La calor com a risc laboral


L'estrès tèrmic i la calor excessiva, especialment en combinació amb la realització d'esforços físics, constitueixen un factor de risc laboral de primer ordre que han d'estar contemplats en els plans de prevenció de les empreses.

Amb l'arribada de l'estiu i les altes temperatures es multiplica el risc de patir importants problemes de salut relacionats amb l'exposició a una calor excessiva, especialment si ens veiem obligats a realitzar esforços físics. Probablement, el més greu de tots ells sigui el conegut i perillós "cop de calor", una afectació que es manifesta quan augmenta de forma excessiva la nostra temperatura corporal interna i que comporta una elevada probabilitat de mort o de produir greus lesions permanents en cas de que no es tractin els símptomes de forma adequada i immediata. Altres malalties vinculades a la calor i l'exposició solar com la insolació o la deshidratació també tenen la capacitat de provocar lesions severes que, de vegades, poden presentar un caràcter irreversible.

La calor com a risc laboral

El concepte d'accident de treball es troba definit en l'article 156 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) com a "tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o per conseqüència del treball que executi per compte d'altri". En el mateix article, tot i establir que no tindrà la consideració d'accident laboral aquells que tinguin causa en "força major estranya al treball" s'especifica que "en cap cas es considerarà força major estranya al treball la insolació, el llamp i altres fenòmens anàlegs de la naturalesa ".

Tot i que malalties com el cop de calor poden no estar produïts per la insolació -pensem, per exemple, en la calor i la humitat que es pot acumular en espais tancats- nombrosíssimes sentències judicials han realitzat una aplicació anàloga d'aquest redactat de la LGSS i a dia d'avui ningú qüestiona que la prevenció dels efectes adversos de l'exposició al Sol, l'estrès tèrmic o fonts intenses de calor forma part del deure integral de protegir la salut que tenen les empreses respecte als seus treballadors i treballadores.

La prevenció en l'àmbit de l'empresa

La possibilitat de veure'ns exposats a altes temperatures en el nostre lloc de treball, sigui aquest interior o exterior, ha d'estar recollida i ser tractada en els plans de prevenció de riscos laborals de les empreses, de vegades a través de plans d'acció específics quan aquesta situació sigui absolutament previsible, tal com succeeix en el cas de determinades activitats i professions.

Davant del risc que suposa la calor, és OBLIGATORI que els plans de prevenció contemplin una sèrie d'aspectes i qüestions d'especial rellevància:

  •  a) identificació

El risc per calor i altes temperatures no depèn en exclusiva de la xifra que reflecteixi el termòmetre, tot i ser aquesta una variable òbviament important. El pla de prevenció ha d'analitzar les condicions concretes de cada lloc de treball per avaluar el risc específic que presenta tenint en compte l'espai on es desenvolupa, la possible concurrència d'humitat, l'existència de ventilació adequada, el nivell d'esforç físic que comporta la realització de la tasca encomanada o la necessitat d'utilitzar determinada vestimenta o equips de protecció individual (EPI) que puguin augmentar la sensació de calor.

  •  b) Illes de temperatura

Com ja hem esmentat, la situació de risc per elevades temperatures guarda relació amb una multitud de factors que van més enllà de la mera temperatura ambiental. Un bon exemple d'això és la situació de les denominades "illes de temperatura" o espais que per la seva especial configuració, poden presentar temperatures molt més elevades que la pròpia temperatura ambiental. Imaginem, per exemple, la situació dels treballadors que a l'estiu es dediquen a l'asfaltat de vies públiques. Tot i que la informació meteorològica indiqui que la temperatura en el seu lloc d'ubicació és de, imaginem, 25º, en realitat, al seu lloc de treball i per efecte tèrmic del quitrà calent que estan aplicant, la temperatura pot ser molt més elevada. Per aquesta raó, el monitoratge i seguiment de la temperatura REAL a la qual estan sotmesos els treballadors ha de ser objecte d'especial atenció.

  •  c) Mesures per pal·liar la calor

Davant d'unes condicions ambientals d'intensa calor cal modificar el pla de treball habitual per minimitzar el risc per a la salut que suposaria mantenir-lo inalterat i, per tant, el pla de prevenció ha de contemplar, entre d'altres:

· Modificació de l'horari dels treballs que requereixin de més esforç físic per evitar les hores de calor més intensa

· Establir pauses i cicles de descans regulars per prevenir sobresforços

· L'empresa haurà de proveir als seus treballadors d'aigua fresca i abundant al llarg de tota la jornada i facilitar al màxim que aquests mantinguin una correcta hidratació

· En cas de treballs realitzats a l'aire lliure, els treballadors han de tenir accés a zones d'ombra degudament condicionades en què poder descansar

· Els equips de protecció individual i, en els casos que sigui necessari, la vestimenta que es facilita als empleats hauran de ser adequats a les condicions ambientals, fent especial atenció al fet que no agreugin la possible sensació de calor ni contribueixin a augmentar de forma indesitjada la temperatura corporal.

