Decret Llei 47/2020: mesures aplicables a les cooperatives catalanes


Tot i que el contingut del recent Decret Llei 47/2020 que més ha transcendit és el relatiu a les noves mesures de caràcter econòmic, el text també incorpora qüestions rellevants que poden afectar l’organització i el funcionament de les cooperatives catalanes

......................................................................

Algunes de les esmentades mesures no són pas noves sinó que representen una pròrroga de les disposicions extraordinàries aprovades el passat mes de maig mitjançant el Decret Llei 19/2020 per adaptar l’organització de les cooperatives, especialment pel que fa a la celebració d’assemblees i elecció de càrrecs, a les restriccions imposades per l’actual situació de pandèmia.

· Convocatòria i celebració de les assemblees generals

Fins el 31 de desembre de 2021, el Consell Rector podrà convocar amb l’antelació mínima i màxima que consideri, i al marge del que prevegin els estatuts de la cooperativa, tant les assemblees ordinàries com les extraordinàries. La convocatòria i la celebració de l’assemblea es podrà fer a través de mitjans telemàtics, incloent-hi la celebració de la pròpia assemblea per videoconferència o qualsevol altre mecanisme que permeti garantir la participació a distància dels socis i sòcies.

L’acta aprovada de l’assemblea celebrada a distància s’haurà de remetre al correu electrònic de les persones assistents en el termini màxim de 15 dies.

En el cas de les cooperatives on es reconeix als socis i sòcies un vot plural en funció de la participació en l’activitat cooperativitzada, el Consell Rector podrà habilitar mecanismes excepcionals diferents als establerts per la Llei de Cooperatives a l’hora de posar a disposició dels socis i sòcies el nombre de vots socials que els corresponen.

Les societats cooperatives que celebren l’assemblea general mitjançant el concurs de delegats o delegades no estaran obligades a celebrar les assemblees preparatòries, malgrat estigui així establert als estatus de la cooperativa. Pel que fa als delegats i delegades, s’entendrà prorrogat el nomenament si el seu mandat finalitza dins el que queda de l’any 2020 o si va fer-ho amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. En ambdós casos, el mandat es perllongarà fins el 31 de desembre de 2021.

· Consell Rector

Fins el proper 31 de desembre de 2021, el Consell Rector i les comissions delegades podran celebrar reunions i adoptar acords a través de videoconferència o per qualsevol altre mitjà que permeti la participació a distància. També podran adoptar-se acords sense necessitat de reunir-se si així ho decideix la persona que presideixi el Consell Rector i sempre i quan ho sol·licitin almenys dos membres de l’òrgan de govern de la societat cooperativa.

· Perllongament de la vigència dels nomenaments

Poden prorrogar-se els nomenaments dels càrrecs de les societats cooperatives els mandats dels quals caduquin durant l’any 2020 o amb anterioritat al 9 de maig de 2021. El perllongament serà vigent fins a la celebració de la primera assemblea que es convoqui que, en tot cas, s’haurà de fer com a molt tard el 31 de desembre de 2021.

· Causes de dissolució

La Llei de Cooperatives preveu entre les causes de dissolució de la societat «la reducció de la xifra del capital social per sota del mínim establert legalment o estatutàriament, si es manté durant més d'un any» (article 102.1.e). Als efectes exclusius de determinar la concurrència o no d’aquesta causa de dissolució, el Decret Llei 47/2020 determina que no es tindrà en compte a l’hora de realitzar el còmput del termini previst l’exercici tancat en l’any en què s’hagi declarat l’estat d’alarma.

......................................................................

Algunes de les esmentades mesures no són pas noves sinó que representen una pròrroga de les disposicions extraordinàries aprovades el passat mes de maig mitjançant el Decret Llei 19/2020 per adaptar l’organització de les cooperatives, especialment pel que fa a la celebració d’assemblees i elecció de càrrecs, a les restriccions imposades per l’actual situació de pandèmia.

· Convocatòria i celebració de les assemblees generals

Fins el 31 de desembre de 2021, el Consell Rector podrà convocar amb l’antelació mínima i màxima que consideri, i al marge del que prevegin els estatuts de la cooperativa, tant les assemblees ordinàries com les extraordinàries. La convocatòria i la celebració de l’assemblea es podrà fer a través de mitjans telemàtics, incloent-hi la celebració de la pròpia assemblea per videoconferència o qualsevol altre mecanisme que permeti garantir la participació a distància dels socis i sòcies.

L’acta aprovada de l’assemblea celebrada a distància s’haurà de remetre al correu electrònic de les persones assistents en el termini màxim de 15 dies.

En el cas de les cooperatives on es reconeix als socis i sòcies un vot plural en funció de la participació en l’activitat cooperativitzada, el Consell Rector podrà habilitar mecanismes excepcionals diferents als establerts per la Llei de Cooperatives a l’hora de posar a disposició dels socis i sòcies el nombre de vots socials que els corresponen.

Les societats cooperatives que celebren l’assemblea general mitjançant el concurs de delegats o delegades no estaran obligades a celebrar les assemblees preparatòries, malgrat estigui així establert als estatus de la cooperativa. Pel que fa als delegats i delegades, s’entendrà prorrogat el nomenament si el seu mandat finalitza dins el que queda de l’any 2020 o si va fer-ho amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. En ambdós casos, el mandat es perllongarà fins el 31 de desembre de 2021.

· Consell Rector

Fins el proper 31 de desembre de 2021, el Consell Rector i les comissions delegades podran celebrar reunions i adoptar acords a través de videoconferència o per qualsevol altre mitjà que permeti la participació a distància. També podran adoptar-se acords sense necessitat de reunir-se si així ho decideix la persona que presideixi el Consell Rector i sempre i quan ho sol·licitin almenys dos membres de l’òrgan de govern de la societat cooperativa.

· Perllongament de la vigència dels nomenaments

Poden prorrogar-se els nomenaments dels càrrecs de les societats cooperatives els mandats dels quals caduquin durant l’any 2020 o amb anterioritat al 9 de maig de 2021. El perllongament serà vigent fins a la celebració de la primera assemblea que es convoqui que, en tot cas, s’haurà de fer com a molt tard el 31 de desembre de 2021.

· Causes de dissolució

La Llei de Cooperatives preveu entre les causes de dissolució de la societat «la reducció de la xifra del capital social per sota del mínim establert legalment o estatutàriament, si es manté durant més d'un any» (article 102.1.e). Als efectes exclusius de determinar la concurrència o no d’aquesta causa de dissolució, el Decret Llei 47/2020 determina que no es tindrà en compte a l’hora de realitzar el còmput del termini previst l’exercici tancat en l’any en què s’hagi declarat l’estat d’alarma.