Les cobertures de l'assegurança mèdica


En matèria de cobertura d'una assegurança mèdica privada hem de tenir en compte quins són els nostres drets com a assegurats/des davant possibles denegacions de la cobertura per part de l'asseguradora.

Un dels supòsits habituals és la denegació de la cobertura per considerar la companyia que la despesa a cobrir resulta massa elevada o excessiva. Davant aquesta circumstància, hem d'analitzar el que es preveu en les clàusules especials del contracte i verificar que estiguem davant una malaltia coberta per la pòlissa d'assegurança de salut. En aquest cas, i si no s'especifica cap limitació econòmica, l'asseguradora no hauria de negar-se a cobrir aquesta circumstància o despesa.

En els darrers anys, hem advertit la inclusió d'una nova limitació de cobertura. En concret, parlem d'una manca d'inici de la cobertura, que provoca que aquestes pòlisses no siguin efectives des del principi. Això implica que, durant el període de temps de mancança establert en la pòlissa, no queden cobertes les despeses derivades d'un sinistre o malaltia. Aquests períodes de carència no solen excedir de 9 o 12 mesos, i en tot cas podran ser objecte de negociació.

Resolució d'un contracte d'assegurança mèdica de subscripció recent

Tenint en compte la proliferació de contractes que es formalitzen mitjançant una contractació on-line, hem de tenir en compte que en cas de voler renunciar a aquest, podrem exercir el dret de desistiment sense necessitat d'al·legar motiu o causa, i sense que pugui recaure sobre nosaltres cap penalització.
El termini del qual disposa el consumidor per a exercitar el desistiment del contracte és de catorze dies naturals, excepte en el cas de les assegurances de vida, en les quals el termini serà de trenta dies naturals.
El període per a exercir el dret de desistiment començarà a comptabilitzar-se des del dia de la celebració del contracte. No obstant això, si com a consumidors no haguéssim rebut les condicions contractuals, el termini per a exercir el dret de desistiment començarà a comptar el dia que rebem la citada documentació.
En tot cas, recomanem que per a exercir del dret de desistiment es comuniqui a la companyia asseguradora de manera fefaent, per un mitjà que permeti deixar constància de la notificació com seria el correu certificat amb acusament o un burofax amb certificació de contingut.

Sol·licitud de baixa d'un contracte d'assegurança mèdic. Denúncia de la pròrroga del contracte

En cas de no estar interessats en la continuïtat d'una cobertura d'assegurança mèdica, és important comprovar que s'ha realitzat una correcta sol·licitud de baixa d'acord amb el que es preveu en el contracte i tenir constància documental d'aquesta.
D'acord amb l'article 22 de la Llei de Contracte d'assegurança, haurà d'existir una comunicació prèvia per part de l'assegurat indicant que no desitja prorrogar el contracte, comunicació que haurà de realitzar-se com a mínim amb un termini de preavís de 2 mesos abans de la data de conclusió del període de la vigència del contracte.
Resulta imprescindible comunicar aquesta resolució dins del termini pactat en el contracte o, a falta del mateix, en el termini de 2 mesos previst en la Llei. En cas contrari, la companyia asseguradora procedirà a la pròrroga automàtica del contracte per una anualitat més i podrà reclamar la prima corresponent o fraccionaments d'aquesta.
En aquest punt, és important recordar que la mera acció de no pagar un rebut no implicarà automàticament la resolució del contracte, puix que haurà d'haver-se comunicat en el preavís indicat la intenció de no renovar la pòlissa.
En cas d'haver-se efectuat la comunicació dins de termini, si la companyia asseguradora pretengués continuar cobrant la prima o fraccions d'aquesta, es podrà reclamar la devolució dels imports impagats indegudament.

Autora: Esther Pérez, advocada del Col.lectiu Ronda des del 1988 i sòcia des del 1997, especialista en Dret de Danys, Dret de Successions i Dret d'assegurances i responsabilitat civil.

assegurança mèdica

Un dels supòsits habituals és la denegació de la cobertura per considerar la companyia que la despesa a cobrir resulta massa elevada o excessiva. Davant aquesta circumstància, hem d'analitzar el que es preveu en les clàusules especials del contracte i verificar que estiguem davant una malaltia coberta per la pòlissa d'assegurança de salut. En aquest cas, i si no s'especifica cap limitació econòmica, l'asseguradora no hauria de negar-se a cobrir aquesta circumstància o despesa.

En els darrers anys, hem advertit la inclusió d'una nova limitació de cobertura. En concret, parlem d'una manca d'inici de la cobertura, que provoca que aquestes pòlisses no siguin efectives des del principi. Això implica que, durant el període de temps de mancança establert en la pòlissa, no queden cobertes les despeses derivades d'un sinistre o malaltia. Aquests períodes de carència no solen excedir de 9 o 12 mesos, i en tot cas podran ser objecte de negociació.

Resolució d'un contracte d'assegurança mèdica de subscripció recent

Tenint en compte la proliferació de contractes que es formalitzen mitjançant una contractació on-line, hem de tenir en compte que en cas de voler renunciar a aquest, podrem exercir el dret de desistiment sense necessitat d'al·legar motiu o causa, i sense que pugui recaure sobre nosaltres cap penalització.
El termini del qual disposa el consumidor per a exercitar el desistiment del contracte és de catorze dies naturals, excepte en el cas de les assegurances de vida, en les quals el termini serà de trenta dies naturals.
El període per a exercir el dret de desistiment començarà a comptabilitzar-se des del dia de la celebració del contracte. No obstant això, si com a consumidors no haguéssim rebut les condicions contractuals, el termini per a exercir el dret de desistiment començarà a comptar el dia que rebem la citada documentació.
En tot cas, recomanem que per a exercir del dret de desistiment es comuniqui a la companyia asseguradora de manera fefaent, per un mitjà que permeti deixar constància de la notificació com seria el correu certificat amb acusament o un burofax amb certificació de contingut.

Sol·licitud de baixa d'un contracte d'assegurança mèdic. Denúncia de la pròrroga del contracte

En cas de no estar interessats en la continuïtat d'una cobertura d'assegurança mèdica, és important comprovar que s'ha realitzat una correcta sol·licitud de baixa d'acord amb el que es preveu en el contracte i tenir constància documental d'aquesta.
D'acord amb l'article 22 de la Llei de Contracte d'assegurança, haurà d'existir una comunicació prèvia per part de l'assegurat indicant que no desitja prorrogar el contracte, comunicació que haurà de realitzar-se com a mínim amb un termini de preavís de 2 mesos abans de la data de conclusió del període de la vigència del contracte.
Resulta imprescindible comunicar aquesta resolució dins del termini pactat en el contracte o, a falta del mateix, en el termini de 2 mesos previst en la Llei. En cas contrari, la companyia asseguradora procedirà a la pròrroga automàtica del contracte per una anualitat més i podrà reclamar la prima corresponent o fraccionaments d'aquesta.
En aquest punt, és important recordar que la mera acció de no pagar un rebut no implicarà automàticament la resolució del contracte, puix que haurà d'haver-se comunicat en el preavís indicat la intenció de no renovar la pòlissa.
En cas d'haver-se efectuat la comunicació dins de termini, si la companyia asseguradora pretengués continuar cobrant la prima o fraccions d'aquesta, es podrà reclamar la devolució dels imports impagats indegudament.

Autora: Esther Pérez, advocada del Col.lectiu Ronda des del 1988 i sòcia des del 1997, especialista en Dret de Danys, Dret de Successions i Dret d'assegurances i responsabilitat civil.