Inscripció prèvia a l'ajut per a persones treballadores afectades per un ERTO


Les persones afectades per un ERTO derivat de la Covid-19 i les que tinguin un contracte fixe discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària ja poden inscriure’s per rebre un ajut de fins a 700€. El termini per a la inscripció finalitza el proper dia 15 de juliol de 2021 a les 15:00h

....................................

Les persones que poden inscriure’s i sol·licitar l’ajut són aquelles amb domicili a Catalunya que perceben la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), derivada d’un ERTO a causa de la COVID-19, i les que tenen un contracte fix discontinu i cobrin la prestació extraordinària.

En el cas de les persones afectades per un ERTO actiu que impliqui la suspensió total o parcial del contracte de treball, cal que el temps de suspensió afecti almenys un dia del període comprés entre l’1 i el 31 de maig de 2021.
També poden sol·licitar l’ajut les persones ocupades en empreses que van estar en situació d’ERTO durant el passat mes de maig a qui el SEPE encara no s'hagi reconegut la prestació contributiva. L’ajut s’abonarà quan el SEPE reconegui amb efectes retroactius la corresponent prestació.

Import
L’import atorgat variarà d’acord amb els dies que s’ha estat en situació d’un ERTO derivat de la COVID-19, o segons el dies de reconeixement de la prestació extraordinària per a persones fixes discontínues durant el període de l’1 de gener al 31 de maig de 2021.

 

• De 1 a 90 dies: 600 euros

• 91 dies o més: 700 euros

Inscripció
La inscripció com a sol·licitant de l’ajut es tramitarà de forma exclusiva per mitjans telemàtics, fent servir aquest formulari disponible a la secció de tràmits de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya. Només s’acceptaran les sol·licituds presentades per aquesta via, que requereix certificat digital o idCAT Mòbil. La Generalitat no tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació la documentació aportada per qualsevol altre canal.

Obligacions Tributàries
Un dels requisits per poder ser beneficiari d’aquest ajut és trobar-se al corrent de pagaments a la Seguretat Social i no tenir deutes tributaris. En aquest sentit, el formulari d’inscripció inclou una declaració responsable on la persona sol·licitant manifesta haver satisfet les seves obligacions tributàries i fiscals.

Ajuts previs
Les persones que van sol·licitar l’ajut per ERTO Covid-19 al mes de febrer de 2021 poden tornar a sol·licitar-lo a condició de complir amb els requisits esmentats, doncs la norma reguladora no esmenta cap tipus de incompatibilitat. Podran fer-ho tant els sol·licitants que van percebre l’ajut com aquells que malgrat haver presentat la seva sol·licitud encara no han obtingut una resolució.

Enllaços d’interès a la pàgina web de la Generaitat de Catalunya:

a) formulari d’inscripció

b) Preguntes freqüents sobre l’ajut ERTO Covid-19 juny 2021

c) Com obtenir el certificat digital o l’IDCat Mòbil

....................................

Les persones que poden inscriure’s i sol·licitar l’ajut són aquelles amb domicili a Catalunya que perceben la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), derivada d’un ERTO a causa de la COVID-19, i les que tenen un contracte fix discontinu i cobrin la prestació extraordinària.

En el cas de les persones afectades per un ERTO actiu que impliqui la suspensió total o parcial del contracte de treball, cal que el temps de suspensió afecti almenys un dia del període comprés entre l’1 i el 31 de maig de 2021.
També poden sol·licitar l’ajut les persones ocupades en empreses que van estar en situació d’ERTO durant el passat mes de maig a qui el SEPE encara no s'hagi reconegut la prestació contributiva. L’ajut s’abonarà quan el SEPE reconegui amb efectes retroactius la corresponent prestació.

Import
L’import atorgat variarà d’acord amb els dies que s’ha estat en situació d’un ERTO derivat de la COVID-19, o segons el dies de reconeixement de la prestació extraordinària per a persones fixes discontínues durant el període de l’1 de gener al 31 de maig de 2021.

 

• De 1 a 90 dies: 600 euros

• 91 dies o més: 700 euros

Inscripció
La inscripció com a sol·licitant de l’ajut es tramitarà de forma exclusiva per mitjans telemàtics, fent servir aquest formulari disponible a la secció de tràmits de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya. Només s’acceptaran les sol·licituds presentades per aquesta via, que requereix certificat digital o idCAT Mòbil. La Generalitat no tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació la documentació aportada per qualsevol altre canal.

Obligacions Tributàries
Un dels requisits per poder ser beneficiari d’aquest ajut és trobar-se al corrent de pagaments a la Seguretat Social i no tenir deutes tributaris. En aquest sentit, el formulari d’inscripció inclou una declaració responsable on la persona sol·licitant manifesta haver satisfet les seves obligacions tributàries i fiscals.

Ajuts previs
Les persones que van sol·licitar l’ajut per ERTO Covid-19 al mes de febrer de 2021 poden tornar a sol·licitar-lo a condició de complir amb els requisits esmentats, doncs la norma reguladora no esmenta cap tipus de incompatibilitat. Podran fer-ho tant els sol·licitants que van percebre l’ajut com aquells que malgrat haver presentat la seva sol·licitud encara no han obtingut una resolució.

Enllaços d’interès a la pàgina web de la Generaitat de Catalunya:

a) formulari d’inscripció

b) Preguntes freqüents sobre l’ajut ERTO Covid-19 juny 2021

c) Com obtenir el certificat digital o l’IDCat Mòbil