Som especialistes en dret bancari

A Col·lectiu Ronda som especialistes en la lluita per a la defensa de les persones consumidores afectades per a productes bancaris i financers abusius. Lluitem des de fa anys contra la mala praxis bancària.

La legislació vigent en matèria de regulació i protecció dels drets dels consumidors de productes financers és, tant pel que fa a la normativa estatal com comunitària, taxativa a l’hora d’establir estrictes requeriments de transparència i suficiència de la informació proporcionada per part de l’entitat sobre què és exactament allò que estem contractant i quines poden ser les seves conseqüències. Malauradament, aquestes exigències no sempre es respecten.

Clàusules sòl, interessos de demora abusius, índex de referència susceptibles de manipulació, mecanismes d’execució anticipada que provoquen indefensió...existeix un ampli ventall de clàusules que podem trobar de forma habitual als nostres préstecs hipotecaris i que els Tribunals consideren abusives i, per tant, nul·les.