Patinets, accidents i responsabilitat

Qui ha de respondre en el cas d'un accident causat per un patinet?

La proliferació de patinets als espais urbans i els problemes derivats de la seva convivència amb vianants i vehicles a motor ens situen front a un escenari de creixent conflictivitat on convé tenir clars alguns conceptes essencials relatius a la responsabilitat que se'n pot derivar de l'ús.

Els patinets, elèctrics o no, han esdevingut un element del tot habitual dins el paisatge urbà. Lluny de ser una moda passatgera, la seva presència a la via pública -ja sigui a voreres, calçades, places o parcs- es consolida i adquireix veritable carta de naturalesa, malgrat les dificultats evidents que comporta la convivència d'aquests populars ginys amb els vehicles a motor, les bicicletes i, molt especialment, els vianants. A l'agost de 2018, el rostre més problemàtic i dramàtic d'aquesta difícil cohabitació es va mostrar a la localitat barcelonina d'Esplugues de Llobregat, amb la primera víctima mortal d'un atropellament causat per un patinet elèctric, vehicle que, cal recordar-ho, pot assolir velocitats de fins a 30 quilòmetres hora, segons el model, i tenir un pes d'uns 25 kg, generant una capacitat lesiva important.

Arran d'aquest i altres incidents, sortosament no tan greus però amb l'existència de lesions importants, i davant el creixent número de patinets a la via pública, nombroses ciutats han dictat ordenances per regular-ne l'ús, acotar l'edat mínima per conduir-los quan es tracta de vehicles elèctrics o limitar els espais per on poden circular.

Aquestes ordenances, com la recentment dictada per l'Ajuntament de Barcelona, resulten de cabdal importància doncs, en absència de normativa de rang superior que resulti d'aplicació, esdevenen el principal i en moltes ocasions l'únic marc regulador de referència pel que fa a la utilització dels denominats Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).

Assegurança i responsabilitat

Entre els aspectes que les ordenances poden regular trobem, precisament, l'obligació o no per part dels usuaris de patinets de disposar d'una assegurança que cobreixi les possibles responsabilitats derivades d'accidents i danys propis o a terceres persones. Actualment, la legislació vigent només estableix l'assegurança obligatòria dels vehicles a motor però no inclou en aquesta categoria els patinets, ni tan sols els dotats de motor elèctric. Per tant, tret que l'autoritat local així ho estableixi mitjançant ordenança, els usuaris de patinet no tenen l'obligació de contractar cap assegurança.

Això, evidentment, no eximeix els propietaris de patinet d'assumir les obligacions que pertoquin en cas que siguin responsables d'un accident ni els exonera de respondre amb el propi patrimoni del dany causat, tal i com ho estableix l'article 1902 del Codi Civil que regula la responsabilitat extracontractual i que obliga a «reparar el dany causat» a qui «per acció o omissió causi dany a un altre, intervenint culpa o negligència».

Aquesta responsabilitat no queda sempre limitada als propis usuaris de patinets. Quan els causants de l'accident siguin menors, la responsabilitat extracontractual es traslladarà als progenitors que tinguin la guarda. Igualment, els tutors seran responsables dels perjudicis causats per menors o persones legalment incapacitades que es trobin sota la seva autoritat i convisquin habitualment en la seva companyia.

La responsabilitat de les empreses de lloguer

En paral·lel a l'extensió de l'ús del patinet, també han augmentat de forma notable les empreses dedicades al lloguer de VMP, incloent-hi patinets i altres tipus de vehicles com els seegway, etc. Aquestes empreses esdevenen responsables civils directes i solidàries dels danys físics o materials causats pels usuaris dels vehicles que lloguen. Si l'empresa que lloga té contractada una pòlissa d'assegurança, com és previsible que succeeixi, i en funció de les condicions particulars subscrites, les víctimes de l'accident podran reclamar a la companyia les pertinents reparacions del dany sofert.

Revisar bé les clàusules de l'assegurança de la llar

En algunes ocasions, i sovint sense que ni tan sols en siguem conscients, la pòlissa d'assegurança de la llar incorpora també la cobertura de la responsabilitat derivada de la unitat familiar. Això pot ser-nos d'utilitat si som responsables d'un accident com a usuaris d'un patinet però també és una qüestió a revisar detingudament en cas de ser víctimes i patir lesions o danys. Com hem vist anteriorment, la norma general és que no sigui obligatori que els propietaris de patinets disposin d'assegurança i, per tant, si hem sofert danys en un incident on estigui involucrat un d'aquests vehicles ens podem trobar amb la sorpresa que el responsable no pugui afrontar la compensació econòmica que li pertocaria. En aquest sentit, si l'assegurança de llar del responsable incorpora la cobertura de responsabilitat civil, aquesta podria ser la forma més efectiva d'accedir a una indemnització.

Necessitat d'aprofundir en la regulació

Com hem vist al llarg d'aquest article, el marc normatiu que regula l'ús dels patinets en entorns urbans és considerablement laxe i en absolut homogeni, cedit a la iniciativa dels municipis i a la disparitat de criteris que aquests puguin arribar a exhibir. És per això que ens sembla urgent i necessari l'existència d'una normativa d'àmbit superior a la local que estableixi directrius precises sobre la utilització d'aquests vehicles i, sobretot, l'obligació pels usuaris de subscriure assegurances de responsabilitat civil que preservin l'interès de vianants i altres vehicles usuaris de la via pública que es poden veure afectats com a conseqüència d'accidents on els patinets estiguin implicats.

