Fergo Aisa: els jutjats diuen que encara es pot reclamar


Els afectats i afectades per la comercialització per part de Bankpyme de bons de l’extinta constructora Fergo Aisa, encara estan a temps de reclamar. Així ho admeten els jutjats, que fixen la data a comptar per a la prescripció al novembre de 2017.

..............................................................................

Milers de clients de l'antiga Bankpyme -actualment absorbida per Caixabank- van perdre els estalvis invertits en bons de la constructora Fergo Aisa, un producte que se'ls va oferir ocultant-ne la seva veritable naturalesa, sota la falsa aparença de tractar-se d'un dipòsit garantit a 5 anys i sotmès a un pacte de recompra per part de la pròpia Bankpyme.

Tot i així, la realitat distava molt de ser allò que Bankpyme va traslladar als seus clients, abusant de la seva confiança. Una clientela a qui no se li va explicar, per exemple, que tant la constructora Fergo Aisa com la mateixa Bankpyme eren societats participades per un mateix grup inversor: Agrupación Mutua i que, per tant, el consell de Bankpyme no era el d'assessors experts independents sinó el d’una part interessada en primera persona en l’èxit de l’operació. Ni tampoc es va explicar, per descomptat, que l’any 2006, en el moment de fer-se l'emissió de bons, la veritable situació financera de l'empresa era molt propera a la fallida comptable i, per tant, qualsevol inversió realitzada estava subjecta a un altíssim risc de pèrdua del valor d’allò invertit. Però en sentit contrari, Bankpyme va oferir als seus clients els bons de Fergo Aisa presentant-los com un producte absolutament segur i garantit mitjançant un pacte de recompra per part de la pròpia entitat. D'aquesta manera, en comptes del producte complex i de risc que en realitat eren els bons, als clients de Bankpyme se'ls va presentar un dipòsit garantit amb venciment a cinc anys, període transcorregut el qual es recuperaria el capital invertit i els interessos generats durant aquest temps.

Malauradament, com bé saben els afectats i afectades, el 2011, arribat el moment del venciment dels dipòsits, cap dels inversors va aconseguir recuperar els diners. Aquell mateix any, Bankpyme desapareixia definitivament absorbida per Caixabank i, amb ella, semblaven fer-ho també els estalvis dels frustrats clients que van seguir el consell de l’entitat per invertir en bons de Fergo Aisa. Però no és així, molts clients han aconseguit la devolució del que havien invertit gràcies a la unànime jurisprudència existent al voltant d'aquest producte financer, i els que encara no ho han fet encara estan a temps de reclamar-ho.

Per què diem que es poden recuperar els diners invertits en bons de Fergo Aisa?

En primer lloc, perquè les entitats financeres han de complir l'obligació de transparència i informació quan ofereixen un producte complex i de risc a clients minoristes, especialment si aquests no són experts al món de les finances ni inversors professionals. Si la informació facilitada per l'entitat no era clara o adequada per entendre que existia la possibilitat de perdre els diners de la inversió, la legislació espanyola estableix que els contractes han de ser considerats nuls i correspon la devolució de tot allò perdut, a banda de possibles indemnitzacions per danys i perjudicis. I en segon lloc, perquè al revers de les ordres de compra existia un pacte de recompra una vegada assolit el venciment del termini establert, de manera que arribat el venciment, Bankpime havia de tornar els diners i en no fer-ho va incomplir el contracte, tal com ha tingut ocasió de fallar en nombroses resolucions el Tribunal Suprem.

Precisament, el nostre despatx va obtenir, en un llunyà 2013, la primera sentència dictada a tot l'Estat espanyol que acreditava la manca de transparència i vulneració del principi de deguda diligència per part de Bankpyme a l'hora de comercialitzar els bons de la constructora incomplint les obligacions d’oferir als clients informació detallada i precisa sobre el risc d'incórrer en situació de pèrdues del capital. Posteriorment han estat centenars els bonistes que han pogut recuperar la totalitat de la seva inversió, que després de tants anys ja donaven per perduda, ja sigui mitjançant sentència o bé mitjançant un acord de transacció en el decurs del procediment judicial.

