Jubilació: estàs pagant de més en concepte d'IRPF?

Qui va cotitzar a mutualitats podria tenir una part de la pensió exempta de tributació per IRPF

El Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) estableix que una part de la pensió de jubilació d'aquelles persones que amb anterioritat a l'any 1979 van cotitzar a mutualitats o institucions de previsió social podria estar exempta de tributar per IRPF.

L'any 1967 es va crear la Seguretat Social com a sistema de protecció social però durant molts anys, no tots els treballadors i treballadores van cotitzar a la Seguretat Social sinó que van seguir fent-ho a les mutualitats, caixes de pensions i institucions de previsió laboral. Aquesta situació va ser molt habitual en determinats sectors, especialment a la telefonia, el transport públic, la banca, les empreses elèctriques i, en general, a les grans companyies que en aquell moment formaven part del sector públic com ara Telefónica, Tabacalera, Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, Renfe o Repsol, entre moltes d'altres.

L'actual sistema fiscal preveu que les aportacions que fem a la Seguretat Social en el decurs de la nostra vida laboral no tributin. Al contrari, es tracta d'una despesa deduïble. Ara bé, aquesta situació canvia quan en comptes de fer aportacions passem a ser perceptors d'una prestació de la Seguretat Social com és, per exemple, la pensió de jubilació. Amb unes poques excepcions (pensió d'orfenesa, d'incapacitat absoluta o ara les maternitats i paternitats), les prestacions de la Seguretat Social estan subjectes a tributació i, per tant, en jubilar-nos, se'ns reté mensualment una determinada quantitat en concepte d'IRPF.

En sentit contrari a aquesta norma general, les cotitzacions que es feien abans de l'1 de gener de 1979 a les mutualitats i institucions de previsió social -que s'han tingut en compte a l'hora de calcular l'actual pensió-, no eren deduïbles, com sí passa amb les que es feien a la Seguretat Social.

xerrada informativa

És a dir, qui ha cotitzat a la Seguretat Social durat tota la seva vida laboral, s'ha pogut deduir totes les seves aportacions fins al moment d'accedir a la jubilació mentre que, en canvi, qui ha cotitzat per a mutualitats o altres sistemes alternatius a la seguretat social, només s'ha deduït les aportacions posteriors a 1979. Una situació d'evident greuge doncs, actualment, la retenció que se'ns aplica sobre l'import de la pensió de jubilació es calcula com si ens haguéssim practicat les pertinents deduccions al llarg de tota la nostra vida laboral, quan no ha estat així.

El Tribunal Econòmic Administratiu Central dóna la raó als afectats

Amb la intenció de pal·liar aquesta diferència de tracte que afecta negativament les persones que van cotitzar a mutualitats diferents a la Seguretat Social, la Disposició Tranistòria 2ª de la llei de l'IRPF determina que aquestes aportacions que no es van poder deduir en el seu moment podran originar el dret a rebaixar l'import corresponent a la retenció en concepte d'IRPF fins a un màxim del 25%.

Concretament, i segons ha estat la interpretació final del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) en el cas dels treballadors de Telefònica, la reducció de l'IRPF que ens podrem aplicar serà equivalent al tant per cent de la nostra vida laboral que correspongui al període cotitzat amb anterioritat a 1979 fins a un màxim del 25% de la retenció total.

Un exemple per entendre-ho millor:

  • Imaginem que un treballador que s'ha jubilat aquest any, 2019, percep una prestació de jubilació de 1500€ bruts al mes que, per 14 pagues, suposen 21.000 euros l'any. Sobre aquesta quantitat se li aplica una retenció en concepte d'IRPF del 9,5% corresponent a la seva situació i dóna com a resultat una tributació per valor de 2000€.
  • La seva incorporació al món laboral va ser l'any 1969 i fins al 1979 no va cotitzar a la seguretat social sinó que ho feia a una mutualitat. Això significa que no va cotitzar a la Seguretat Social durant el 20% de la seva carrera professional (10 anys dels 50 anys treballats) i, per tant, en cas de practicar la pertinent reclamació, i segons el criteri fixat pel TEAC, aquest treballador tindrà dret a exigir que la tributació en concepte d'IRPF no se li apliqui sobre la base de la totalitat de la seva pensió sinó excloent del càlcul un 25% del 20% de la seva pensió.

