Condicions legals abonaments

Col·lectiu Ronda, SCCL, es reserva el dret de no assumir els encàrrecs professionals que no estiguin en consonància amb la seva ideologia, així com a renunciar-hi quan aquesta manca de consonància es posi de manifest durant el desenvolupament de l'actuació professional.

Així mateix es reserva el dret de no assumir l'assessorament i/o representació en aquells assumptes que, per raons tècniques i segons els criteris dels professionals, siguin inviables o temeraris.

En cas de conflicte d'interessos entre dos o més abonats, el Col·lectiu Ronda assumirà l'encàrrec que hagi rebut en primer terme i es reserva el dret de no assumir la defensa de cap d'aquests encàrrecs per raons de deontologia professional.

En virtut del RGPD 2016/679 i la LOPDGDD 3/2018 de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat abonats responsabilitat de COL·LECTIU RONDA SCCL i seu social a Trafalgar, 50-52 de 08010 Barcelona.

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar el servei que es presta i els abonament corresponents. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones llevat de les autoritats competents i seran conservades durant un període de 5 anys des la data d’aquest document.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Trafalgar, 50-52 de 08010 Barcelona o a lopd@cronda.coop

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades o resoldre els seus dubtes relatius a la protecció de dades posant-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades a lopd@cronda.coop