Ha de respectar-se la proporcionalitat al formar el Comitè de Seguretat i Salut?

Ha de tenir cada sindicat els Delegats Prevenció que li pertocarien segons els membres del Comitè?

És una pregunta que ens arriba de forma reiterada al Col·lectiu Ronda: ha de respectar-se el principi de proporcionalitat representativa de cada sindicat a l’hora de designar els Delegats de Prevenció que conformen el Comitè de Seguretat i Salut?

El cas acostuma a ser més o menys el següent: en un Comitè d’Empresa (representació unitària dels treballadors) hi ha diferents sindicats; la majoria sindical aprova la representació en el Comitè de Seguretat i Salut (a partir d’ara CSS) sense respectar la proporcionalitat (determinant menys Delegats de Prevenció a un o varis sindicats dels que els tocarien en un repartiment proporcional; per exemple, un sindicat té el 40% del Comitè d’Empresa però només el 10% del CSS), o directament deixant fora un sindicat (sense cap Delegat de Prevenció al CSS malgrat tenir el 40% al Comitè d’Empresa)

La resposta no és fàcil, atenent a que la normativa no és clara ni determina cap representativitat, fet pel qual han estat diverses sentències judicials les que han anat conformat la doctrina en aquesta matèria.

Abans de respondre aquesta pregunta, caldria recordar de forma breu què és un Delegat/da de Prevenció i què és el CSS.

L’article 35 de la LPRL determina literalment:

Artículo 35. Delegados de Prevención.

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo

Les competències dels Delegats de Prevenció consten a l’article 36 LPRL, i el CSS està regulat a l’article 38 LPRL:

«Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud.

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

(...) El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.»

Però ni l’article 38 ni el 39, ni cap altre de la LPRL ens contesten la pregunta que ens hem fet, ni determinen si hi ha d’haver o no cap proporcionalitat en la conformació del CSS.

Degut a aquest buit legal, han estat diferents sentències judicials les que han anat determinant el marc jurídic d’aquesta qüestió, i que podríem resumir en els següents principis (que desenvoluparem a continuació) i que hem de tenir en compte que no són idees tancades, doncs s’han donat a vegades diferents respostes a sentències de diferents Tribunals Superiors de Justícia:

1 - El principi general (amb excepcions) és que no hi ha d’haver obligatòriament cap proporcionalitat representativa directa a l’hora de designar els Delegats de Prevenció

2 – Però alhora no es pot «excloure» del CSS un sindicat amb representativitat «suficient» al Comitè d’Empresa, i per tant ha de tenir algun membre (encara que siguin menys dels que li pertocarien proporcionalment).

3 – I alhora, també, s’ha d’estar al determinat a la normativa interna del CSS, i si aquesta de forma explícita o tàcita determina la obligatorietat de la proporcionalitat representativa directa s’ha de complir a l’hora de designar els Delegats de Prevenció

1. Analitzem primer el principi general (amb excepcions) és que no hi ha d’haver obligatòriament cap proporcionalitat representativa directa a l’hora de designar els Delegats de Prevenció:

Així ho determina la sentència del Juzgado de lo social 2 de Aviles de 25/06/2018, Nº de Recurso: 61/2018, Nº de Resolución: 212/2018. Ponente: ANA BELEN DIAZ ARIAS

«en la reunión celebrada el 7 de marzo de 2016 del Pleno ordinario del Comité de Empresa Arcelormittal factoría de Avilés de procedió a la elección de delegados de prevención, se presentaron dos propuesta y se aprobó la propuesta que obtuvo más votos, sin que se haya probado incumplimiento alguno de norma legal o convencional y sin que deba seguirse el criterio proporcionalidad en la designación de los delegados de prevención en relación a los resultados electorales obtenidos por los distintos sindicatos, como pretende la parte actora, criterio que no se establece en el art. 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como criterio de designación de delegados de prevención, permitiéndose que en los convenios colectivos se puedan establecerse sistemas de designación de los Delegados de Prevención

Així ho determina també la sentència del Juzgado de lo social 5 de Murcia de 21/03/2014. Nº de Recurso: 996/2013, Nº de Resolución: 149/2014. Ponente: FELIX IGNACIO VILLANUEVA GALLEGO

«Entendiéndolo así la repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sent.T.S. Unif. Doctrina 30-04-2001) al mantener que su composición no está sujeta a las reglas de proporcionalidad que afectan a otros órganos de la representación”

2. El segon principi determina que no es pot «excloure» del CSS un sindicat amb representativitat «suficient» al Comitè d’Empresa.

Així ho determina la sentència del TSJ de Madrid de 10/06/2013, Nº de Recurso: 1208/2013, Nº de Resolución: 445/2013. Ponente: LUIS LACAMBRA MORERA

«La presencia en el comité de empresa de un número mayor de representantes de un sindicato no hace legítimo que este, amparándose en esta mayoría, excluya a otro con menor representación, en el nombramiento de los trabajadores que han de integrar las comisiones que se formen en la empresa para cumplir los fines que la ley prevé. El vacío normativo del que se hizo mención no justifica la actuación del Sindicato recurrente al no admitir que representantes del Sindicato UGT, puedan formar parte también de otras formas organizativas constituidas para la defensa de los intereses de los trabajadores, pues téngase en cuenta que el art. 35 de la Ley 31/1995 bien claramente señala que la designación de los delegados de prevención ha de hacerse siempre en el seno de los órganos de representación de los trabajadores, en el presente caso, por el comité de empresa.

