4 de juny: represa dels terminis processals


Des del 4 de juny es reprèn el còmput dels terminis processals que es van suspendre el passat 14 de març com a conseqüència de la declaració de l’Estat d’alarma per l’expansió del coronavirus.

La data del 4 de juny esdevé de cabdal importància per a totes les persones que en els dies previs a la declaració de l’estat d’alarma o durant la vigència d’aquest s’han vist afectats per l’extraordinària conflictivitat laboral provocada per la propagació de la Covid-19. A partir d’aquest dia, es farà efectiu el còmput dels dies de prescripció i caducitat per acudir als jutjats socials i, per exemple, impugnar un acomiadament, l’extinció d’un contracte temporal o la imposició de modificacions substancials de les condicions laborals, per citar només alguns dels supòsits que, malauradament, han estat més recurrents aquests dies.

La mateixa data del 4 de juny també assenyala la represa del còmput dels períodes de prescripció dels terminis que s’havien iniciat amb anterioritat a l’estat d’alarma i es van veure interromputs per l’entrada en vigor del RD 463/2020 de 14 de març. Sobre aquesta qüestió, esdevé important recordar que el termini de prescripció no comença a comptabilitzar-se des de 0 a partir del 4 de juny, sinó que es reprèn el còmput descomptant els dies transcorreguts abans de fer-se efectiva la suspensió de terminis.

20 dies hàbils: la clau de volta de la prescripció a la jurisdicció social

Efectivament, moltes de les accions judicials que podem impulsar en defensa dels nostres drets en l’àmbit de la jurisdicció social, on es resolen la majoria de qüestions relacionades amb la conflictivitat laboral i les prestacions de la Seguretat Social, tenen un termini de prescripció de 20 dies hàbils. Ultrapassat aquest temps, la nostra acció estaria caducada i ja no tindríem ocasió d’accedir a la tutela judicial per defensar la nostra reclamació.

Així, la prescripció és de 20 dies hàbils a l’hora de reclamar, entre d’altres, per aquests conceptes:

  • · Acomiadament i resolució de contractes temporals (a comptar des del cessament de la prestació de serveis)
  • · Extinció del contracte (des del dia següent de fer-se efectiva l’extinció)
  • · Mobilitat geogràfica i modificació substancial de condicions laborals (des de la notificació per part de l’empresari)
  • · Impugnació de sancions (com en el cas anterior, des de la data de notificació)
  • · Conflicte relacionat amb la fixació de la data de gaudi de les vacances (des que es posi en coneixement del treballador/a la data)

Aquest no és, per suposat, un llista exhaustiu de totes les situacions de conflicte i vicissituds que es poden donar en el decurs d’una relació laboral, però sí probablement les que de forma més recurrent poden obligar els treballadors i treballadores a recórrer a l’empara judicial.

Procediments preferents

Un segon RD-Llei, en aquest cas el 16/2020, va establir caràcter prioritari per a la tramitació i resolució de determinats procediments jurisdiccionals des del moment que s’aixequi la suspensió de terminis processals (4 de juny) i fins a finals d’any. Un intent de prioritzar i ordenar el previsible gran volum de demandes que s’interposaran com a conseqüència de l’afectació que la present situació d’excepcionalitat sanitària ha provocat en l’àmbit laboral i sobre el qual podeu ampliar informació en aquest article.

Tot i que els procediments assenyalats com a preferents abasten la totalitat d’ordres jurisdiccionals i nombroses matèries, la majoria pertanyen a la jurisdicció social i estan relacionats amb l'àmbit de l'ocupació i el conjunt de mesures extraordinàries aprovades per pal·liar l'impacte de la crisi del coronavirus sobre l'ocupació.

Així, tindran caràcter preferent els processos:

· Per acomiadament o extinció de contracte

· Relacionats amb l'obligació i la forma de recuperar les hores de treball no prestades durant la vigència del permís obligatori retribuït recuperable dels treballadors/es per compte d'altri

· Motivats per la necessitat de fer efectiva la modalitat de la feina a distància o el gaudi de les mesures d'adaptació i reducció de jornada aprovades en el RD-Llei 8/2020 (pla MECUIDA) per a aquells treballadors per compte aliè que acreditin la necessitat de cura de parella, cònjuge o familiar fins al segon grau de consanguinitat.

· Impugnació dels expedients de regulació temporal d'ocupació relacionats amb la Covid-19, tant si se sol·liciten per causa de força major com per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció

Al marge, però ja no derivat d’aquest reial decret-llei, continuaran sent preferents els procediments que tinguin a veure amb la tutela de drets fonamentals i llibertats públiques, tal i com fins ara ja venia succeint.

