser considerada vàlida, que l’empresa notifiqui la modificació al treballador afectat per escrit i amb un preavís mínim de 15 dies.

Què podem fer si se’ns aplica una modificació substancial?

Si la modificació en qüestió s’ha tramitat legalment complint amb els requisits que us hem explicat, la persona afectada pot actuar de tres formes diferents: acceptar la mesura, impugnar judicialment la decisió empresarial o rescindir el seu contracte amb dret a una indemnització i a accedir a la situació legal de desocupació.

L’opció d’acceptar-la no requereix de cap explicació addicional. Respecte la segona, la impugnació judicial, disposem de 20 dies hàbils a comptar des de la notificació de la modificació per tal d’impugnar la decisió empresarial. En aquest cas, serà un jutjat social qui decidirà si la modificació és procedent o no ho és amb la conseqüència que si s’aprecia improcedent, l’empresa haurà de retirar-la i restablir les condicions laborals prèvies. Si la modificació es declara improcedent però l’empresari incompleixi l’obligació de reintegrar-nos a les condicions laborals prèvies, la persona treballadora tindrà dret a rescindir el seu contracte i extingir voluntàriament la relació laboral percebent la indemnització que correspon als acomiadaments improcedents (33 dies de salari per any treballat amb un topall de 24 mensualitats).

El dret a rescindir el nostre contracte es manté, fins i tot, en cas que la modificació impugnada es declari procedent i sempre i quan afecti a: a) jornada de treball b) horari i distribució del temps de treball c) règim de treball a torns d) retribució o e) sistema de treball.

En tots aquests casos, malgrat es declari que la mesura està justificada, podrem rescindir el contracte i accedir a la situació legal de desocupació amb dret a percebre la prestació d’atur. Això sí, quan aquesta sigui la situació, la indemnització que percebrem serà de 20 dies de salari per any treballat amb un topall de tan sols 9 mensualitats.

.............

En general, parlem de modificacions substancials de les condicions de treball quan es tracta de canvis que afecten la jornada, l’horari, les nostres funcions o la retribució però aquest no és pas un llistat tancat i es considera una modificació substancial qualsevol que afecti un element transcendent del contracte de treball.

La legislació estableix diferents requisits a les empreses que pretenguin impulsar una d’aquestes modificacions que poden suposar, entre d’altres, veure reduït el nostre salari o modificat l’horari. El primer d’aquests requisits és que caldrà demostrar l’existència de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que justifiquin la necessitat de la mesura. És a dir, no es pot imposar una d’aquestes modificacions de forma arbitrària.

A banda, la modificació només es podrà tramitar de forma individual quan en un període de 90 dies no afecti a un determinat percentatge de la plantilla. En el cas de les empreses de menys de 100 treballadors, la immensa majoria de les que existeixen al país, la modificació haurà de tramitar-se a través d’un procediment col·lectiu quan en el termini dels esmentats 90 dies afecti almenys a 10 persones. La conseqüència d’incomplir amb aquest requisit és que la mesura esdevé nul·la i ha de deixar d’aplicar-se, restituint les condicions de treball prèvies a la modificació.

Per últim, també és un requisit imprescindible per ser considerada vàlida, que l’empresa notifiqui la modificació al treballador afectat per escrit i amb un preavís mínim de 15 dies.

Què podem fer si se’ns aplica una modificació substancial?

Si la modificació en qüestió s’ha tramitat legalment complint amb els requisits que us hem explicat, la persona afectada pot actuar de tres formes diferents: acceptar la mesura, impugnar judicialment la decisió empresarial o rescindir el seu contracte amb dret a una indemnització i a accedir a la situació legal de desocupació.

L’opció d’acceptar-la no requereix de cap explicació addicional. Respecte la segona, la impugnació judicial, disposem de 20 dies hàbils a comptar des de la notificació de la modificació per tal d’impugnar la decisió empresarial. En aquest cas, serà un jutjat social qui decidirà si la modificació és procedent o no ho és amb la conseqüència que si s’aprecia improcedent, l’empresa haurà de retirar-la i restablir les condicions laborals prèvies. Si la modificació es declara improcedent però l’empresari incompleixi l’obligació de reintegrar-nos a les condicions laborals prèvies, la persona treballadora tindrà dret a rescindir el seu contracte i extingir voluntàriament la relació laboral percebent la indemnització que correspon als acomiadaments improcedents (33 dies de salari per any treballat amb un topall de 24 mensualitats).

El dret a rescindir el nostre contracte es manté, fins i tot, en cas que la modificació impugnada es declari procedent i sempre i quan afecti a: a) jornada de treball b) horari i distribució del temps de treball c) règim de treball a torns d) retribució o e) sistema de treball.

En tots aquests casos, malgrat es declari que la mesura està justificada, podrem rescindir el contracte i accedir a la situació legal de desocupació amb dret a percebre la prestació d’atur. Això sí, quan aquesta sigui la situació, la indemnització que percebrem serà de 20 dies de salari per any treballat amb un topall de tan sols 9 mensualitats.