Per tant, el resultat seria:

  • pensió original: 21000€/any
  • 20% de la pensió original: 4200€
  • 25% del 20%: 1050€

Això significa que quan es faci la declaració de la renda no s'haurà de declarar 21.000€ de rendiments del treball sinó 19.950€ euros, resultat de restar a l'import total el 25% del 20%. Si apliquem el mateix percentatge d'IRPF que teníem abans, el 9,5%, veiem que en comptes de tributar 2000€ s'haurà de tributar només 1.895€, amb el resultat que hem abonat més de 100 euros indegudament. I en cas de no reclamar, ho farem cada any, mentre estigui vigent la pensió.

Ara bé, aquesta no és pas l'única quantitat que podríem reclamar. Cal tenir present que l'IRPF és progressiu i està determinat tant per les nostres circumstàncies personals com, molt especialment, en funció de l'import de la prestació rebuda. D'aquesta forma, si una part de la nostra pensió està exempta, és molt possible que el nostre IRPF baixi i sigui necessari recalcular a la baixa la totalitat de la tributació amb el resultat que els diners abonats indegudament siguin molt més que els 100 euros esmentats. Tornem al nostre exemple i recordem que com a resultat d'aplicar l'exempció parcial de tributació per IRPF al període no cotitzat a la Seguretat Social, l'import subjecte a tributació ha passat de 21.000 euros a 19.950 euros. A la primera quantitat li corresponia un IRPF del 9.5% però és possible que a la segona, ja reduïda, li correspongui un percentatge de, per exemple, el 8.5%. Això significaria que la quantitat que se'ns hauria de retornar ja és de més de 300 euros.

Es tracta d'un càlcul que pot semblar aparentment complicat, però en realitat no ho és i pot suposar que la tributació anual sobre l'import de la nostra pensió de jubilació es redueixi en una quantitat remarcable. A més a més, en tractar-se d'una reclamació fiscal, no només tenim dret a que se'ns redueixi d'ara en endavant la tributació per IRPF sinó també a recuperar les quantitats indegudament abonades als darrers 4 anys, que és el temps màxim de prescripció per a aquest tipus de reclamacions.

Com podem fer la nostra reclamació?

Des de Col·lectiu Ronda tenim experiència en la tramitació d'aquest tipus de reclamacions doncs portem més de 10 any treballant amb un dels col·lectius d'afectats com és el de Telefònica que és el que ha aconseguit la resolució vinculant del TEAC.

Per tramitar la vostra pròpia reclamació, necessitem un informe de vida laboral i un certificat de l'empresa per a qui vàreu treballar abans de cotitzar a la Seguretat Social on s'especifiqui el nom de la mutualitat o l'entitat alternativa on es van fer les cotitzacions, durant quin període i per quin import. En cas que l'empresa no disposi d'aquesta informació, haurem de sol·licitar un certificat on s'acrediti que l'empresa no ens pot facilitar les dades requerides per tal que ens sigui reconegut el topall màxim del 25%.

A banda, també caldrà sol·licitar a l'INSS els certificat de rendes corresponents als anys que podem reclamar (la carta verda que anualment ens envia l'INSS per fer la renda amb un resum dels imports rebuts) i còpia de les declaracions de renda de cadascun dels exercicis.

En el cas que també s'hagi obtingut una prestació del Pla de Pensions amb dita empresa també es pot analitzar si existia una aportació inicial en concepte de «Serveis Passats» motivada pel canvi en el sistema de previsió que van fer moltes d'aquestes empreses respecte el qual també es pot demanar la seva no tributació com venim fent amb els jubilats de Telefònica.