La data del 4 de juny esdevé de cabdal importància per a totes les persones que en els dies previs a la declaració de l’estat d’alarma o durant la vigència d’aquest s’han vist afectats per l’extraordinària conflictivitat laboral provocada per la propagació de la Covid-19. A partir d’aquest dia, es farà efectiu el còmput dels dies de prescripció i caducitat per acudir als jutjats socials i, per exemple, impugnar un acomiadament, l’extinció d’un contracte temporal o la imposició de modificacions substancials de les condicions laborals, per citar només alguns dels supòsits que, malauradament, han estat més recurrents aquests dies.

La mateixa data del 4 de juny també assenyala la represa del còmput dels períodes de prescripció dels terminis que s’havien iniciat amb anterioritat a l’estat d’alarma i es van veure interromputs per l’entrada en vigor del RD 463/2020 de 14 de març. Sobre aquesta qüestió, esdevé important recordar que el termini de prescripció no comença a comptabilitzar-se des de 0 a partir del 4 de juny, sinó que es reprèn el còmput descomptant els dies transcorreguts abans de fer-se efectiva la suspensió de terminis.

20 dies hàbils: la clau de volta de la prescripció a la jurisdicció social

Efectivament, moltes de les accions judicials que podem impulsar en defensa dels nostres drets en l’àmbit de la jurisdicció social, on es resolen la majoria de qüestions relacionades amb la conflictivitat laboral i les prestacions de la Seguretat Social, tenen un termini de prescripció de 20 dies hàbils. Ultrapassat aquest temps, la nostra acció estaria caducada i ja no tindríem ocasió d’accedir a la tutela judicial per defensar la nostra reclamació.

Així, la prescripció és de 20 dies hàbils a l’hora de reclamar, entre d’altres, per aquests conceptes:

  • · Acomiadament i resolució de contractes temporals (a comptar des del cessament de la prestació de serveis)
  • · Extinció del contracte (des del dia següent de fer-se efectiva l’extinció)
  • · Mobilitat geogràfica i modificació substancial de condicions laborals (des de la notificació per part de l’empresari)
  • · Impugnació de sancions (com en el cas anterior, des de la data de notificació)
  • · Conflicte relacionat amb la fixació de la data de gaudi de les vacances (des que es posi en coneixement del treballador/a la data)

Aquest no és, per suposat, un llista exhaustiu de totes les situacions de conflicte i vicissituds que es poden donar en el decurs d’una relació laboral, però sí probablement les que de forma més recurrent poden obligar els treballadors i treballadores a recórrer a l’empara judicial.

Procediments preferents

Un segon RD-Llei, en aquest cas el 16/2020, va establir caràcter prioritari per a la tramitació i resolució de determinats procediments jurisdiccionals des del moment que s’aixequi la suspensió de terminis processals (4 de juny) i fins a finals d’any. Un intent de prioritzar i ordenar el previsible gran volum de demandes que s’interposaran com a conseqüència de l’afectació que la present situació d’excepcionalitat sanitària ha provocat en l’àmbit laboral i sobre el qual podeu ampliar informació en aquest article.

Tot i que els procediments assenyalats com a preferents abasten la totalitat d’ordres jurisdiccionals i nombroses matèries, la majoria pertanyen a la jurisdicció social i estan relacionats amb l'àmbit de l'ocupació i el conjunt de mesures extraordinàries aprovades per pal·liar l'impacte de la crisi del coronavirus sobre l'ocupació.

Així, tindran caràcter preferent els processos:

· Per acomiadament o extinció de contracte

· Relacionats amb l'obligació i la forma de recuperar les hores de treball no prestades durant la vigència del permís obligatori retribuït recuperable dels treballadors/es per compte d'altri

· Motivats per la necessitat de fer efectiva la modalitat de la feina a distància o el gaudi de les mesures d'adaptació i reducció de jornada aprovades en el RD-Llei 8/2020 (pla MECUIDA) per a aquells treballadors per compte aliè que acreditin la necessitat de cura de parella, cònjuge o familiar fins al segon grau de consanguinitat.

· Impugnació dels expedients de regulació temporal d'ocupació relacionats amb la Covid-19, tant si se sol·liciten per causa de força major com per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció

Al marge, però ja no derivat d’aquest reial decret-llei, continuaran sent preferents els procediments que tinguin a veure amb la tutela de drets fonamentals i llibertats públiques, tal i com fins ara ja venia succeint.