Cooperatives: novetats pel que fa al FEPC


El nou RD-Llei 15/2020 determina que, temporalment i de forma excepcional, les cooperatives podran fer servir els diners del Fons d'Educació i Promoció de Cooperatives (FEPC) per proveïr-se de liquiditat o destinar-ho a finaçar accions adreçades a pal·liar o combatre els efectes del coronavirus.

El FEPC és un dels fons d'obligada constitució i dotació per part de les societats cooperatives. La seva funció és costejar la formació de les sòcies i treballadores i la realització d'accions destinades a promocionar el cooperativisme i/o al desenvolupament d'actuacions d'incidència social o tendents a combatre l'exclusió social. Amb aquesta finalitat, les cooperatives han de dedicar percentatges concrets de l'excedent cooperatiu i del benefici extracooperatiu a nodrir un fons que té la consideració d'inembargable i irrepartible entre les persones sòcies, fins i tot en cas de dissolució de la cooperativa.

FEPC i estat d'alarma

El Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d'abril, ha ampliat de forma excepcional les finalitats a les quals es poden destinar els recursos dels FEPC mentre es mantingui la vigència de l'estat d'alarma i fins a la finalització d'aquest any. En aquest sentit, es disposa que al marge de les finalitats originalment contemplades, les cooperatives podran fer servir de forma total o parcial els diners del FEPC com si es tractés d'un recurs financer de la societat per dotar de liquiditat la cooperativa en cas de necessitar-ho per preservar la seva activitat i funcionament.

En el supòsit que es facin servir els recursos del FEPC per a aquesta finalitat de reforçar la liquiditat de la cooperativa, la part del fons de la qual es disposi haurà de ser restituïda en el termini màxim de 10 anys destinant-hi almenys el 30% del resultat de lliure disposició que es generi cada any. Cal tenir present que, a efectes fiscals, els diners procedents del FEPC destinats a enfortir la liquiditat de la cooperativa no tindran la consideració d'ingressos.

Al marge de la possibilitat de disposar del FEPC com a recurs financer, el nou RDL també contempla destinar els diners del fons a “qualsevol activitat que ajudi a frenar la crisi sanitària del COVID-19 o pal·liar-ne els efectes” ja sigui mitjançant el desenvolupament d'accions pròpies o a través de donacions a altres entitats, públiques o privades.

La competència del Consell Rector

Mentre es perllongui l'estat d'alarma i les successives pròrrogues que puguin aprovar-se i en cas que no fos possible celebrar l'Assamblea General de la cooperativa per la manca o insuficiència dels mitjans per fer-ho, el Consell Rector de la cooperativa assumirà excepcionalment la competència sobre l'aplicació del FEPC. Aquesta situació es mantindrà fins el 31 de desembre de 2020 si perviu la necessitat d'evitar la celebració d'assembles presencials per raó de protecció de la salut de les persones sòcies i la cooperativa no disposa dels mitjans tècnics adequats per assegurar la viabilitat de realitzar-la de forma telemàtica.

El FEPC és un dels fons d'obligada constitució i dotació per part de les societats cooperatives. La seva funció és costejar la formació de les sòcies i treballadores i la realització d'accions destinades a promocionar el cooperativisme i/o al desenvolupament d'actuacions d'incidència social o tendents a combatre l'exclusió social. Amb aquesta finalitat, les cooperatives han de dedicar percentatges concrets de l'excedent cooperatiu i del benefici extracooperatiu a nodrir un fons que té la consideració d'inembargable i irrepartible entre les persones sòcies, fins i tot en cas de dissolució de la cooperativa.

FEPC i estat d'alarma

El Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d'abril, ha ampliat de forma excepcional les finalitats a les quals es poden destinar els recursos dels FEPC mentre es mantingui la vigència de l'estat d'alarma i fins a la finalització d'aquest any. En aquest sentit, es disposa que al marge de les finalitats originalment contemplades, les cooperatives podran fer servir de forma total o parcial els diners del FEPC com si es tractés d'un recurs financer de la societat per dotar de liquiditat la cooperativa en cas de necessitar-ho per preservar la seva activitat i funcionament.

En el supòsit que es facin servir els recursos del FEPC per a aquesta finalitat de reforçar la liquiditat de la cooperativa, la part del fons de la qual es disposi haurà de ser restituïda en el termini màxim de 10 anys destinant-hi almenys el 30% del resultat de lliure disposició que es generi cada any. Cal tenir present que, a efectes fiscals, els diners procedents del FEPC destinats a enfortir la liquiditat de la cooperativa no tindran la consideració d'ingressos.

Al marge de la possibilitat de disposar del FEPC com a recurs financer, el nou RDL també contempla destinar els diners del fons a “qualsevol activitat que ajudi a frenar la crisi sanitària del COVID-19 o pal·liar-ne els efectes” ja sigui mitjançant el desenvolupament d'accions pròpies o a través de donacions a altres entitats, públiques o privades.

La competència del Consell Rector

Mentre es perllongui l'estat d'alarma i les successives pròrrogues que puguin aprovar-se i en cas que no fos possible celebrar l'Assamblea General de la cooperativa per la manca o insuficiència dels mitjans per fer-ho, el Consell Rector de la cooperativa assumirà excepcionalment la competència sobre l'aplicació del FEPC. Aquesta situació es mantindrà fins el 31 de desembre de 2020 si perviu la necessitat d'evitar la celebració d'assembles presencials per raó de protecció de la salut de les persones sòcies i la cooperativa no disposa dels mitjans tècnics adequats per assegurar la viabilitat de realitzar-la de forma telemàtica.