El cost de reclamar les quantitats indegudament abonades és de 30 euros per cadascun dels exercicis objecte de reclamació

Si esteu interessats/des a reclamar, podeu obtenir més informació i facilitar-nos la documentació necessària a través de la pàgina web que hem creat especialment:

pensionsirpf.cronda.coop

Qui va cotitzar a mutualitats podria tenir una part de la pensió exempta de tributació per IRPF

L'any 1967 es va crear la Seguretat Social com a sistema de protecció social però durant molts anys, no tots els treballadors i treballadores van cotitzar a la Seguretat Social sinó que van seguir fent-ho a les mutualitats, caixes de pensions i institucions de previsió laboral. Aquesta situació va ser molt habitual en determinats sectors, especialment a la telefonia, el transport públic, la banca, les empreses elèctriques i, en general, a les grans companyies que en aquell moment formaven part del sector públic com ara Telefónica, Tabacalera, Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, Renfe o Repsol, entre moltes d'altres.

L'actual sistema fiscal preveu que les aportacions que fem a la Seguretat Social en el decurs de la nostra vida laboral no tributin. Al contrari, es tracta d'una despesa deduïble. Ara bé, aquesta situació canvia quan en comptes de fer aportacions passem a ser perceptors d'una prestació de la Seguretat Social com és, per exemple, la pensió de jubilació. Amb unes poques excepcions (pensió d'orfenesa, d'incapacitat absoluta o ara les maternitats i paternitats), les prestacions de la Seguretat Social estan subjectes a tributació i, per tant, en jubilar-nos, se'ns reté mensualment una determinada quantitat en concepte d'IRPF.

En sentit contrari a aquesta norma general, les cotitzacions que es feien abans de l'1 de gener de 1979 a les mutualitats i institucions de previsió social -que s'han tingut en compte a l'hora de calcular l'actual pensió-, no eren deduïbles, com sí passa amb les que es feien a la Seguretat Social.

xerrada informativa

És a dir, qui ha cotitzat a la Seguretat Social durat tota la seva vida laboral, s'ha pogut deduir totes les seves aportacions fins al moment d'accedir a la jubilació mentre que, en canvi, qui ha cotitzat per a mutualitats o altres sistemes alternatius a la seguretat social, només s'ha deduït les aportacions posteriors a 1979. Una situació d'evident greuge doncs, actualment, la retenció que se'ns aplica sobre l'import de la pensió de jubilació es calcula com si ens haguéssim practicat les pertinents deduccions al llarg de tota la nostra vida laboral, quan no ha estat així.

El Tribunal Econòmic Administratiu Central dóna la raó als afectats

Amb la intenció de pal·liar aquesta diferència de tracte que afecta negativament les persones que van cotitzar a mutualitats diferents a la Seguretat Social, la Disposició Tranistòria 2ª de la llei de l'IRPF determina que aquestes aportacions que no es van poder deduir en el seu moment podran originar el dret a rebaixar l'import corresponent a la retenció en concepte d'IRPF fins a un màxim del 25%.

Concretament, i segons ha estat la interpretació final del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) en el cas dels treballadors de Telefònica, la reducció de l'IRPF que ens podrem aplicar serà equivalent al tant per cent de la nostra vida laboral que correspongui al període cotitzat amb anterioritat a 1979 fins a un màxim del 25% de la retenció total.

Un exemple per entendre-ho millor:

  • Imaginem que un treballador que s'ha jubilat aquest any, 2019, percep una prestació de jubilació de 1500€ bruts al mes que, per 14 pagues, suposen 21.000 euros l'any. Sobre aquesta quantitat se li aplica una retenció en concepte d'IRPF del 9,5% corresponent a la seva situació i dóna com a resultat una tributació per valor de 2000€.
  • La seva incorporació al món laboral va ser l'any 1969 i fins al 1979 no va cotitzar a la seguretat social sinó que ho feia a una mutualitat. Això significa que no va cotitzar a la Seguretat Social durant el 20% de la seva carrera professional (10 anys dels 50 anys treballats) i, per tant, en cas de practicar la pertinent reclamació, i segons el criteri fixat pel TEAC, aquest treballador tindrà dret a exigir que la tributació en concepte d'IRPF no se li apliqui sobre la base de la totalitat de la seva pensió sinó excloent del càlcul un 25% del 20% de la seva pensió.

