El TSJC determina que una baixa per depressió és Accident de Treball malgrat no hi hagi assetjament

No cal cap infracció empresarial, ni mobbing. Només causa laboral

La doctrina del TSJC és clara en referència a la existència d'Accident de Treball per conflicte a la feina que ha causat una sèrie de patologies psicològiques, malgrat no hi hagi mobbing.

En diverses sentències el TSJC deixa constància de que una baixa o una invalidesa pot ser declarada derivada d'Accident de Treball si és causada per un conflicte a la feina, independentment de si hi ha hagut mobbing, alguna infracció preventiva de l'empresa o actuació d'assetjament. l'únic requisit és que un estrès laboral o un conflicte a la feina hagin causat la malaltia per a considerar la contingència professional. 

Aquesta doctrina és molt important, doncs independentment de si l'empresa ha infringit alguna norma preventiva, totes les baixes i invalideses provocades per situacions de conflicte o estrès a la feina han de ser declarades professionals. En aplicar-se aquesta jurisprudència, múltiples patologies que actualment són amagades com a comunes passarien a ser reconegudes com professionals

Entre altres sentències, podem observar:

  • Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala de lo Social). Sentencia núm. 5356/2006 de 12 juliol

«pese a que no pueda constatarse, por ser tampoco el objeto del pleito -sino de otro paralelo sustanciado en el orden contencioso administrativo-, que exista un contexto de acoso laboral contra la trabajadora, lo cierto es que, para calificar como laboral o no o como accidente de trabajo la dolencia correspondiente al proceso de incapacidad temporal objeto de la calificación reclamada poco importa si la causa concreta es el acoso por otro trabajador, por los superiores jerárquicos o por cualquier otro, quién sea el autor material de ello, o que no exista tal autor, sino que lo relevante es que exista CAUSA LABORAL

  • Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala de lo Social). Sentencia núm. 6142/2008 de 18 juliol

«l'absència de procés patològic anterior de la treballadora i la racional relació causa-efecte entre els conflictes laborals produïts pel canvi de direcció en el departament on prestava els seus serveis la treballadora demandant, així com la greu incidència dels mateixos en el seu estat de salut, constitutiu d'incapacitat permanent absoluta per a tota professió o ofici, faci justificada l'atribució del seu procés a accident de treball. Amb això la Sala no prejutja que, com pretén la treballadora i el Jutjat no ha considerat demostrat, l'origen de la malaltia fos un tracte inadequat a la treballadora per part dels seus superiors sinó que el trasbals pel canvi de direcció i d'orientació en el departament on prestava serveis la treballadora ha incidit negativament amb la seva salut, sense cap precedent d'afectació psíquica abans de la situació dita.»

  • Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala de lo Social). Sentencia núm. 5766/2011 de 15 de setembre

«És cert que potser altres persones haguessin reaccionat de manera diferent davant del mateix comportament, el que ha portat al Tribunal Suprem a afirmar que els efectes d'una determinada patologia no es poden comparar amb els que pateix una altra persona, perquè aquests poden variar en funció de la personalitat individual, però el que és evident és que en el cas de l'actor aquesta situació li va provocar una situació incapacitant de forma temporal, que posteriorment va evolucionar de forma desfavorable, fins el punt de que va ser declarat en situació d'incapacitat permanent total per a la seva professió, derivada de la contingència d'accident de treball (situació que, a més, la Mútua no ha impugnat).

És possible, així mateix, que el Sr. Juan Enrique tingués una certa predisposició, pels trets del seu caràcter, a patir una situació de depressió, tal com al.lega la Mútua, perquè malgrat haver deixat de treballar, la seva patologia ha seguit una evolució tòrpida, però el cert és que fins el moment en que es van produir els fets abans relatats, sempre havia desenvolupat les seves funcions amb tota normalitat, sense que hi hagi constància de que tingués cap baixa mèdica, el que ens porta a concloure que el fet desencadenant de la malaltia va ser precisament la modificació del seu status professional.»

  • Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala de lo Social). Sentencia núm. 6854/2013 de 23 d'octubre
  • Tribunal Superior de Justícia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 4ª). Sentencia núm. 350/2011 de 19 maig

No cal cap infracció empresarial, ni mobbing. Només causa laboral

Entre altres sentències, podem observar:

  • Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala de lo Social). Sentencia núm. 5356/2006 de 12 juliol

«pese a que no pueda constatarse, por ser tampoco el objeto del pleito -sino de otro paralelo sustanciado en el orden contencioso administrativo-, que exista un contexto de acoso laboral contra la trabajadora, lo cierto es que, para calificar como laboral o no o como accidente de trabajo la dolencia correspondiente al proceso de incapacidad temporal objeto de la calificación reclamada poco importa si la causa concreta es el acoso por otro trabajador, por los superiores jerárquicos o por cualquier otro, quién sea el autor material de ello, o que no exista tal autor, sino que lo relevante es que exista CAUSA LABORAL

  • Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala de lo Social). Sentencia núm. 6142/2008 de 18 juliol

«l'absència de procés patològic anterior de la treballadora i la racional relació causa-efecte entre els conflictes laborals produïts pel canvi de direcció en el departament on prestava els seus serveis la treballadora demandant, així com la greu incidència dels mateixos en el seu estat de salut, constitutiu d'incapacitat permanent absoluta per a tota professió o ofici, faci justificada l'atribució del seu procés a accident de treball. Amb això la Sala no prejutja que, com pretén la treballadora i el Jutjat no ha considerat demostrat, l'origen de la malaltia fos un tracte inadequat a la treballadora per part dels seus superiors sinó que el trasbals pel canvi de direcció i d'orientació en el departament on prestava serveis la treballadora ha incidit negativament amb la seva salut, sense cap precedent d'afectació psíquica abans de la situació dita.»

  • Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala de lo Social). Sentencia núm. 5766/2011 de 15 de setembre

«És cert que potser altres persones haguessin reaccionat de manera diferent davant del mateix comportament, el que ha portat al Tribunal Suprem a afirmar que els efectes d'una determinada patologia no es poden comparar amb els que pateix una altra persona, perquè aquests poden variar en funció de la personalitat individual, però el que és evident és que en el cas de l'actor aquesta situació li va provocar una situació incapacitant de forma temporal, que posteriorment va evolucionar de forma desfavorable, fins el punt de que va ser declarat en situació d'incapacitat permanent total per a la seva professió, derivada de la contingència d'accident de treball (situació que, a més, la Mútua no ha impugnat).

És possible, així mateix, que el Sr. Juan Enrique tingués una certa predisposició, pels trets del seu caràcter, a patir una situació de depressió, tal com al.lega la Mútua, perquè malgrat haver deixat de treballar, la seva patologia ha seguit una evolució tòrpida, però el cert és que fins el moment en que es van produir els fets abans relatats, sempre havia desenvolupat les seves funcions amb tota normalitat, sense que hi hagi constància de que tingués cap baixa mèdica, el que ens porta a concloure que el fet desencadenant de la malaltia va ser precisament la modificació del seu status professional.»

  • Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala de lo Social). Sentencia núm. 6854/2013 de 23 d'octubre
  • Tribunal Superior de Justícia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 4ª). Sentencia núm. 350/2011 de 19 maig