Nova condemna a Honeywell del Prat per la invalidesa d’un treballador exposat a l'amiant


Breu anàlisi de la recent sentència del Jutjat Social 33 de Barcelona, de data 5 de juliol de 2021, nº Nº 211/2021, que ens han notificat al Col·lectiu Ronda, desestimant la demanda de l’empresa Honeywell (antigament Jurid Iberica) del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) contra el recàrrec del 50% per manca de mesures de seguretat que li havien imposat per la invalidesa per malaltia professional que pateix un treballador a causa de l’exposició laboral a amiant sense mesures preventives.

Breu explicació del cas

Aquesta setmana ens han notificat una nova sentència d'amiant de l'empresa JURID IBERICA SA (actualment HONEYWELL FRICTION ESPAÑA SA). En aquest procediment és tracta d'un treballador que va prestar els seus serveis com a OFICIAL del 1977 i 2001, durant 24 anys, a l'empresa exposat al seu lloc de treball a l'amiant, i que per resolució de l'INSS se'l va declarar en situació d'invalidesa total derivada de Malaltia Professional, a causa d’una greu asbestosis amb alteració ventilatòria causada per l’asbest inhalat al centre de treball del Prat de Llobregat.

La Inspecció de Treball va determinar e el corresponent Informe que l’empresa no va complir la normativa en matèria preventiva per exposició a l’amiant declarat la manca de mesures de seguretat a la multinacional i imposant l’INSS un recàrrec del 50% sobre totes les prestacions professionals de l’empleat a la empresa infractora.

Sentència del JS33 de Barcelona

Aquesta nova resolució judicial declara literalment, entre altres greus infraccions empresarials, que:

«las medidas que se adoptaron por parte de Jurid Iberica S.A. (Honeywell Fricción España) no se ajustaron a las condiciones que debían realizarse los trabajos en que se manipulaba el amianto

(…) no se utilizaban equipos de protección personal por parte de los trabajadores, contraviniendo, como mínimo, con ello el artículo 38 del Reglamento de Enfermedades Profesionales aprobado por Orden de 09.05.1962 y aplicable a todas las empresas que hubieran de cubrir puestos de trabajo con riesgos de enfermedades profesionales de las relacionadas en el Decreto 792/1961

(…) ninguno de los documentos aportados acredita que la empresa demandante cumpliera con las medidas de seguridad vulneradas que alega la Inspección de Trabajo»

En base a aquests fets, la sentència desestima la demanda de l’empresa i ratifica el recàrrec màxim del 50% imposat a l’empresa infractora, sobre la invalidesa del treballador a causa de la Malaltia Professional causada per les infraccions preventives empresarials.

Jurisprudència del TSJC i el TS en la matèria

La JURID IBERICA SA (actualment anomenada HONEYWELL FRICTION ESPAÑA SA) és una empresa del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) dedicada a la fabricació de frens, producció en la que s'ha fet durant dècades amb amiant, fins ben bé la prohibició de l'asbest a l'Estat espanyol, al 2002.

L'amiant es feia servir en la producció de frens, i l'exposició dels treballadors els ha causat múltiples Malalties Professionals, com càncer de pulmó, mesotelioma (un agressiu càncer de pleura que només pot ser causat per l'asbest) i asbestosis (una pneumoconiosis produïda per l'indestructible amiant als pulmons), entre d'altres.

En diverses notícies anteriors d'aquest mateix bloc ja vam explicar que fins a una vintena de sentències anteriors han declarat la manca de mesures de seguretat a l'empresa per exposició a l'amiant. Per tant, ja hi ha reiterada jurisprudència que determina de forma definitiva les greus infraccions preventives empresarials de la multinacional, que van causar greus (i fins i tot mortals en molts casos) malalties professionals entre els seus treballadors. En aquestes sentències es determina, entre d'altres greus infraccions, que es superaven els límits d'exposició, manca de proteccions, manca d'extracció localitzada, trencament de sacs amb asbest,...

