Contacte

Contacta amb mi si tens qualsevol dubte

Els poders públics tenen l'obligació de vetllar pel dret a la pròpia salut adoptant les mesures preventives que siguin necessàries i preservant el correcte funcionament de prestacions i serveis sanitaris, així com el manteniment d'un règim públic de Seguretat Social que ens asseguri assistència i protecció front a situacions de necessitat. Però no sempre és aixó.

Infradiagnosi de malalties professionals, accidents de treball no reconeguts, altes mèdiques injustificades, actuacions lesives de drets per part d'organismes públics, prestacions no concedides, incompliment de la normativa en matèria de prevenció i protecció de la salut de treballadors i treballadores, presència abusiva de contaminants al nostre entorn... les possibilitats de conflicte són moltes i el deure que tenim com a advocats i advocades és defensar-nos de tot això.

Beneficios

L''àrea de Salut i Treball del Col·lectiu Ronda som un equip de professionals que vetllem per tots aquells casos que tenen a veure amb el dret a la salut dins l'àmbit laboral i, per tant, amb l'adopció de mesures preventives que assegurin la protecció de qualsevol persona que pugui patir riscos a la feina. I és que, malauradament, i tot i les lleis i normatives existents, encara s'incompleixen molts preceptes en qüestió de salut laboral i també en el reconeixement de malalties professionals o poc visibles.