Les cobertures de l'assegurança de la llar


Si analitzem amb profunditat la nostra pòlissa d'assegurança de la llar, descobrirem que molts dels incidents ocasionats en situacions quotidianes poden estar coberts per la nostra assegurança sempre i quan formulem la corresponent reclamació de prestació a la qual tenim dret en el termini corresponent.

A les assegurances multirisc de la llar podem assegurar el nostre habitatge tant pel que fa al continent, com al contingut i a la responsabilitat civil enfront de tercers perjudicats.

  • Continent

Des del punt de vista de l’assegurança, es consideren “continent” tots els elements de la construcció i l’estructura d’un edifici o habitatge. És a dir, totes aquelles parts que integren la casa i que no es poden treure sense que l’edifici o habitatge quedi malmès. En concret, es consideren continent, per exemple, les parets de l’immoble, els sòls, els paviments, les canonades d’aigua i gas, les instal·lacions elèctriques, i fins i tot d’altres objectes o elements de decoració fixos, com el parquet, les motllures, els rodapeus, la pintura, les antenes de televisió, etc.

A través d'aquesta cobertura, l'assegurança ens repararia, entre d’altres, els desperfectes en el cas que es mullessin les parets per una fuita d'aigua, que es trenqués el vidre d'una finestra o que es cremés la paret de la cuina per una distracció mentres cuinem.

  • Contingut

El contingut, d’altra banda, el conformen els mobles, electrodomèstics, equips electrònics i qualsevol altre objecte d'ús personal. No obstant això, en moltes ocasions les asseguradores solen excloure de les condicions generals els objectes de valor, com per exemple els diners en efectiu o les joies que puguin trobar-se dins de l'habitatge i que no estiguin degudament custodiats en caixes de seguretat.

  • Responsabilitat civil

A través de la garantia de responsabilitat civil, l’assegurança cobreix les indemnitzacions pels danys materials i personals que l'habitatge o els seus ocupants (inquilins o propietaris) puguin provocar a tercers, com per exemple, els ocasionats com a conseqüència de la realització d'obres a l'habitatge, filtracions d'aigua o goteres, i fins i tot per la caiguda de testos des de la finestra.

En alguns casos aquesta garantia també pot arribar a cobrir els danys ocasionats per animals domèstics, excepte en aquells supòsits en els quals aquests necessitin d'una assegurança pròpia.

Si a més, l’assegurança de llar inclou la cobertura de defensa jurídica, tindrem cobertes les despeses judicials i extrajudicials en determinats casos i fins a les quanties màximes establertes en les condicions particulars de la pòlissa.

Utilitats de la nostra assegurança de la llar

Si bé l'abast de les diferents cobertures dependrà de cada companyia i del tipus d'assegurança que haguem contractada, la nostra pòlissa podria ser-nos de gran utilitat en els següents supòsits:

- Mossegades o danys ocasionats a tercers pels nostres animals de companyia.

- Danys ocasionats a vianants o vehicles com a conseqüència del reg de plantes o caiguda de tests des dels nostres balcons i terrasses.

- Pèrdua i/o robatori de les claus del nostre habitatge. Depenent del tipus de cobertura contractada en la pòlissa, la nostra assegurança pot cobrir els costos del canvi de pany i còpia de les noves claus.

- La majoria de les assegurances cobreixen també els danys materials que li puguem ocasionar de manera fortuita als nostres convidats, fent-se càrrec dels costos de neteja de peces de roba que hagin estat tacades o de la reposició d'un objecte que hagi quedat inservible després d’un accident domèstic. En aquests supòsits, no obstant, serà necessària la corresponent taxació de l'objecte en qüestió pel perit de la companyia i l'acreditació de la pertinent factura.

- Els danys soferts per les persones que hi viuen a l'habitatge poden estar també coberts dins de la cobertura de defensa jurídica, en determinats supòsits i circumstàncies

Què fer si patim un sinistre?

Si patim un sinistre, l’ hem de comunicar a l’entitat asseguradora en el termini de 7 dies a partir del moment en que ens assabentem, sempre que la pòlissa no estableixi cap altre termini superior.

A partir d’aquest moment, la companyia asseguradora iniciarà la investigació i el peritatge necessari per a comprovar el sinistre i determinar l’import dels danys.

