Què és el Dret de Família?

El Dret de Família és el conjunt de normes i lleis que regulen les relacions personals, econòmiques i patrimonials entre els diferents membres d'una família i respecte tercers, amb especial èmfasi en dues institucions jurídiques d'especial rellevància com és el matrimoni i la filiació.

Anant més enllà d'aquesta definició, però, diríem que el Dret de Família és una branca del Dret dedicada a quelcom tan rellevant i delicat com és la vivència personal en l'entorn familiar, probablement el més important de tots els àmbits de socialització en què participem en el decurs de la nostra vida. Un entorn canviant i no exempt, ans al contrari, de la possibilitat de conflicte. Situacions problemàtiques que requereixen de coneixements jurídics però també d'una mirada sensible i comprensiva per trobar la solució més justa i adequada per a totes les parts implicades i, especialment, aquelles que resulten més vulnerables.

Especialitats
 • Separacions i divorcis
  Els processos de ruptura d’una parella sentimental, els litigis familiars i la creixent complexitat de les relacions i formes d’organització de la unitat familiar ens obliguen a comptar amb el suport de professionals del Dret que ens ajudin a superar unes situacions extremadament delicades i de gran transcendència, tant en la seva dimensió personal i sentimental com en l’econòmica.
 • Violència masclista
  La defensa del dret de tota persona a una vida autònoma, digna i lliure és una part essencial dels nostres objectius, com ho és la voluntat d'avançar vers un escenari de veritable i real igualtat, depurat de les múltiples i polimòrfiques formes de violència que, de forma evident o subtilment amagades, s’interposen entre la dona i el gaudi de la seva pròpia dignitat.
 • Herències
  La mort d’algú proper comporta, a banda del lògic dolor, tota una sèrie de tràmits relacionats amb el procés hereditari que, sovint, poden arribar a ser complexos i, fins i tot, font de conflictes. 
  Certificats de defunció, darreres voluntats, acceptació dels béns de la persona difunta, adjudicació als hereus, legítimes...els tràmits i processos relacionats amb les herències i el seu repartiment suposen una pesada càrrega administrativa. 
 • Parelles de fet
  Les parelles de fet estan constituïdes per persones que conviuen en comunitat anàloga a la matrimonial. Tot i comptar amb un règim particular que regula els diferents aspectes de la convivència amb especificitats respecte el matrimoni, és evident que cap dels possibles fronts de conflicte que existeixen en una relació matrimonial -especialment relacionats amb la ruptura de la parella- són en absolut aliens a la realitat de les parelles de fet.
 • Viudetat i orfandat
  La regulació de les prestacions per mort i supervivència (pensions de viduïtat i orfandat) és complexa. Prou complexa com per requerir, en molts casos, d'assessorament professional per tal d'assegurar-nos que accedim de forma efectiva a la prestació per a la qual s'ha generat el dret i que aquesta és per l'import que ens correspon i no pas una quantitat menor.
 • Adopcions i custòdies
  La decisió d'adoptar un fill o una filla és, sens dubte, una de les més transcendents que podem afrontar al llarg de la vida. I és també l'inici d'un procés llarg i feixuc que pot arribar a estar ple de contratemps, requeriments i una ingent quantitat de tràmits que cal satisfer abans no podem acomplir el nostre desig de rebre a casa el nou membre de la nostra família.
 • Incapacitacions i tuteles
  La pèrdua o degradació de les facultats mentals d'una persona pot fer aconsellable iniciar el procés d'incapacitació legal per tal que es pugui anomenar un tutor que vetlli pels seus drets i interessos.
 • Reagrupament familiar
  La Llei d'Estrangeria reconeix a les persones estrangeres residents a l'Estat el dret a la intimitat familiar i a la vida en família. L'abast d'aquest dret inclou el reagrupament de determinats familiars, sempre i quan s'acompleixin un seguit de requisits i circumstàncies