Treballadores de la Llar: subsidi especial


El Consell de Ministres ha aprovat la creació d'un subsidi de caràcter extraordinari per falta d'activitat a benefici de les persones integrades en el Sistema Especial d'Empleades de la Llar, col·lectiu que, com hem vingut denunciant reiteradament, segueix sense tenir dret a la prestació per desocupació.

Tindran dret a aquest nou subsidi les empleades domèstiques adscrites a el Sistema Especial d'Empleades de la Llar que, temporalment, hagin deixat de prestar serveis de forma total o parcial. També podran sol·licitar-ho les treballadores que hagin perdut l'ocupació com a conseqüència d'acomiadament o desistiment per part del seu ocupador, quan l'extinció de la relació laboral estigui motivada per l'actual situació de crisi sanitària. Per tant, és important tenir present que no podran accedir a el nou subsidi extraordinari les treballadores que hagin cessat voluntàriament en el seu lloc de treball i que només protegeix les situacions de cessament d'activitat posteriors a la declaració de l'estat d'alarma, és a dir, el passat 14 de març. Tampoc podran beneficiar-se les treballadores que estiguin en situació d'incapacitat temporal.

En el supòsit de pèrdua total de l'ocupació, la situació de manca d'activitat s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació de la carta d'acomiadament o desistiment i la baixa en el corresponent règim de la Seguretat Social. En cas que la manca d'activitat derivi d'una suspensió de la relació laboral o reducció de jornada, serà suficient amb un escrit de declaració responsable de l'ocupador.

En el primer cas, acomiadament o desistiment, la data inicial de la prestació coincideix amb la de baixa en la Seguretat Social, mentre que en les suspensions/reduccions, es prendrà com a referència la data que figuri en la declaració responsable abans esmentada. La norma, tal com ha estat publicada, no fa referència a l'exigència de períodes mínims i previs de cotització com a requisit per accedir a la nova prestació.

L'import de l'subsidi es calcularà partint d'una base reguladora que serà el resultat de dividir per 30 la mitjana de la cotització del mes anterior. La prestació correspondrà a el 70% d'aquesta base reguladora, establint com a límit màxim l'import del Salari Mínim Interprofessional sense computar pagues extres (950 euros mensuals). Un exemple de càlcul: si la persona percebia un salari entre 648,01 i 780 € mensuals, la seva cotització era de 743,00 €, pel que la seva Base Reguladora diària és de 27,77 €, i la prestació diària final de 17, 34 € (o 520,10 € / mes). En tot cas, encara que la retribució i cotització fos superior a la de l'exemple, l'import de l'subsidi no pot superar els 950 € mensuals.

La norma indica que la percepció del subsidi és compatible amb els ingressos provinents d'altres activitats, tant si és per compte propi com aliena, inclòs el treball com a empleada de la llar per a altres ocupadors. No obstant això, estableix que l'import de l'subsidi sumat al salari d'aquestes altres ocupacions no pot excedir l'import de l'SMI.

L'encarregat d'abonar el subsidi especial serà el SEPE qui ha de fer públic -encara no ho ha fet- com s'ha de fer la sol·licitud i en quins terminis. Pel que fa a la durada del subsidi, la norma no estableix períodes determinats per la qual cosa cal entendre que pels casos de suspensions i reduccions la vigència del subsidi coincidirà amb el període màxim de la pròpia reducció o suspensió mentre que per extincions i desistiments, es mantindrà fins després de transcorregut un mes des de la finalització de l'estat d'alarma.

Tindran dret a aquest nou subsidi les empleades domèstiques adscrites a el Sistema Especial d'Empleades de la Llar que, temporalment, hagin deixat de prestar serveis de forma total o parcial. També podran sol·licitar-ho les treballadores que hagin perdut l'ocupació com a conseqüència d'acomiadament o desistiment per part del seu ocupador, quan l'extinció de la relació laboral estigui motivada per l'actual situació de crisi sanitària. Per tant, és important tenir present que no podran accedir a el nou subsidi extraordinari les treballadores que hagin cessat voluntàriament en el seu lloc de treball i que només protegeix les situacions de cessament d'activitat posteriors a la declaració de l'estat d'alarma, és a dir, el passat 14 de març. Tampoc podran beneficiar-se les treballadores que estiguin en situació d'incapacitat temporal.

En el supòsit de pèrdua total de l'ocupació, la situació de manca d'activitat s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació de la carta d'acomiadament o desistiment i la baixa en el corresponent règim de la Seguretat Social. En cas que la manca d'activitat derivi d'una suspensió de la relació laboral o reducció de jornada, serà suficient amb un escrit de declaració responsable de l'ocupador.

En el primer cas, acomiadament o desistiment, la data inicial de la prestació coincideix amb la de baixa en la Seguretat Social, mentre que en les suspensions/reduccions, es prendrà com a referència la data que figuri en la declaració responsable abans esmentada. La norma, tal com ha estat publicada, no fa referència a l'exigència de períodes mínims i previs de cotització com a requisit per accedir a la nova prestació.

L'import de l'subsidi es calcularà partint d'una base reguladora que serà el resultat de dividir per 30 la mitjana de la cotització del mes anterior. La prestació correspondrà a el 70% d'aquesta base reguladora, establint com a límit màxim l'import del Salari Mínim Interprofessional sense computar pagues extres (950 euros mensuals). Un exemple de càlcul: si la persona percebia un salari entre 648,01 i 780 € mensuals, la seva cotització era de 743,00 €, pel que la seva Base Reguladora diària és de 27,77 €, i la prestació diària final de 17, 34 € (o 520,10 € / mes). En tot cas, encara que la retribució i cotització fos superior a la de l'exemple, l'import de l'subsidi no pot superar els 950 € mensuals.

La norma indica que la percepció del subsidi és compatible amb els ingressos provinents d'altres activitats, tant si és per compte propi com aliena, inclòs el treball com a empleada de la llar per a altres ocupadors. No obstant això, estableix que l'import de l'subsidi sumat al salari d'aquestes altres ocupacions no pot excedir l'import de l'SMI.

L'encarregat d'abonar el subsidi especial serà el SEPE qui ha de fer públic -encara no ho ha fet- com s'ha de fer la sol·licitud i en quins terminis. Pel que fa a la durada del subsidi, la norma no estableix períodes determinats per la qual cosa cal entendre que pels casos de suspensions i reduccions la vigència del subsidi coincidirà amb el període màxim de la pròpia reducció o suspensió mentre que per extincions i desistiments, es mantindrà fins després de transcorregut un mes des de la finalització de l'estat d'alarma.