Moratòria hipotecària: mesures, però insuficients

Les condicions i requisits de la mesura d'urgència presenten limitacions, llacunes i complexitats

La moratòria hipotecària és una de les accions esperades i aprovada dins el Reial Decret per fer front a la crisi del Coronavirus. Un paquet de mesures per ajudar a qui tingui dificultats per atendre el pagament de la hipoteca en aquest context però amb condicions i requisits, creiem, massa limitats i deixant novament de banda qualsevol mesura per a l’altra gran grup de persones afectades i oblidades: els llogaters i llogateres.

Des de Col·lectiu Ronda valorem el paquet de mesures amb alguns punts crítics, no només per les limitacions per poder-hi accedir sinó també per algunes llacunes i també per la pròpia complexitat que pot suposar la seva aplicació. Aquesta moratòria s’aplica sobre l’habitatge d’ús habitual i es limita a uns supòsits de vulnerabilitat.

Càrrega hipotecària respecte als ingressos

Per poder accedir a la moratòria cal que l’import mensual de la hipoteca conjuntament amb els subministres bàsics siguin iguals o superiors al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar i que com a resultat de la crisi del Coronavirus aquesta càrrega s’hagi multiplicat per al menys 1,3 (és a dir, cal que hi hagi hagut una baixada dels ingressos nets de la unitat familiar de més d’un 30%). S’entén per unitat familiar la formada pel deutor, el seu cònjuge no separat o parella de fet inscrita (entenem davant el silenci del redactat que les parelles no inscrites no compten o companys/es de pis amb els que no es mantingui cap relació) i tots els fills que convisquin a l’habitatge (amb independència de l’edat) assimilant-se les persones respecte les quals hi ha una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i els seus cònjuges. Com que no s’explicita, podem entendre que els ingressos exempts (pensions d’invalidesa absoluta, orfenesa,...) també es tenen en compte. La mesura no especifica tampoc què passa si hi ha altres deutors que no conviuen a l’habitatge.

Limitació d’ingressos

Amb caràcter general el límit es posa en 1.645,8 euros dins tota la unitat familiar i s’apliquen pel mes anterior a la moratòria (actualment seria el mes de febrer). Si algun dels membres té una discapacitat física o sensorial superior al 33% són 2.194,40€. I és de 2.743 € en els següents casos: discapacitat del 33% de naturalesa mental o intel·lectual del deutor, discapacitat superior al 65% (entenem de qualsevol dels membres) i casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament a la persona o al seu cuidador/a de realitzar una activitat laboral (no s’explicita res més d’aquest darrer supòsit que queda força imprecís).

Si es tenen fills a càrrec aquests imports es podran incrementar en 54,86 € per fill i 82,29 € en cas de ser família monoparental i si algun membre de la unitat familiar és major de 65 anys també s’incrementa en 54,86€ per membre major.

En aquest apartat no s’especifica si els ingressos a tenir en compte han de ser nets o bruts (davant el dubte nosaltres defensem la interpretació més favorable als consumidors i per tant que han de ser els nets)

Situació d’atur

La moratòria s’aplica quan s’ha entrat situació d’atur (no especifica però si ha de ser total o parcial, per la qual cosa entenem que és en els dos supòsits, però creiem que veta el col·lectiu de persones que ja estava a l’atur amb anterioritat tot i tenir una situació econòmica igual de vulnerable) o en cas d’empresaris o autònoms que tinguin una pèrdua substancials d’ingressos o vendes (cal que sigui d’almenys el 40%).

Requisits per demanar-ho i efectes d’aplicació

Els requisits per sol·licitar la moratòria inclouen aportar un seguit de documentació necessària: certificat del SOC en cas de situació legal de desocupació, baixa de l’activitat pels autònoms o empresaris amb un certificat d’hisenda, llibre de família o inscripció de parella de fet, certificat d’empadronament del moment de la sol·licitud i dels 6 mesos anteriors i si s’escau el certificat de discapacitat en el cas de les unitats familiars, titularitat dels béns amb les escriptures de compra i d’hipoteca i una nota simple del registre de la propietat i la declaració responsable adduint que es compleixen tots els requisits previstos.

La sol·licitud cal fer-la al banc amb tota la documentació necessària i es pot demanar des d’ara i fins a 15 després de la vigència de la llei. El banc ha d’implementar la moratòria en 15 dies des de la sol·licitud i comunicar-ho al Banc d’Espanya.

Mentre duri la moratòria no es paga la quota ni cap altre concepte i no es pot donar per vençut el deute. Durant el període de moratòria tampoc es meriten interessos. Si alguna persona que demana la moratòria no acompleix els requisits haurà d’indemnitzar a l’entitat bancària, com a mínim amb l’import deixat de pagar, sens perjudici d’altres responsabilitats.

Així i tot, la pròpia dificultat dels tràmits i la curta durada de la moratòria poden ser un impediment a l’hora de fer-la efectiva, sobretot atenent que els requisits inclouen per exemple aportar l’escriptura de la hipoteca tot i que la petició es faci a l’entitat on ha estat signada. També, el fet que no es contempli cap mesura destinada als lloguers ha posat en alerta els sindicats de llogaters i llogateres per poder fer front al moment en el cas de famílies i persones vulnerables en aquesta situació.