Per tant, el resultat seria:

  • pensió original: 21000€/any
  • 20% de la pensió original: 4200€
  • 25% del 20%: 1050€

Això significa que quan es faci la declaració de la renda no s'haurà de declarar 21.000€ de rendiments del treball sinó 19.950€ euros, resultat de restar a l'import total el 25% del 20%. Si apliquem el mateix percentatge d'IRPF que teníem abans, el 9,5%, veiem que en comptes de tributar 2000€ s'haurà de tributar només 1.895€, amb el resultat que hem abonat més de 100 euros indegudament. I en cas de no reclamar, ho farem cada any, mentre estigui vigent la pensió.

Ara bé, aquesta no és pas l'única quantitat que podríem reclamar. Cal tenir present que l'IRPF és progressiu i està determinat tant per les nostres circumstàncies personals com, molt especialment, en funció de l'import de la prestació rebuda. D'aquesta forma, si una part de la nostra pensió està exempta, és molt possible que el nostre IRPF baixi i sigui necessari recalcular a la baixa la totalitat de la tributació amb el resultat que els diners abonats indegudament siguin molt més que els 100 euros esmentats. Tornem al nostre exemple i recordem que com a resultat d'aplicar l'exempció parcial de tributació per IRPF al període no cotitzat a la Seguretat Social, l'import subjecte a tributació ha passat de 21.000 euros a 19.950 euros. A la primera quantitat li corresponia un IRPF del 9.5% però és possible que a la segona, ja reduïda, li correspongui un percentatge de, per exemple, el 8.5%. Això significaria que la quantitat que se'ns hauria de retornar ja és de més de 300 euros.

Es tracta d'un càlcul que pot semblar aparentment complicat, però en realitat no ho és i pot suposar que la tributació anual sobre l'import de la nostra pensió de jubilació es redueixi en una quantitat remarcable. A més a més, en tractar-se d'una reclamació fiscal, no només tenim dret a que se'ns redueixi d'ara en endavant la tributació per IRPF sinó també a recuperar les quantitats indegudament abonades als darrers 4 anys, que és el temps màxim de prescripció per a aquest tipus de reclamacions.

Com podem fer la nostra reclamació?

Des de Col·lectiu Ronda tenim experiència en la tramitació d'aquest tipus de reclamacions doncs portem més de 10 any treballant amb un dels col·lectius d'afectats com és el de Telefònica que és el que ha aconseguit la resolució vinculant del TEAC.

Per tramitar la vostra pròpia reclamació, necessitem un informe de vida laboral i un certificat de l'empresa per a qui vàreu treballar abans de cotitzar a la Seguretat Social on s'especifiqui el nom de la mutualitat o l'entitat alternativa on es van fer les cotitzacions, durant quin període i per quin import. En cas que l'empresa no disposi d'aquesta informació, haurem de sol·licitar un certificat on s'acrediti que l'empresa no ens pot facilitar les dades requerides per tal que ens sigui reconegut el topall màxim del 25%.

A banda, també caldrà sol·licitar a l'INSS els certificat de rendes corresponents als anys que podem reclamar (la carta verda que anualment ens envia l'INSS per fer la renda amb un resum dels imports rebuts) i còpia de les declaracions de renda de cadascun dels exercicis.

En el cas que també s'hagi obtingut una prestació del Pla de Pensions amb dita empresa també es pot analitzar si existia una aportació inicial en concepte de «Serveis Passats» motivada pel canvi en el sistema de previsió que van fer moltes d'aquestes empreses respecte el qual també es pot demanar la seva no tributació com venim fent amb els jubilats de Telefònica.

El cost de reclamar les quantitats indegudament abonades és de 30 euros per cadascun dels exercicis objecte de reclamació

Si esteu interessats/des a reclamar, podeu obtenir més informació i facilitar-nos la documentació necessària a través de la pàgina web que hem creat especialment:

pensionsirpf.cronda.coop