Distinto es que el número de representantes en las comisiones que se formen haya de responder a reglas lógicas de proporcionalidad, mas no es admisible que se imponga el criterio de la mayoría como sistema neutralizador y absoluto de la actividad sindical que corresponde al sindicato que, aun estando en minoría, tiene derecho a ejercerla

Aquesta interpretació busca que cap sindicat resti fora del CSS, i no tingui cap Delegat de Prevenció. El fet de tenir almenys 1 membre del CSS fa que aquest sindicat pugui accedir a la documentació en matèria preventiva, i pugui participar en aquest àmbit.

3. Finalment, el tercer principi determina que s’ha d’estar al determinat a la normativa interna del CSS, i si aquesta de forma explícita o tàcita determina la obligatorietat de la proporcionalitat representativa directa s’ha de complir a l’hora de designar els Delegats de Prevenció. Per tant, si el Conveni Col·lectiu, acord o reglament intern determina la proporcionalitat del CSS, aquest s’haurà de complir.

Així ho determina la sentència del TSJ de Catalunya de 12/01/2010, Nº de Recurso: 5775/2009, Nº de Resolución: 66/2010. Ponente: MIGUEL ANGEL SANCHEZ BURRIEL

«si bien ni el artículo 34 ni el 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tratan del tema de la proporcionalidad en la designación de representes de los trabajadores sobre la cuestión aquí suscitada, lo que tampoco se aborda en el artículo 38 dedicado expresamente al Comité de Seguridad y Salud Laboral, no hay que olvidar que el artículo 35.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales autoriza a que por la vía del Convenio Colectivo puedan establecerse otros sistemas de designación de los delegados de prevención "siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores, Y ello es lo que sucede en el caso de autos, pues del sentido literal de lo pactado en el reseñado mas arriba artículo 95.5.2 del Convenio Colectivo de Empresa a tenor de lo establecido en el artículo 1.281 del Código Civil, se garantiza que la elección de los Delegados de Prevención designados

por los representantes electos del personal [Comité de Empresa], preferentemente de entre los miembros del Comité de Empresa, Delegados de Personal y Delegados Sindicales, habrá de respetar la representatividad que cada Sindicato hubiera obtenido en las elecciones sindicales

En idèntic o semblant sentit podem observar les sentències:

- Del TSJ de CASTILLA-LEON de 06/07/2004. Nº de Recurso: 1367/2004. Nº de Resolución: 1367/2004. Ponente: MANUEL MARIA BENITO LOPEZ

També es podria interpretar que en cas de que no hi hagi norma escrita interna, però si una pràctica habitual a l’empresa de proporcionalitat en aquest àmbit, tembé hi hauria possiblement la obligació de complir-la (sobretot en el cas de que els sindicats afectats ho hagin complert ells mateixos durant anys).

Ha de tenir cada sindicat els Delegats Prevenció que li pertocarien segons els membres del Comitè?

Abans de respondre aquesta pregunta, caldria recordar de forma breu què és un Delegat/da de Prevenció i què és el CSS.

L’article 35 de la LPRL determina literalment:

Artículo 35. Delegados de Prevención.

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo

Les competències dels Delegats de Prevenció consten a l’article 36 LPRL, i el CSS està regulat a l’article 38 LPRL:

«Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud.

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

(...) El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.»

Però ni l’article 38 ni el 39, ni cap altre de la LPRL ens contesten la pregunta que ens hem fet, ni determinen si hi ha d’haver o no cap proporcionalitat en la conformació del CSS.

Degut a aquest buit legal, han estat diferents sentències judicials les que han anat determinant el marc jurídic d’aquesta qüestió, i que podríem resumir en els següents principis (que desenvoluparem a continuació) i que hem de tenir en compte que no són idees tancades, doncs s’han donat a vegades diferents respostes a sentències de diferents Tribunals Superiors de Justícia:

1 - El principi general (amb excepcions) és que no hi ha d’haver obligatòriament cap proporcionalitat representativa directa a l’hora de designar els Delegats de Prevenció

2 – Però alhora no es pot «excloure» del CSS un sindicat amb representativitat «suficient» al Comitè d’Empresa, i per tant ha de tenir algun membre (encara que siguin menys dels que li pertocarien proporcionalment).

