Custòdia i règim de visites: els menors estaran amb un dels progenitors

Els Jutjats de Família de Barcelona acorden criteris d'actuació en relació a l'estat d'alarma

Els Jutjats de Família de Barcelona han posat en comú i unificat el seu criteri en relació al règim de visites i custòdia de menors en el cas de progenitors separats o divorciats per tal de minimitzar els riscos relacionats amb l'expansió del coronavirus.

L'acord d'unificació de criteris publicat el passat 18 de març insta els progenitors separats o divorciats a “observar les normes de les autoritats governatives i sanitàries” per evitar la propagació del Covid-19 , assenyala la necessitat de “fer un exercici responsable de la potestat parental” i anima els progenitors a front a les dificultats de la situació que ens afecta “assolint el major nombre possible d'acords”.

Més enllà d'aquestes indicacions genèriques, els responsables dels jutjats de família de Barcelona han dictat una sèrie de directrius que, temporalment, han de regir i disciplinar el règim de visites i custòdia dels menors, deixant en suspens l'aplicació de les mesures prèviament acordades. Inicialment, aquestes mesures excepcionals es mantindran vigents fins el proper 28 de març, coincidint amb la durada de l'estat d'alarma, però es poden perllongar en el temps si es mantenen les actuals circumstàncies.

Positiu per coronavirus o símptomes de contagi

En cas que alguns dels progenitors presenti símptomes de contagi o hagi estat efectivament diagnosticat, la custòdia ”és preferible” que sigui exercida per l'altre progenitor, de tal forma que es redueixi la possibilitat de contagi del menor, entenent-se que “automàticament concorre causa de força major, que suspen provisionalment, les mesures acordades”.

Custòdia compartida i exclusiva

Amb el mateix objectiu de protegir l'interès del menor i contribuir a la reducció de la mobilitat per impedir la propagació de la pandèmia, els jutjas de família han acordat que, “tret de circumstàncies excepcionals justificades documentalment”, durant la vigència de l'acord la responsabilitat parental serà exercida pel progenitor custodi, en els casos de custòdia exclusiva, o pel progenitor que l'estigui exercint, quan aquesta sigui compartida.

Facilitar el contacte

A fi i efecte que aquesta alteració de les visites i la convivència no alteri el normal desenvolupament de la relació entre els menors i els seus progenitors, qui ostenti la custòdia haurà de garantir i afavorir el contacte amb el progenitor no custodi a través de mitjans telemàtics com ara trucades telefòniques, videoconferències, skype,etc. I sempre i quan “no es pertorbin les rutines i els horaris de descans del menor”.

Els Jutjats de Família de Barcelona acorden criteris d'actuació en relació a l'estat d'alarma

L'acord d'unificació de criteris publicat el passat 18 de març insta els progenitors separats o divorciats a “observar les normes de les autoritats governatives i sanitàries” per evitar la propagació del Covid-19 , assenyala la necessitat de “fer un exercici responsable de la potestat parental” i anima els progenitors a front a les dificultats de la situació que ens afecta “assolint el major nombre possible d'acords”.

Més enllà d'aquestes indicacions genèriques, els responsables dels jutjats de família de Barcelona han dictat una sèrie de directrius que, temporalment, han de regir i disciplinar el règim de visites i custòdia dels menors, deixant en suspens l'aplicació de les mesures prèviament acordades. Inicialment, aquestes mesures excepcionals es mantindran vigents fins el proper 28 de març, coincidint amb la durada de l'estat d'alarma, però es poden perllongar en el temps si es mantenen les actuals circumstàncies.

Positiu per coronavirus o símptomes de contagi

En cas que alguns dels progenitors presenti símptomes de contagi o hagi estat efectivament diagnosticat, la custòdia ”és preferible” que sigui exercida per l'altre progenitor, de tal forma que es redueixi la possibilitat de contagi del menor, entenent-se que “automàticament concorre causa de força major, que suspen provisionalment, les mesures acordades”.

Custòdia compartida i exclusiva

Amb el mateix objectiu de protegir l'interès del menor i contribuir a la reducció de la mobilitat per impedir la propagació de la pandèmia, els jutjas de família han acordat que, “tret de circumstàncies excepcionals justificades documentalment”, durant la vigència de l'acord la responsabilitat parental serà exercida pel progenitor custodi, en els casos de custòdia exclusiva, o pel progenitor que l'estigui exercint, quan aquesta sigui compartida.

Facilitar el contacte

A fi i efecte que aquesta alteració de les visites i la convivència no alteri el normal desenvolupament de la relació entre els menors i els seus progenitors, qui ostenti la custòdia haurà de garantir i afavorir el contacte amb el progenitor no custodi a través de mitjans telemàtics com ara trucades telefòniques, videoconferències, skype,etc. I sempre i quan “no es pertorbin les rutines i els horaris de descans del menor”.