Covid-19: Impost de Societats i comptes anuals


El Reial Decret 19/2020, en vigor des del passat 26 de maig, incorpora en el capítol dedicat a mesures tributàries algunes consideracions rellevants respecte la presentació i liquidació de l’Impost de Societats (IS) que cal tenir presents.

El termini general de presentació de l’Impost de Societats (IS) es manté inalterat, en els termes recollits a l’article 124 de la Llei 27/2014. En aquest sentit, doncs, res no ha canviat.

Per a les empreses obligades a auditar el seus comptes, l’IS es liquida en base als darrers comptes auditats. Per a la resta, l’impost es calcularà a partir dels darrers comptes aprovats disponibles si aquests han estat formulats i, sinó, amb la comptabilitat disponible segons la normativa vigent corresponent al Codi de Comerç.

Si els comptes són aprovats amb posterioritat a la presentació de l’autoliquidació de l’IS i existeixen diferències entre els comptes presentats i els finalment aprovats, la situació es regularitzarà i compensarà mitjançant la presentació d’una nova autoliquidació complementària o substitutiva. La data límit per a la presentació d’aquesta nova autoliquidació és la del 30 de novembre de 2020.

Com hem vist, l’autoliquidació inicial de l’IS es farà en base als comptes disponibles. L’obligació de formular els nous comptes resta suspesa fins el proper dia 1 de juny. A partir d’aquesta data, es disposa de 3 mesos per formular els comptes, és a dir, abans de l’1 de setembre. Els comptes formulats hauran de ser definitivament aprovats pel Consell Rector, en el cas de les cooperatives, o per la Junta Directiva dins del període dels 12 mesos següents a la finalització del període per formular comptes que, com hem esmentat, és l’1 de setembre.

El termini general de presentació de l’Impost de Societats (IS) es manté inalterat, en els termes recollits a l’article 124 de la Llei 27/2014. En aquest sentit, doncs, res no ha canviat.

Per a les empreses obligades a auditar el seus comptes, l’IS es liquida en base als darrers comptes auditats. Per a la resta, l’impost es calcularà a partir dels darrers comptes aprovats disponibles si aquests han estat formulats i, sinó, amb la comptabilitat disponible segons la normativa vigent corresponent al Codi de Comerç.

Si els comptes són aprovats amb posterioritat a la presentació de l’autoliquidació de l’IS i existeixen diferències entre els comptes presentats i els finalment aprovats, la situació es regularitzarà i compensarà mitjançant la presentació d’una nova autoliquidació complementària o substitutiva. La data límit per a la presentació d’aquesta nova autoliquidació és la del 30 de novembre de 2020.

Com hem vist, l’autoliquidació inicial de l’IS es farà en base als comptes disponibles. L’obligació de formular els nous comptes resta suspesa fins el proper dia 1 de juny. A partir d’aquesta data, es disposa de 3 mesos per formular els comptes, és a dir, abans de l’1 de setembre. Els comptes formulats hauran de ser definitivament aprovats pel Consell Rector, en el cas de les cooperatives, o per la Junta Directiva dins del període dels 12 mesos següents a la finalització del període per formular comptes que, com hem esmentat, és l’1 de setembre.