Si Fergo Aisa ja no existeix i tampoc no ho fa Bankpyme, qui n'és responsable?

La responsable de fer-se càrrec del valor dels bons de Fergo Aisa comercialitzats per Bankpyme és Caixabank, entitat que va adquirir l'any 2011 l'antic Banc de la Petita i Mitjana Empresa i es va convertir en la seva successora legal.

Així ho va determinar amb total claredat el Tribunal Suprem l'any 2017 en una sentència on establia que «Caixabank ha de respondre davant els demandants de la mateixa manera i amb idèntic abast al que ho faria Bankpyme».

D'aquesta manera, correspon a Caixabank respondre davant les reclamacions per danys i perjudicis i les accions de nul·litat interposades per milers de clients afectats per la massiva comercialització de productes financers complexos i d'alt risc que Bankpyme va fer entre els seus clients.

Estem a temps de reclamar si encara no ho hem fet?

Sí, encara és possible, però hem de tenir en compte que el termini per reclamar és diferent a Catalunya que fora de la nostra Comunitat. Els Jutjats i Tribunals, acollint la nostra defensa, estan determinant que el termini de prescripció per reclamar judicialment la devolució del valor de la inversió perduda s'inicia des que el Tribunal Suprem va fixar com a doctrina a la sentència de 29 de novembre de 2017 que Caixabank havia d'assumir com a destinatària les reclamacions que es dirigissin contra l'antiga Bankpime. Així, doncs, s'entén que per poder inicial el còmput dels terminis de prescripció cal conèixer primer contra qui es pot reclamar. És per això que hem d'actualitzar positivament anteriors informacions ofertes sobre això. En conseqüència, el termini per reclamar finalitza, segons el Codi Civil comú i després de la suspensió dels terminis processals com a conseqüència de la pandèmia de Covid-19, el proper dia 20 de febrer de 2023.

L’única excepció a aquest supòsit la constitueixen els inversors afectats de Catalunya. El Codi Civil català contempla terminis de prescripció més dilatats i el període per reclamar no finalitza fins al 20 de febrer del 2028 (sumant la pròrroga de la Covid-19). Així doncs, el termini per reclamar finalitza a:

· Catalunya: 20 de febrer de 2028
 · Resta d'Espanya: 20 de febrer del 2023

Per interrompre la prescripció i no perdre l'oportunitat de reclamar, podeu descarregar aquest formulari que posem a la vostra disposició i que heu de completar amb les vostres dades i fer-ho arribar al servei d'atenció al client de Caixabank mitjançant burofax:

Què diuen els jutjats sobre els bons de Fergo Aisa?

Doncs, bàsicament, que Bankpyme va enganyar els seus clients i va abusar de la confiança. I que Caixabank, com a successora, ha de tornar els diners invertits i perduts. Per descomptat, això és tan sols una simplificació d'una realitat molt més complexa, però el cert és que els jutjats de tot Espanya estan dictant sentències en aquest sentit, en què consideren que Bankpyme va incomplir la seva obligació de facilitar tota la informació necessària sobre la naturalesa del producte que oferia i, sobretot, la possibilitat de patir pèrdues com a conseqüència del risc que, sense saber-ho, els clients estaven assumint.

A continuació, us enllacem algunes sentències recents favorables a afectats pels bons de Fergo Aisa aconseguides pel nostre despatx en què es fa especial èmfasi en el còmput dels terminis de prescripció, fins i tot en el pitjor dels casos, computant-ne l'inici del termini des de la data del venciment dels bons a l'agost del 2011 ( i tot això sense considerar a més que Fergo Aisa en realitat va posposar el venciment dels bons i el pagament dels cupons fins a l'agost del 2018, fet que no va poder complir perquè a l'octubre de 2013 va entrar en fallida).

