Qui pot reclamar una indemnització per negligència mèdica?


Hi han determinats supòsits, com estar en estat de coma, en els que l’afectat per una negligència mèdica no pot reclamar una indemnització.En el cas del coma, si bé és veritat que en la majoria de supòsits el pacient cau en coma o s'indueix sense produïr-se una mala praxis del serveis sanitaris, hi han vegades que arriba en aquest estat per mitjà d’una negligència médica.

Qui pot reclamar?

Arribats en aquest punt, és possible que els familiars es preguntin qui pot reclamar aquesta negligència que va deixar al nostre familiar en estat de coma. Inclús, què és podria reclamar i quin seria el procediment.Els familiars, per exemple, parella i fills, podran reclamar els danys morals que se'n derivin d’aquesta situació ocasionada per una negligència mèdica. Però no podran reclamar la indemnització que li correspongui al pacient en coma per mala praxi. Malgrat l’anterior, existeixen excepcions:

Que el pacient en coma sigui menor d’edat:

En aquest cas, seran els qui tinguin la patria potestat del menor els qui podran iniciar les accions legals oportunes per aconseguir la indemnització. 

Que un jutge declari la incapacitat del pacient:

S’haurà d’iniciar el procediment judicial que declari la incapacitat de la persona en coma i que el jutge determini el seu tutor. Aquesta persona, un cop obtingui la sentència, podrà iniciar un nou procediment per reclamar la indemnització corresponent.

Que s’hagi atorgat previament a l’accident un poder notarial:

La darrera opció, però la més recomanable, és la realització d’un poder notarial que permeti al familiar designat realitzar en el seu nom les accions judicials que siguin necessàries.

I en el cas de mort d’un familiar?

En aquest cas, seran els hereus els que podran reclamar l’ indemnització que li hagués correspost al afectat per negligència mèdica.

negligència mèdica - blog de danys

Qui pot reclamar?

Arribats en aquest punt, és possible que els familiars es preguntin qui pot reclamar aquesta negligència que va deixar al nostre familiar en estat de coma. Inclús, què és podria reclamar i quin seria el procediment.Els familiars, per exemple, parella i fills, podran reclamar els danys morals que se'n derivin d’aquesta situació ocasionada per una negligència mèdica. Però no podran reclamar la indemnització que li correspongui al pacient en coma per mala praxi. Malgrat l’anterior, existeixen excepcions:

Que el pacient en coma sigui menor d’edat:

En aquest cas, seran els qui tinguin la patria potestat del menor els qui podran iniciar les accions legals oportunes per aconseguir la indemnització. 

Que un jutge declari la incapacitat del pacient:

S’haurà d’iniciar el procediment judicial que declari la incapacitat de la persona en coma i que el jutge determini el seu tutor. Aquesta persona, un cop obtingui la sentència, podrà iniciar un nou procediment per reclamar la indemnització corresponent.

Que s’hagi atorgat previament a l’accident un poder notarial:

La darrera opció, però la més recomanable, és la realització d’un poder notarial que permeti al familiar designat realitzar en el seu nom les accions judicials que siguin necessàries.

I en el cas de mort d’un familiar?

En aquest cas, seran els hereus els que podran reclamar l’ indemnització que li hagués correspost al afectat per negligència mèdica.