Com a exemple d’aquestes resolucions, a la sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 18/12/2018 (Nº de Recurso: 5749/2018, Nº de Resolución: 6725/2018) desestima el recurs de l’empresa, i ratifica la sentència del Jutjat Social 31 de Barcelona, que condemna a Honeywell a indemnitzar la vídua i els fills del treballador, declarant que la seva mort per un greu Mesotelioma (càncer de pleura) ha estat causada per per la manca de mesures de seguretat de l’empresa en l'exposició laboral a l'amiant a la "Juri", determinant com a fet provat literalment que:

«El informe ITB 1091.80 recogía concentraciones de amianto en 37 puestos de trabajo superando 29 de ellos el valor TLV al oscilar las medidas entre 2 y 86.4 fibras/cm3.

El informe ITB 176.84 puso de relieve que los sacos e amianto se almacenaban en palets pero sin protección con plástico, produciéndose alguna rotura y vertido al suelo. Indica así mismo defectos en el sistema de impieza y la utilización discrecional de los equipos de protección individual respiratoria. Inexistencia así mismo, de plan de instrucción y formación de los trabajadores sobre la inhalación de fibras de amianto.

El informe ICB 1911.86 puso de relieve la existencia de medidas que evidenciaban el exceso de fibras de amianto en determinados puestos de trabajo en relación con el valor límite vigente, de 1.5 fibras cm3. Tales puestos eran, con expresión del número de fibras por cm3: mezclador Lcd ige (1.96), dosificación y pesaje en balanza carril (2.69), limpieza de molino (1 .69). embalaje (3.75), verificación de plaquetas pintura en máquina 146 (1.61), ajuste longitudinal de zapatas en máquina 116(1.64), maquina nueva de prensado de zapatas (1 .80), rectificación de mordazas con taladro manual (2.60) y rectificado y verificado(4.16).

El Informe ICB 1701.89 puso de relieve la concentración medida de 1 fibra/cm3 en la máquina 262, siendo entonces la admisible igual o inferior a 1 fibra/cm3.»

Un cop més sentències judicials determinen que els treballadors de Honeywell van patir gravíssimes malalties a causa de l'amiant inhalat als seus llocs de treball, i que es van donar greus infraccions empresarials en matèria preventiva, en una multinacional que a data d’avui encara ho nega tot.

Breu explicació del cas

Aquesta setmana ens han notificat una nova sentència d'amiant de l'empresa JURID IBERICA SA (actualment HONEYWELL FRICTION ESPAÑA SA). En aquest procediment és tracta d'un treballador que va prestar els seus serveis com a OFICIAL del 1977 i 2001, durant 24 anys, a l'empresa exposat al seu lloc de treball a l'amiant, i que per resolució de l'INSS se'l va declarar en situació d'invalidesa total derivada de Malaltia Professional, a causa d’una greu asbestosis amb alteració ventilatòria causada per l’asbest inhalat al centre de treball del Prat de Llobregat.

La Inspecció de Treball va determinar e el corresponent Informe que l’empresa no va complir la normativa en matèria preventiva per exposició a l’amiant declarat la manca de mesures de seguretat a la multinacional i imposant l’INSS un recàrrec del 50% sobre totes les prestacions professionals de l’empleat a la empresa infractora.

Sentència del JS33 de Barcelona

Aquesta nova resolució judicial declara literalment, entre altres greus infraccions empresarials, que:

«las medidas que se adoptaron por parte de Jurid Iberica S.A. (Honeywell Fricción España) no se ajustaron a las condiciones que debían realizarse los trabajos en que se manipulaba el amianto

(…) no se utilizaban equipos de protección personal por parte de los trabajadores, contraviniendo, como mínimo, con ello el artículo 38 del Reglamento de Enfermedades Profesionales aprobado por Orden de 09.05.1962 y aplicable a todas las empresas que hubieran de cubrir puestos de trabajo con riesgos de enfermedades profesionales de las relacionadas en el Decreto 792/1961

(…) ninguno de los documentos aportados acredita que la empresa demandante cumpliera con las medidas de seguridad vulneradas que alega la Inspección de Trabajo»

En base a aquests fets, la sentència desestima la demanda de l’empresa i ratifica el recàrrec màxim del 50% imposat a l’empresa infractora, sobre la invalidesa del treballador a causa de la Malaltia Professional causada per les infraccions preventives empresarials.

