Novetats fiscals transcendents pel Tercer Sector


L’aprovació de la Llei 5/2020 que incideix, regula i modifica diversos aspectes vinculats als tributs propis i cedits a la Generalitat de Catalunya incorpora significatives novetats que afecten la fiscalitat de fundacions, associacions i, entre d’altres, cooperatives d’habitatges.

L’extensa norma inclou, entre moltes d’altres disposicions com ara la creació de l’impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient, dos aspectes d’especial transcendència per a les entitats d’economia social que convé remarcar i tenir ben presents durant aquest exercici 2020.

  • Impost sobre Successions i Donacions (ISD)

Els contribuents podran aplicar una reducció del 95% sobre la base imposable a l’hora de tributar per les donacions o qualsevol altra transmissió lucrativa equiparable rebudes de fundacions i associacions degudament registrades i que acompleixin finalitats d’interès general tot i no estar reconegudes com d’utilitat pública.

  • Impost de Transmissions Patrimonials (ITP)

Entre les modificacions substantives introduïdes a la configuració de l’ITP, n’hi ha una que pot impactar significativament sobre l’activitat de les cooperatives d’habitatge i la seva fiscalitat.

L’article 90 de la Llei, sota l’epígraf «bonificacions en les transmissions d’habitatges», bonifica al 100% la quota tributària corresponent a l’ITP i l’impost sobre actes jurídics documentats en relació a l’adquisició d’habitatges per part de promotors públics com a beneficiaris dels drets de tanteig i retracte que exerceix l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC). Cal recordar que aquest dret de tanteig i retracte a benefici de l’AHC es va instaurar l’any 2015 amb la finalitat declarada de «mobilitzar» els habitatges provinents de processos d’execució hipotecària.

A banda, la mateixa bonificació sobre l’ITP i actes jurídics documentats s’aplicarà en les adquisicions d'habitatges que efectuen els promotors socials sense ànim de lucre, homologats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per destinar-los a habitatge de protecció oficial de lloguer o cessió d'ús.

Aquest seria el cas, per exemple, de les promocions d’habitatges en règim de cessió d’ús promogudes per cooperatives d’habitatge sense ànim de lucre, que es veurien exonerades d’abonar aquest capítol tributari a l’hora d’adquirir els terrenys on ubicar habitatges de protecció oficial, reduint els costos associats en un percentatge que se situa per sobre del 10%.

L’extensa norma inclou, entre moltes d’altres disposicions com ara la creació de l’impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient, dos aspectes d’especial transcendència per a les entitats d’economia social que convé remarcar i tenir ben presents durant aquest exercici 2020.

  • Impost sobre Successions i Donacions (ISD)

Els contribuents podran aplicar una reducció del 95% sobre la base imposable a l’hora de tributar per les donacions o qualsevol altra transmissió lucrativa equiparable rebudes de fundacions i associacions degudament registrades i que acompleixin finalitats d’interès general tot i no estar reconegudes com d’utilitat pública.

  • Impost de Transmissions Patrimonials (ITP)

Entre les modificacions substantives introduïdes a la configuració de l’ITP, n’hi ha una que pot impactar significativament sobre l’activitat de les cooperatives d’habitatge i la seva fiscalitat.

L’article 90 de la Llei, sota l’epígraf «bonificacions en les transmissions d’habitatges», bonifica al 100% la quota tributària corresponent a l’ITP i l’impost sobre actes jurídics documentats en relació a l’adquisició d’habitatges per part de promotors públics com a beneficiaris dels drets de tanteig i retracte que exerceix l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC). Cal recordar que aquest dret de tanteig i retracte a benefici de l’AHC es va instaurar l’any 2015 amb la finalitat declarada de «mobilitzar» els habitatges provinents de processos d’execució hipotecària.

A banda, la mateixa bonificació sobre l’ITP i actes jurídics documentats s’aplicarà en les adquisicions d'habitatges que efectuen els promotors socials sense ànim de lucre, homologats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per destinar-los a habitatge de protecció oficial de lloguer o cessió d'ús.

Aquest seria el cas, per exemple, de les promocions d’habitatges en règim de cessió d’ús promogudes per cooperatives d’habitatge sense ànim de lucre, que es veurien exonerades d’abonar aquest capítol tributari a l’hora d’adquirir els terrenys on ubicar habitatges de protecció oficial, reduint els costos associats en un percentatge que se situa per sobre del 10%.