Les condicions i requisits de la mesura d'urgència presenten limitacions, llacunes i complexitats

Des de Col·lectiu Ronda valorem el paquet de mesures amb alguns punts crítics, no només per les limitacions per poder-hi accedir sinó també per algunes llacunes i també per la pròpia complexitat que pot suposar la seva aplicació. Aquesta moratòria s’aplica sobre l’habitatge d’ús habitual i es limita a uns supòsits de vulnerabilitat.

Càrrega hipotecària respecte als ingressos

Per poder accedir a la moratòria cal que l’import mensual de la hipoteca conjuntament amb els subministres bàsics siguin iguals o superiors al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar i que com a resultat de la crisi del Coronavirus aquesta càrrega s’hagi multiplicat per al menys 1,3 (és a dir, cal que hi hagi hagut una baixada dels ingressos nets de la unitat familiar de més d’un 30%). S’entén per unitat familiar la formada pel deutor, el seu cònjuge no separat o parella de fet inscrita (entenem davant el silenci del redactat que les parelles no inscrites no compten o companys/es de pis amb els que no es mantingui cap relació) i tots els fills que convisquin a l’habitatge (amb independència de l’edat) assimilant-se les persones respecte les quals hi ha una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i els seus cònjuges. Com que no s’explicita, podem entendre que els ingressos exempts (pensions d’invalidesa absoluta, orfenesa,...) també es tenen en compte. La mesura no especifica tampoc què passa si hi ha altres deutors que no conviuen a l’habitatge.

Limitació d’ingressos

Amb caràcter general el límit es posa en 1.645,8 euros dins tota la unitat familiar i s’apliquen pel mes anterior a la moratòria (actualment seria el mes de febrer). Si algun dels membres té una discapacitat física o sensorial superior al 33% són 2.194,40€. I és de 2.743 € en els següents casos: discapacitat del 33% de naturalesa mental o intel·lectual del deutor, discapacitat superior al 65% (entenem de qualsevol dels membres) i casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament a la persona o al seu cuidador/a de realitzar una activitat laboral (no s’explicita res més d’aquest darrer supòsit que queda força imprecís).

Si es tenen fills a càrrec aquests imports es podran incrementar en 54,86 € per fill i 82,29 € en cas de ser família monoparental i si algun membre de la unitat familiar és major de 65 anys també s’incrementa en 54,86€ per membre major.

En aquest apartat no s’especifica si els ingressos a tenir en compte han de ser nets o bruts (davant el dubte nosaltres defensem la interpretació més favorable als consumidors i per tant que han de ser els nets)

Situació d’atur

La moratòria s’aplica quan s’ha entrat situació d’atur (no especifica però si ha de ser total o parcial, per la qual cosa entenem que és en els dos supòsits, però creiem que veta el col·lectiu de persones que ja estava a l’atur amb anterioritat tot i tenir una situació econòmica igual de vulnerable) o en cas d’empresaris o autònoms que tinguin una pèrdua substancials d’ingressos o vendes (cal que sigui d’almenys el 40%).

Requisits per demanar-ho i efectes d’aplicació

Els requisits per sol·licitar la moratòria inclouen aportar un seguit de documentació necessària: certificat del SOC en cas de situació legal de desocupació, baixa de l’activitat pels autònoms o empresaris amb un certificat d’hisenda, llibre de família o inscripció de parella de fet, certificat d’empadronament del moment de la sol·licitud i dels 6 mesos anteriors i si s’escau el certificat de discapacitat en el cas de les unitats familiars, titularitat dels béns amb les escriptures de compra i d’hipoteca i una nota simple del registre de la propietat i la declaració responsable adduint que es compleixen tots els requisits previstos.

La sol·licitud cal fer-la al banc amb tota la documentació necessària i es pot demanar des d’ara i fins a 15 després de la vigència de la llei. El banc ha d’implementar la moratòria en 15 dies des de la sol·licitud i comunicar-ho al Banc d’Espanya.

Mentre duri la moratòria no es paga la quota ni cap altre concepte i no es pot donar per vençut el deute. Durant el període de moratòria tampoc es meriten interessos. Si alguna persona que demana la moratòria no acompleix els requisits haurà d’indemnitzar a l’entitat bancària, com a mínim amb l’import deixat de pagar, sens perjudici d’altres responsabilitats.

Així i tot, la pròpia dificultat dels tràmits i la curta durada de la moratòria poden ser un impediment a l’hora de fer-la efectiva, sobretot atenent que els requisits inclouen per exemple aportar l’escriptura de la hipoteca tot i que la petició es faci a l’entitat on ha estat signada. També, el fet que no es contempli cap mesura destinada als lloguers ha posat en alerta els sindicats de llogaters i llogateres per poder fer front al moment en el cas de famílies i persones vulnerables en aquesta situació.