Descarrega les sentències en format PDF

..............................................................................

Milers de clients de l'antiga Bankpyme -actualment absorbida per Caixabank- van perdre els estalvis invertits en bons de la constructora Fergo Aisa, un producte que se'ls va oferir ocultant-ne la seva veritable naturalesa, sota la falsa aparença de tractar-se d'un dipòsit garantit a 5 anys i sotmès a un pacte de recompra per part de la pròpia Bankpyme.

Tot i així, la realitat distava molt de ser allò que Bankpyme va traslladar als seus clients, abusant de la seva confiança. Una clientela a qui no se li va explicar, per exemple, que tant la constructora Fergo Aisa com la mateixa Bankpyme eren societats participades per un mateix grup inversor: Agrupación Mutua i que, per tant, el consell de Bankpyme no era el d'assessors experts independents sinó el d’una part interessada en primera persona en l’èxit de l’operació. Ni tampoc es va explicar, per descomptat, que l’any 2006, en el moment de fer-se l'emissió de bons, la veritable situació financera de l'empresa era molt propera a la fallida comptable i, per tant, qualsevol inversió realitzada estava subjecta a un altíssim risc de pèrdua del valor d’allò invertit. Però en sentit contrari, Bankpyme va oferir als seus clients els bons de Fergo Aisa presentant-los com un producte absolutament segur i garantit mitjançant un pacte de recompra per part de la pròpia entitat. D'aquesta manera, en comptes del producte complex i de risc que en realitat eren els bons, als clients de Bankpyme se'ls va presentar un dipòsit garantit amb venciment a cinc anys, període transcorregut el qual es recuperaria el capital invertit i els interessos generats durant aquest temps.

Malauradament, com bé saben els afectats i afectades, el 2011, arribat el moment del venciment dels dipòsits, cap dels inversors va aconseguir recuperar els diners. Aquell mateix any, Bankpyme desapareixia definitivament absorbida per Caixabank i, amb ella, semblaven fer-ho també els estalvis dels frustrats clients que van seguir el consell de l’entitat per invertir en bons de Fergo Aisa. Però no és així, molts clients han aconseguit la devolució del que havien invertit gràcies a la unànime jurisprudència existent al voltant d'aquest producte financer, i els que encara no ho han fet encara estan a temps de reclamar-ho.

Per què diem que es poden recuperar els diners invertits en bons de Fergo Aisa?

En primer lloc, perquè les entitats financeres han de complir l'obligació de transparència i informació quan ofereixen un producte complex i de risc a clients minoristes, especialment si aquests no són experts al món de les finances ni inversors professionals. Si la informació facilitada per l'entitat no era clara o adequada per entendre que existia la possibilitat de perdre els diners de la inversió, la legislació espanyola estableix que els contractes han de ser considerats nuls i correspon la devolució de tot allò perdut, a banda de possibles indemnitzacions per danys i perjudicis. I en segon lloc, perquè al revers de les ordres de compra existia un pacte de recompra una vegada assolit el venciment del termini establert, de manera que arribat el venciment, Bankpime havia de tornar els diners i en no fer-ho va incomplir el contracte, tal com ha tingut ocasió de fallar en nombroses resolucions el Tribunal Suprem.

Precisament, el nostre despatx va obtenir, en un llunyà 2013, la primera sentència dictada a tot l'Estat espanyol que acreditava la manca de transparència i vulneració del principi de deguda diligència per part de Bankpyme a l'hora de comercialitzar els bons de la constructora incomplint les obligacions d’oferir als clients informació detallada i precisa sobre el risc d'incórrer en situació de pèrdues del capital. Posteriorment han estat centenars els bonistes que han pogut recuperar la totalitat de la seva inversió, que després de tants anys ja donaven per perduda, ja sigui mitjançant sentència o bé mitjançant un acord de transacció en el decurs del procediment judicial.