3 – I alhora, també, s’ha d’estar al determinat a la normativa interna del CSS, i si aquesta de forma explícita o tàcita determina la obligatorietat de la proporcionalitat representativa directa s’ha de complir a l’hora de designar els Delegats de Prevenció

1. Analitzem primer el principi general (amb excepcions) és que no hi ha d’haver obligatòriament cap proporcionalitat representativa directa a l’hora de designar els Delegats de Prevenció:

Així ho determina la sentència del Juzgado de lo social 2 de Aviles de 25/06/2018, Nº de Recurso: 61/2018, Nº de Resolución: 212/2018. Ponente: ANA BELEN DIAZ ARIAS

«en la reunión celebrada el 7 de marzo de 2016 del Pleno ordinario del Comité de Empresa Arcelormittal factoría de Avilés de procedió a la elección de delegados de prevención, se presentaron dos propuesta y se aprobó la propuesta que obtuvo más votos, sin que se haya probado incumplimiento alguno de norma legal o convencional y sin que deba seguirse el criterio proporcionalidad en la designación de los delegados de prevención en relación a los resultados electorales obtenidos por los distintos sindicatos, como pretende la parte actora, criterio que no se establece en el art. 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como criterio de designación de delegados de prevención, permitiéndose que en los convenios colectivos se puedan establecerse sistemas de designación de los Delegados de Prevención

Així ho determina també la sentència del Juzgado de lo social 5 de Murcia de 21/03/2014. Nº de Recurso: 996/2013, Nº de Resolución: 149/2014. Ponente: FELIX IGNACIO VILLANUEVA GALLEGO

«Entendiéndolo así la repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sent.T.S. Unif. Doctrina 30-04-2001) al mantener que su composición no está sujeta a las reglas de proporcionalidad que afectan a otros órganos de la representación”

2. El segon principi determina que no es pot «excloure» del CSS un sindicat amb representativitat «suficient» al Comitè d’Empresa.

Així ho determina la sentència del TSJ de Madrid de 10/06/2013, Nº de Recurso: 1208/2013, Nº de Resolución: 445/2013. Ponente: LUIS LACAMBRA MORERA

«La presencia en el comité de empresa de un número mayor de representantes de un sindicato no hace legítimo que este, amparándose en esta mayoría, excluya a otro con menor representación, en el nombramiento de los trabajadores que han de integrar las comisiones que se formen en la empresa para cumplir los fines que la ley prevé. El vacío normativo del que se hizo mención no justifica la actuación del Sindicato recurrente al no admitir que representantes del Sindicato UGT, puedan formar parte también de otras formas organizativas constituidas para la defensa de los intereses de los trabajadores, pues téngase en cuenta que el art. 35 de la Ley 31/1995 bien claramente señala que la designación de los delegados de prevención ha de hacerse siempre en el seno de los órganos de representación de los trabajadores, en el presente caso, por el comité de empresa.

Distinto es que el número de representantes en las comisiones que se formen haya de responder a reglas lógicas de proporcionalidad, mas no es admisible que se imponga el criterio de la mayoría como sistema neutralizador y absoluto de la actividad sindical que corresponde al sindicato que, aun estando en minoría, tiene derecho a ejercerla

Aquesta interpretació busca que cap sindicat resti fora del CSS, i no tingui cap Delegat de Prevenció. El fet de tenir almenys 1 membre del CSS fa que aquest sindicat pugui accedir a la documentació en matèria preventiva, i pugui participar en aquest àmbit.

3. Finalment, el tercer principi determina que s’ha d’estar al determinat a la normativa interna del CSS, i si aquesta de forma explícita o tàcita determina la obligatorietat de la proporcionalitat representativa directa s’ha de complir a l’hora de designar els Delegats de Prevenció. Per tant, si el Conveni Col·lectiu, acord o reglament intern determina la proporcionalitat del CSS, aquest s’haurà de complir.

Així ho determina la sentència del TSJ de Catalunya de 12/01/2010, Nº de Recurso: 5775/2009, Nº de Resolución: 66/2010. Ponente: MIGUEL ANGEL SANCHEZ BURRIEL

«si bien ni el artículo 34 ni el 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tratan del tema de la proporcionalidad en la designación de representes de los trabajadores sobre la cuestión aquí suscitada, lo que tampoco se aborda en el artículo 38 dedicado expresamente al Comité de Seguridad y Salud Laboral, no hay que olvidar que el artículo 35.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales autoriza a que por la vía del Convenio Colectivo puedan establecerse otros sistemas de designación de los delegados de prevención "siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores, Y ello es lo que sucede en el caso de autos, pues del sentido literal de lo pactado en el reseñado mas arriba artículo 95.5.2 del Convenio Colectivo de Empresa a tenor de lo establecido en el artículo 1.281 del Código Civil, se garantiza que la elección de los Delegados de Prevención designados

por los representantes electos del personal [Comité de Empresa], preferentemente de entre los miembros del Comité de Empresa, Delegados de Personal y Delegados Sindicales, habrá de respetar la representatividad que cada Sindicato hubiera obtenido en las elecciones sindicales

En idèntic o semblant sentit podem observar les sentències:

- Del TSJ de CASTILLA-LEON de 06/07/2004. Nº de Recurso: 1367/2004. Nº de Resolución: 1367/2004. Ponente: MANUEL MARIA BENITO LOPEZ

També es podria interpretar que en cas de que no hi hagi norma escrita interna, però si una pràctica habitual a l’empresa de proporcionalitat en aquest àmbit, tembé hi hauria possiblement la obligació de complir-la (sobretot en el cas de que els sindicats afectats ho hagin complert ells mateixos durant anys).