Qui ha de respondre en el cas d'un accident causat per un patinet?

Els patinets, elèctrics o no, han esdevingut un element del tot habitual dins el paisatge urbà. Lluny de ser una moda passatgera, la seva presència a la via pública -ja sigui a voreres, calçades, places o parcs- es consolida i adquireix veritable carta de naturalesa, malgrat les dificultats evidents que comporta la convivència d'aquests populars ginys amb els vehicles a motor, les bicicletes i, molt especialment, els vianants. A l'agost de 2018, el rostre més problemàtic i dramàtic d'aquesta difícil cohabitació es va mostrar a la localitat barcelonina d'Esplugues de Llobregat, amb la primera víctima mortal d'un atropellament causat per un patinet elèctric, vehicle que, cal recordar-ho, pot assolir velocitats de fins a 30 quilòmetres hora, segons el model, i tenir un pes d'uns 25 kg, generant una capacitat lesiva important.

Arran d'aquest i altres incidents, sortosament no tan greus però amb l'existència de lesions importants, i davant el creixent número de patinets a la via pública, nombroses ciutats han dictat ordenances per regular-ne l'ús, acotar l'edat mínima per conduir-los quan es tracta de vehicles elèctrics o limitar els espais per on poden circular.

Aquestes ordenances, com la recentment dictada per l'Ajuntament de Barcelona, resulten de cabdal importància doncs, en absència de normativa de rang superior que resulti d'aplicació, esdevenen el principal i en moltes ocasions l'únic marc regulador de referència pel que fa a la utilització dels denominats Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).

Assegurança i responsabilitat

Entre els aspectes que les ordenances poden regular trobem, precisament, l'obligació o no per part dels usuaris de patinets de disposar d'una assegurança que cobreixi les possibles responsabilitats derivades d'accidents i danys propis o a terceres persones. Actualment, la legislació vigent només estableix l'assegurança obligatòria dels vehicles a motor però no inclou en aquesta categoria els patinets, ni tan sols els dotats de motor elèctric. Per tant, tret que l'autoritat local així ho estableixi mitjançant ordenança, els usuaris de patinet no tenen l'obligació de contractar cap assegurança.

Això, evidentment, no eximeix els propietaris de patinet d'assumir les obligacions que pertoquin en cas que siguin responsables d'un accident ni els exonera de respondre amb el propi patrimoni del dany causat, tal i com ho estableix l'article 1902 del Codi Civil que regula la responsabilitat extracontractual i que obliga a «reparar el dany causat» a qui «per acció o omissió causi dany a un altre, intervenint culpa o negligència».

Aquesta responsabilitat no queda sempre limitada als propis usuaris de patinets. Quan els causants de l'accident siguin menors, la responsabilitat extracontractual es traslladarà als progenitors que tinguin la guarda. Igualment, els tutors seran responsables dels perjudicis causats per menors o persones legalment incapacitades que es trobin sota la seva autoritat i convisquin habitualment en la seva companyia.

La responsabilitat de les empreses de lloguer

En paral·lel a l'extensió de l'ús del patinet, també han augmentat de forma notable les empreses dedicades al lloguer de VMP, incloent-hi patinets i altres tipus de vehicles com els seegway, etc. Aquestes empreses esdevenen responsables civils directes i solidàries dels danys físics o materials causats pels usuaris dels vehicles que lloguen. Si l'empresa que lloga té contractada una pòlissa d'assegurança, com és previsible que succeeixi, i en funció de les condicions particulars subscrites, les víctimes de l'accident podran reclamar a la companyia les pertinents reparacions del dany sofert.

Revisar bé les clàusules de l'assegurança de la llar

En algunes ocasions, i sovint sense que ni tan sols en siguem conscients, la pòlissa d'assegurança de la llar incorpora també la cobertura de la responsabilitat derivada de la unitat familiar. Això pot ser-nos d'utilitat si som responsables d'un accident com a usuaris d'un patinet però també és una qüestió a revisar detingudament en cas de ser víctimes i patir lesions o danys. Com hem vist anteriorment, la norma general és que no sigui obligatori que els propietaris de patinets disposin d'assegurança i, per tant, si hem sofert danys en un incident on estigui involucrat un d'aquests vehicles ens podem trobar amb la sorpresa que el responsable no pugui afrontar la compensació econòmica que li pertocaria. En aquest sentit, si l'assegurança de llar del responsable incorpora la cobertura de responsabilitat civil, aquesta podria ser la forma més efectiva d'accedir a una indemnització.

Necessitat d'aprofundir en la regulació

Com hem vist al llarg d'aquest article, el marc normatiu que regula l'ús dels patinets en entorns urbans és considerablement laxe i en absolut homogeni, cedit a la iniciativa dels municipis i a la disparitat de criteris que aquests puguin arribar a exhibir. És per això que ens sembla urgent i necessari l'existència d'una normativa d'àmbit superior a la local que estableixi directrius precises sobre la utilització d'aquests vehicles i, sobretot, l'obligació pels usuaris de subscriure assegurances de responsabilitat civil que preservin l'interès de vianants i altres vehicles usuaris de la via pública que es poden veure afectats com a conseqüència d'accidents on els patinets estiguin implicats.