Com reclamar una indemnització per accident de circulació?


Al gener de l’any 2016 van entrar en vigor dues noves lleis que van canviar la forma de calcular i reclamar les indemnitzacions per lesions en accidents de trànsit:

 • La Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació” (conegut com a nou barem d'indemnitzacions d'accidents de trànsit)
 • Reial decret 1148/2015, de 18 de desembre, pel qual es regula la realització de perícies a sol·licitud de particulars pels Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses, en les reclamacions extrajudicials per fets relatius a la circulació de vehicles a motor.

Com reclamar una indemnització per accident de trànsit?

Per reclamar una indemnització per les lesions ocasionades en un accident de circulació és important tenir en compte els següents passos:  Davant l’ asseguradora del vehicle culpable de l’accident:

 1. Realitzar una reclamació per escrit a l’asseguradora del vehicle culpable, juntament amb la reclamació caldrà adjuntar tota la documentació de la que disposem (informes mèdics, atestat,...)
 2. L’asseguradora, per la seva banda, un cop rebi la documentació remesa haurà de comprovar que efectivament les lesions que hem considerat són certes. En aquest sentit, podrà enviar el seu propi metge o demanar-nos (si ens és possible desplaçar-nos) que ens apropem a alguna de les clíniques amb les que treballen perquè els seus metges valorin les lesions. 
 3. Un cop feta la valoració, l’asseguradora ens enviarà una oferta d’ indemnització (té de plaç 3 mesos). Aquesta oferta ha d’incloure: un desglossament i una motivació, l’informe mèdic de la valoració que ens van realitzar i en què es basen per calcular la indemnització

En cas que no estem d’acord amb la oferta de la companyia asseguradora:

 1. Podem adreçar-nos a l’Institut de Medicina Legal (Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) perquè ens emetin un informe pericial valorant les lesions patides. L’Institut de Medicina Legal serà l’encarregat de comunicar la decisió a l’asseguradora, aquest tràmit també l’assumirà l’asseguradora.
 2. En cas que l’informe que emeti l’Institut de Medicina Legal faci una valoració diferent de les nostres lesions, a l’informe l’informe de l’asseguradora, podrem tornar a negociar amb l’asseguradora. Si aquesta no canviés l’oferta d’indemnització o no ens fos més favorable, podrem iniciar la via judicial.
 3. Un cop a la via judicial, i assistits per un advocat/da, haurem d’aportar tots el informes mèdics que tinguem i, si no estem conformes amb algun, demanar un nou informe a un perit independent.

Què és indemnitzable?

El nou barem d’accidents de trànsit recull com a indemnitzables:

 • Lesions permanents i temporals
 • Seqüeles 
 • Defunció.

També el nou barem regula les indemnitzacions per danys patrimonials. 

Qui pot reclamar una indemnització per accident de trànsit?

A més de la pròpia víctima, el nou barem inclou com a beneficiaris de la indemnització per accident de trànsit:

 • Cònjuge
 • Ascendents
 • Descendents
 • Germans/es
 • Persones properes*

*La Llei 35/2015 considera properes “aquelles persones que, sense tenir la condició de perjudicats segons les regles anteriors, haguessin conviscut familiarment amb la víctima durant un mínim de cinc anys immediatament anteriors a la defunció i fossin especialment properes a ella en parentiu o afectivitat”.

accident de circulació - blog de danys

Com reclamar una indemnització per accident de trànsit?

Per reclamar una indemnització per les lesions ocasionades en un accident de circulació és important tenir en compte els següents passos:  Davant l’ asseguradora del vehicle culpable de l’accident:

 1. Realitzar una reclamació per escrit a l’asseguradora del vehicle culpable, juntament amb la reclamació caldrà adjuntar tota la documentació de la que disposem (informes mèdics, atestat,...)
 2. L’asseguradora, per la seva banda, un cop rebi la documentació remesa haurà de comprovar que efectivament les lesions que hem considerat són certes. En aquest sentit, podrà enviar el seu propi metge o demanar-nos (si ens és possible desplaçar-nos) que ens apropem a alguna de les clíniques amb les que treballen perquè els seus metges valorin les lesions. 
 3. Un cop feta la valoració, l’asseguradora ens enviarà una oferta d’ indemnització (té de plaç 3 mesos). Aquesta oferta ha d’incloure: un desglossament i una motivació, l’informe mèdic de la valoració que ens van realitzar i en què es basen per calcular la indemnització

En cas que no estem d’acord amb la oferta de la companyia asseguradora:

 1. Podem adreçar-nos a l’Institut de Medicina Legal (Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) perquè ens emetin un informe pericial valorant les lesions patides. L’Institut de Medicina Legal serà l’encarregat de comunicar la decisió a l’asseguradora, aquest tràmit també l’assumirà l’asseguradora.
 2. En cas que l’informe que emeti l’Institut de Medicina Legal faci una valoració diferent de les nostres lesions, a l’informe l’informe de l’asseguradora, podrem tornar a negociar amb l’asseguradora. Si aquesta no canviés l’oferta d’indemnització o no ens fos més favorable, podrem iniciar la via judicial.
 3. Un cop a la via judicial, i assistits per un advocat/da, haurem d’aportar tots el informes mèdics que tinguem i, si no estem conformes amb algun, demanar un nou informe a un perit independent.

Què és indemnitzable?

El nou barem d’accidents de trànsit recull com a indemnitzables:

 • Lesions permanents i temporals
 • Seqüeles 
 • Defunció.

També el nou barem regula les indemnitzacions per danys patrimonials. 

Qui pot reclamar una indemnització per accident de trànsit?

A més de la pròpia víctima, el nou barem inclou com a beneficiaris de la indemnització per accident de trànsit:

 • Cònjuge
 • Ascendents
 • Descendents
 • Germans/es
 • Persones properes*

*La Llei 35/2015 considera properes “aquelles persones que, sense tenir la condició de perjudicats segons les regles anteriors, haguessin conviscut familiarment amb la víctima durant un mínim de cinc anys immediatament anteriors a la defunció i fossin especialment properes a ella en parentiu o afectivitat”.