Si Fergo Aisa ja no existeix i tampoc no ho fa Bankpyme, qui n'és responsable?

La responsable de fer-se càrrec del valor dels bons de Fergo Aisa comercialitzats per Bankpyme és Caixabank, entitat que va adquirir l'any 2011 l'antic Banc de la Petita i Mitjana Empresa i es va convertir en la seva successora legal.

Així ho va determinar amb total claredat el Tribunal Suprem l'any 2017 en una sentència on establia que «Caixabank ha de respondre davant els demandants de la mateixa manera i amb idèntic abast al que ho faria Bankpyme».

D'aquesta manera, correspon a Caixabank respondre davant les reclamacions per danys i perjudicis i les accions de nul·litat interposades per milers de clients afectats per la massiva comercialització de productes financers complexos i d'alt risc que Bankpyme va fer entre els seus clients.

Estem a temps de reclamar si encara no ho hem fet?

Sí, encara és possible, però hem de tenir en compte que el termini per reclamar és diferent a Catalunya que fora de la nostra Comunitat. Els Jutjats i Tribunals, acollint la nostra defensa, estan determinant que el termini de prescripció per reclamar judicialment la devolució del valor de la inversió perduda s'inicia des que el Tribunal Suprem va fixar com a doctrina a la sentència de 29 de novembre de 2017 que Caixabank havia d'assumir com a destinatària les reclamacions que es dirigissin contra l'antiga Bankpime. Així, doncs, s'entén que per poder inicial el còmput dels terminis de prescripció cal conèixer primer contra qui es pot reclamar. És per això que hem d'actualitzar positivament anteriors informacions ofertes sobre això. En conseqüència, el termini per reclamar finalitza, segons el Codi Civil comú i després de la suspensió dels terminis processals com a conseqüència de la pandèmia de Covid-19, el proper dia 20 de febrer de 2023.

L’única excepció a aquest supòsit la constitueixen els inversors afectats de Catalunya. El Codi Civil català contempla terminis de prescripció més dilatats i el període per reclamar no finalitza fins al 20 de febrer del 2028 (sumant la pròrroga de la Covid-19). Així doncs, el termini per reclamar finalitza a:

· Catalunya: 20 de febrer de 2028
 · Resta d'Espanya: 20 de febrer del 2023

Per interrompre la prescripció i no perdre l'oportunitat de reclamar, podeu descarregar aquest formulari que posem a la vostra disposició i que heu de completar amb les vostres dades i fer-ho arribar al servei d'atenció al client de Caixabank mitjançant burofax:

Què diuen els jutjats sobre els bons de Fergo Aisa?

Doncs, bàsicament, que Bankpyme va enganyar els seus clients i va abusar de la confiança. I que Caixabank, com a successora, ha de tornar els diners invertits i perduts. Per descomptat, això és tan sols una simplificació d'una realitat molt més complexa, però el cert és que els jutjats de tot Espanya estan dictant sentències en aquest sentit, en què consideren que Bankpyme va incomplir la seva obligació de facilitar tota la informació necessària sobre la naturalesa del producte que oferia i, sobretot, la possibilitat de patir pèrdues com a conseqüència del risc que, sense saber-ho, els clients estaven assumint.

A continuació, us enllacem algunes sentències recents favorables a afectats pels bons de Fergo Aisa aconseguides pel nostre despatx en què es fa especial èmfasi en el còmput dels terminis de prescripció, fins i tot en el pitjor dels casos, computant-ne l'inici del termini des de la data del venciment dels bons a l'agost del 2011 ( i tot això sense considerar a més que Fergo Aisa en realitat va posposar el venciment dels bons i el pagament dels cupons fins a l'agost del 2018, fet que no va poder complir perquè a l'octubre de 2013 va entrar en fallida).

Descarrega les sentències en format PDF