Jurisprudència del TSJC i el TS en la matèria

La JURID IBERICA SA (actualment anomenada HONEYWELL FRICTION ESPAÑA SA) és una empresa del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) dedicada a la fabricació de frens, producció en la que s'ha fet durant dècades amb amiant, fins ben bé la prohibició de l'asbest a l'Estat espanyol, al 2002.

L'amiant es feia servir en la producció de frens, i l'exposició dels treballadors els ha causat múltiples Malalties Professionals, com càncer de pulmó, mesotelioma (un agressiu càncer de pleura que només pot ser causat per l'asbest) i asbestosis (una pneumoconiosis produïda per l'indestructible amiant als pulmons), entre d'altres.

En diverses notícies anteriors d'aquest mateix bloc ja vam explicar que fins a una vintena de sentències anteriors han declarat la manca de mesures de seguretat a l'empresa per exposició a l'amiant. Per tant, ja hi ha reiterada jurisprudència que determina de forma definitiva les greus infraccions preventives empresarials de la multinacional, que van causar greus (i fins i tot mortals en molts casos) malalties professionals entre els seus treballadors. En aquestes sentències es determina, entre d'altres greus infraccions, que es superaven els límits d'exposició, manca de proteccions, manca d'extracció localitzada, trencament de sacs amb asbest,...

Com a exemple d’aquestes resolucions, a la sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 18/12/2018 (Nº de Recurso: 5749/2018, Nº de Resolución: 6725/2018) desestima el recurs de l’empresa, i ratifica la sentència del Jutjat Social 31 de Barcelona, que condemna a Honeywell a indemnitzar la vídua i els fills del treballador, declarant que la seva mort per un greu Mesotelioma (càncer de pleura) ha estat causada per per la manca de mesures de seguretat de l’empresa en l'exposició laboral a l'amiant a la "Juri", determinant com a fet provat literalment que:

«El informe ITB 1091.80 recogía concentraciones de amianto en 37 puestos de trabajo superando 29 de ellos el valor TLV al oscilar las medidas entre 2 y 86.4 fibras/cm3.

El informe ITB 176.84 puso de relieve que los sacos e amianto se almacenaban en palets pero sin protección con plástico, produciéndose alguna rotura y vertido al suelo. Indica así mismo defectos en el sistema de impieza y la utilización discrecional de los equipos de protección individual respiratoria. Inexistencia así mismo, de plan de instrucción y formación de los trabajadores sobre la inhalación de fibras de amianto.

El informe ICB 1911.86 puso de relieve la existencia de medidas que evidenciaban el exceso de fibras de amianto en determinados puestos de trabajo en relación con el valor límite vigente, de 1.5 fibras cm3. Tales puestos eran, con expresión del número de fibras por cm3: mezclador Lcd ige (1.96), dosificación y pesaje en balanza carril (2.69), limpieza de molino (1 .69). embalaje (3.75), verificación de plaquetas pintura en máquina 146 (1.61), ajuste longitudinal de zapatas en máquina 116(1.64), maquina nueva de prensado de zapatas (1 .80), rectificación de mordazas con taladro manual (2.60) y rectificado y verificado(4.16).

El Informe ICB 1701.89 puso de relieve la concentración medida de 1 fibra/cm3 en la máquina 262, siendo entonces la admisible igual o inferior a 1 fibra/cm3.»

Un cop més sentències judicials determinen que els treballadors de Honeywell van patir gravíssimes malalties a causa de l'amiant inhalat als seus llocs de treball, i que es van donar greus infraccions empresarials en matèria preventiva, en una multinacional que a data d’avui encara ho nega tot.