De tota manera, dins dels 40 dies posteriors a la recepció de la comunicació del sinistre, la companyia asseguradora ha d’efectuar el pagament de l’import mínim que, segons les circumstàncies conegudes, pugui deure.

assegurança de la llar

A les assegurances multirisc de la llar podem assegurar el nostre habitatge tant pel que fa al continent, com al contingut i a la responsabilitat civil enfront de tercers perjudicats.

  • Continent

Des del punt de vista de l’assegurança, es consideren “continent” tots els elements de la construcció i l’estructura d’un edifici o habitatge. És a dir, totes aquelles parts que integren la casa i que no es poden treure sense que l’edifici o habitatge quedi malmès. En concret, es consideren continent, per exemple, les parets de l’immoble, els sòls, els paviments, les canonades d’aigua i gas, les instal·lacions elèctriques, i fins i tot d’altres objectes o elements de decoració fixos, com el parquet, les motllures, els rodapeus, la pintura, les antenes de televisió, etc.

A través d'aquesta cobertura, l'assegurança ens repararia, entre d’altres, els desperfectes en el cas que es mullessin les parets per una fuita d'aigua, que es trenqués el vidre d'una finestra o que es cremés la paret de la cuina per una distracció mentres cuinem.

  • Contingut

El contingut, d’altra banda, el conformen els mobles, electrodomèstics, equips electrònics i qualsevol altre objecte d'ús personal. No obstant això, en moltes ocasions les asseguradores solen excloure de les condicions generals els objectes de valor, com per exemple els diners en efectiu o les joies que puguin trobar-se dins de l'habitatge i que no estiguin degudament custodiats en caixes de seguretat.

  • Responsabilitat civil

A través de la garantia de responsabilitat civil, l’assegurança cobreix les indemnitzacions pels danys materials i personals que l'habitatge o els seus ocupants (inquilins o propietaris) puguin provocar a tercers, com per exemple, els ocasionats com a conseqüència de la realització d'obres a l'habitatge, filtracions d'aigua o goteres, i fins i tot per la caiguda de testos des de la finestra.

En alguns casos aquesta garantia també pot arribar a cobrir els danys ocasionats per animals domèstics, excepte en aquells supòsits en els quals aquests necessitin d'una assegurança pròpia.

Si a més, l’assegurança de llar inclou la cobertura de defensa jurídica, tindrem cobertes les despeses judicials i extrajudicials en determinats casos i fins a les quanties màximes establertes en les condicions particulars de la pòlissa.

Utilitats de la nostra assegurança de la llar

Si bé l'abast de les diferents cobertures dependrà de cada companyia i del tipus d'assegurança que haguem contractada, la nostra pòlissa podria ser-nos de gran utilitat en els següents supòsits:

- Mossegades o danys ocasionats a tercers pels nostres animals de companyia.

- Danys ocasionats a vianants o vehicles com a conseqüència del reg de plantes o caiguda de tests des dels nostres balcons i terrasses.

- Pèrdua i/o robatori de les claus del nostre habitatge. Depenent del tipus de cobertura contractada en la pòlissa, la nostra assegurança pot cobrir els costos del canvi de pany i còpia de les noves claus.

- La majoria de les assegurances cobreixen també els danys materials que li puguem ocasionar de manera fortuita als nostres convidats, fent-se càrrec dels costos de neteja de peces de roba que hagin estat tacades o de la reposició d'un objecte que hagi quedat inservible després d’un accident domèstic. En aquests supòsits, no obstant, serà necessària la corresponent taxació de l'objecte en qüestió pel perit de la companyia i l'acreditació de la pertinent factura.

- Els danys soferts per les persones que hi viuen a l'habitatge poden estar també coberts dins de la cobertura de defensa jurídica, en determinats supòsits i circumstàncies

Què fer si patim un sinistre?

Si patim un sinistre, l’ hem de comunicar a l’entitat asseguradora en el termini de 7 dies a partir del moment en que ens assabentem, sempre que la pòlissa no estableixi cap altre termini superior.

A partir d’aquest moment, la companyia asseguradora iniciarà la investigació i el peritatge necessari per a comprovar el sinistre i determinar l’import dels danys.

De tota manera, dins dels 40 dies posteriors a la recepció de la comunicació del sinistre, la companyia asseguradora ha d’efectuar el pagament de l’import mínim que, segons les circumstàncies conegudes, pugui deure.