Condicions legals abonaments

Col·lectiu Ronda, SCCL, es reserva el dret de no assumir els encàrrecs professionals que no estiguin en consonància amb la seva ideologia, així com a renunciar-hi quan aquesta manca de consonància es posi de manifest durant el desenvolupament de l'actuació professional.

Així mateix es reserva el dret de no assumir l'assessorament i/o representació en aquells assumptes que, per raons tècniques i segons els criteris dels professionals, siguin inviables o temeraris.

En cas de conflicte d'interessos entre dos o més abonats, el Col·lectiu Ronda assumirà l'encàrrec que hagi rebut en primer terme i es reserva el dret de no assumir la defensa de cap d'aquests encàrrecs per raons de deontologia professional.

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, us informem que les dades de caràcter personal que ens heu proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer responsabilitat de Col·lectiu Ronda, SCCL, amb la finalitat de gestionar la relació contractual que ens vincula:

La persona abonada manifesta la veracitat de totes les dades aportades i AUTORITZA de forma INFORMADA i EXPRESSA el Col·lectiu Ronda, SCCL, CIF: F-08638322, a tractar totes les dades facilitades. Les dades personals que consten en aquesta comunicació estan incorporades a un fitxes responsabilitat de Col·lectiu Ronda SCCL amb la finalitat de gestionar la relació negocial i informar-lo/la dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitgeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al c. Trafalgar, núm. 50-52 baixos, 08001 Barcelona (Barcelona) o bé enviant un correu electrònic a lopd@cronda.coop, reconeguts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament que la desenvolupa (aprovat pel Reial decret 1720/2007).