Suport a la solvència empresarial


Fins el proper dia 30 de juny de 2021, empreses i treballadors autònoms poden presentar la seva sol·licitud per rebre els nous ajuts finançats pel Govern d'Espanya destinats a reduir l’endeutament i facilitar el pagament de deutes contrets des de març de 2020.

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores sense que, en aquest cas, l'ordre de presentació atorgui cap tipus de prioritat a l’hora de rebre els imports corresponents als ajuts. La presentació d’aquest formulari és l’únic tràmit requerit per accedir-hi.
Les empreses i autònoms que poden beneficiar-se dels ajuts aprovats pel Govern central són aquelles que hagin realitzat durant els anys 2019 i 2020 alguna de les activitats incloses a la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben llistades a l’annex del Reial Decret 5/2021 que regula aquest programa de suport econòmic. És imprescindible que actualment, l’empresa o el treballador autònom sol·licitant mantingui aquesta activitat.

A banda del requisit d’activitat, caldrà acreditar alguna d’aquestes situacions:

  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

Els ajuts concedits hauran de destinar-se a satisfer deutes i pagaments a proveïdors i altres creditors, siguin financers o no, així com els costos fixes generats i pendents de pagament, sempre i quan aquests s’hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i tinguin origen en contractes celebrats amb anterioritat al 13 de març de 2021. Caldrà satisfer en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

L’import dels ajuts concedits no podrà ser en cap cas superior a la quantia del deute acreditat. En tot cas, i atenent als límits màxims establerts al Reial Decret 5/2021, aquest import serà de:

  • Fins a 3.000€ si es tributa per mòduls
  • Entre 4.000 i 200.000 € per a la resta d’empreses i professionals

Al web del Canal Empresa de la Generalitat podeu accedir al formulari de sol·licitud i a tota la informació sobre la documentació a aportar per acreditar els deutes que permeten accedir als ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la Covid-19

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores sense que, en aquest cas, l'ordre de presentació atorgui cap tipus de prioritat a l’hora de rebre els imports corresponents als ajuts. La presentació d’aquest formulari és l’únic tràmit requerit per accedir-hi.
Les empreses i autònoms que poden beneficiar-se dels ajuts aprovats pel Govern central són aquelles que hagin realitzat durant els anys 2019 i 2020 alguna de les activitats incloses a la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben llistades a l’annex del Reial Decret 5/2021 que regula aquest programa de suport econòmic. És imprescindible que actualment, l’empresa o el treballador autònom sol·licitant mantingui aquesta activitat.

A banda del requisit d’activitat, caldrà acreditar alguna d’aquestes situacions:

  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

Els ajuts concedits hauran de destinar-se a satisfer deutes i pagaments a proveïdors i altres creditors, siguin financers o no, així com els costos fixes generats i pendents de pagament, sempre i quan aquests s’hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i tinguin origen en contractes celebrats amb anterioritat al 13 de març de 2021. Caldrà satisfer en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

L’import dels ajuts concedits no podrà ser en cap cas superior a la quantia del deute acreditat. En tot cas, i atenent als límits màxims establerts al Reial Decret 5/2021, aquest import serà de:

  • Fins a 3.000€ si es tributa per mòduls
  • Entre 4.000 i 200.000 € per a la resta d’empreses i professionals

Al web del Canal Empresa de la Generalitat podeu accedir al formulari de sol·licitud i a tota la informació sobre la documentació a aportar per acreditar els deutes que permeten accedir als ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la Covid-19