Ajuts per la gestió d’instal·lacions juvenils


El passat dia 25 de novembre es publicava el Decret Llei 47/2020 que incorpora, entre d’altres disposicions, un nou ajut extraordinari adreçat a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils.

El nou ajut, atorgat pel mètode de concurrència no competitiva, pretén pal·liar la «situació crítica» que afecta el sector de l’educació en el lleure i posa en risc la «viabilitat de la continuïtat» d’uns projectes professionals que el decret llei qualifica d’estratègics «per fer front, ara i en un futur, a les conseqüències que pot tenir la situació de pandèmia actual per als infants i els adolescents, sobretot per als menors més vulnerables des del punt de vista socioeconòmic».

L’ajut consistirà en un pagament únic de 5.000,00 euros per cada instal·lació juvenil, la qual es complementa amb una aportació de 25 euros per a cada plaça registrada de la instal·lació juvenil inscrita en el Registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut, dins a un màxim total de 40.000,00 euros per a cada entitat, empresa o persona treballadora autònoma sol·licitant.

S’estableix la incompatibilitat d’aquest ajut amb qualsevol subvenció, pública o privada, prestació o subsidi destinat a la mateixa finalitat amb l’excepció dels ajuts que preveu el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, anomenat de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19. En aquest cas, els ajuts sí són compatibles.

Procediment de sol·licitud

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de l'ajut i la seva justificació s'han de presentar segons els models normalitzats i seguint les indicacions, que estaran disponibles a l'apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Els models posat a disposició inclouen la declaració responsable del compliment dels requisits exigibles que, bàsicament, tenen a veure amb la inscripció de les instal·lacions objecte de l’ajut en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció general de Joventut i amb el fet de no trobar-se afectades per qualsevol de les circumstàncies que impedirien legalment adquirir la condició de beneficiari de subvencions o ajust.

Cal tenir present que a data d’avui, 27 de novembre de 2020, no ha estat aprovada i publicada la resolució de convocatòria d’aquest ajut extraordinari i, per tant, encara no es poden presentar les sol·licituds.

L’Administració disposarà d’un termini màxim de 3 mesos per notificar resolució expressa respecte la sol·licitud rebuda. Transcorregut aquest temps sense que s’hagi notificat la resolució, caldrà entendre-la desestimada per silenci administratiu.

El nou ajut, atorgat pel mètode de concurrència no competitiva, pretén pal·liar la «situació crítica» que afecta el sector de l’educació en el lleure i posa en risc la «viabilitat de la continuïtat» d’uns projectes professionals que el decret llei qualifica d’estratègics «per fer front, ara i en un futur, a les conseqüències que pot tenir la situació de pandèmia actual per als infants i els adolescents, sobretot per als menors més vulnerables des del punt de vista socioeconòmic».

L’ajut consistirà en un pagament únic de 5.000,00 euros per cada instal·lació juvenil, la qual es complementa amb una aportació de 25 euros per a cada plaça registrada de la instal·lació juvenil inscrita en el Registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut, dins a un màxim total de 40.000,00 euros per a cada entitat, empresa o persona treballadora autònoma sol·licitant.

S’estableix la incompatibilitat d’aquest ajut amb qualsevol subvenció, pública o privada, prestació o subsidi destinat a la mateixa finalitat amb l’excepció dels ajuts que preveu el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, anomenat de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19. En aquest cas, els ajuts sí són compatibles.

Procediment de sol·licitud

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de l'ajut i la seva justificació s'han de presentar segons els models normalitzats i seguint les indicacions, que estaran disponibles a l'apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Els models posat a disposició inclouen la declaració responsable del compliment dels requisits exigibles que, bàsicament, tenen a veure amb la inscripció de les instal·lacions objecte de l’ajut en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció general de Joventut i amb el fet de no trobar-se afectades per qualsevol de les circumstàncies que impedirien legalment adquirir la condició de beneficiari de subvencions o ajust.

Cal tenir present que a data d’avui, 27 de novembre de 2020, no ha estat aprovada i publicada la resolució de convocatòria d’aquest ajut extraordinari i, per tant, encara no es poden presentar les sol·licituds.

L’Administració disposarà d’un termini màxim de 3 mesos per notificar resolució expressa respecte la sol·licitud rebuda. Transcorregut aquest temps sense que s’hagi notificat la resolució, caldrà entendre-la desestimada per silenci administratiu.