  • d) Formació i responsabilitat

S'ha de facilitar a tots els treballadors la màxima informació possible sobre el contingut del pla de prevenció en relació al risc tèrmic posant especial èmfasi en la identificació dels símptomes que pot generar una exposició perillosa i facilitant formació en matèria de primers auxilis i tractament d'hora. Així mateix, s'haurà de notificar amb la suficient antelació els canvis que es produeixin en la rutina de treball -descansos obligatoris, pauses per hidratació, horaris de menor exposició, utilització de EPI, etc- i assignar a determinats responsables la potestat de modificar les condicions de treball i prendre les decisions oportunes per evitar un risc excessiu, incloent-hi l’autoritat per aturar i suspendre l’activitat laboral en cas que aquesta no es pugui desenvolupar en condicions de seguretat

  • e) Vigilància de la salut

Al marge de la formació en matèria de primers auxilis davant els efectes del risc tèrmic i la concreció dels mecanismes que permetin demanar atenció mèdica urgent en cas d'accident laboral, el pla de prevenció hauria de contemplar la realització de proves mèdiques adequades per als treballadors les tasques, per la seva naturalesa o per l'espai en què es desenvolupin, puguin comportar especial risc.

En aquest sentit, i un cop més, ens agradaria destacar la importància que poden tenir els delegats de prevenció en representació dels seus companys, participant en l'elaboració dels plans de prevenció, tant els generals com els específics que puguin existir referits al risc per temperatura, i vetllant pel seu adequat compliment.

Al marge, emfatitzar que les conseqüències de l'exposició a temperatures elevades o una exposició solar excessives així com les deficiències en la ventilació o la manca d'adaptació de les condicions laborals al context ambiental suposen una infracció del deure de protecció de la salut que recau sobre totes les empreses. Per tant, les conseqüències en forma de lesions o patologies que es derivin s'han de tenir la consideració de malaltia professional o accident laboral generant les prestacions que corresponguin i, si és el cas, les indemnitzacions pertinents a càrrec de l'empresa infractora.

Amb l'arribada de l'estiu i les altes temperatures es multiplica el risc de patir importants problemes de salut relacionats amb l'exposició a una calor excessiva, especialment si ens veiem obligats a realitzar esforços físics. Probablement, el més greu de tots ells sigui el conegut i perillós "cop de calor", una afectació que es manifesta quan augmenta de forma excessiva la nostra temperatura corporal interna i que comporta una elevada probabilitat de mort o de produir greus lesions permanents en cas de que no es tractin els símptomes de forma adequada i immediata. Altres malalties vinculades a la calor i l'exposició solar com la insolació o la deshidratació també tenen la capacitat de provocar lesions severes que, de vegades, poden presentar un caràcter irreversible.

La calor com a risc laboral

El concepte d'accident de treball es troba definit en l'article 156 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) com a "tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o per conseqüència del treball que executi per compte d'altri". En el mateix article, tot i establir que no tindrà la consideració d'accident laboral aquells que tinguin causa en "força major estranya al treball" s'especifica que "en cap cas es considerarà força major estranya al treball la insolació, el llamp i altres fenòmens anàlegs de la naturalesa ".

Tot i que malalties com el cop de calor poden no estar produïts per la insolació -pensem, per exemple, en la calor i la humitat que es pot acumular en espais tancats- nombrosíssimes sentències judicials han realitzat una aplicació anàloga d'aquest redactat de la LGSS i a dia d'avui ningú qüestiona que la prevenció dels efectes adversos de l'exposició al Sol, l'estrès tèrmic o fonts intenses de calor forma part del deure integral de protegir la salut que tenen les empreses respecte als seus treballadors i treballadores.

La prevenció en l'àmbit de l'empresa

La possibilitat de veure'ns exposats a altes temperatures en el nostre lloc de treball, sigui aquest interior o exterior, ha d'estar recollida i ser tractada en els plans de prevenció de riscos laborals de les empreses, de vegades a través de plans d'acció específics quan aquesta situació sigui absolutament previsible, tal com succeeix en el cas de determinades activitats i professions.

Davant del risc que suposa la calor, és OBLIGATORI que els plans de prevenció contemplin una sèrie d'aspectes i qüestions d'especial rellevància:

  •  a) identificació

El risc per calor i altes temperatures no depèn en exclusiva de la xifra que reflecteixi el termòmetre, tot i ser aquesta una variable òbviament important. El pla de prevenció ha d'analitzar les condicions concretes de cada lloc de treball per avaluar el risc específic que presenta tenint en compte l'espai on es desenvolupa, la possible concurrència d'humitat, l'existència de ventilació adequada, el nivell d'esforç físic que comporta la realització de la tasca encomanada o la necessitat d'utilitzar determinada vestimenta o equips de protecció individual (EPI) que puguin augmentar la sensació de calor.

  •  b) Illes de temperatura

Com ja hem esmentat, la situació de risc per elevades temperatures guarda relació amb una multitud de factors que van més enllà de la mera temperatura ambiental. Un bon exemple d'això és la situació de les denominades "illes de temperatura" o espais que per la seva especial configuració, poden presentar temperatures molt més elevades que la pròpia temperatura ambiental. Imaginem, per exemple, la situació dels treballadors que a l'estiu es dediquen a l'asfaltat de vies públiques. Tot i que la informació meteorològica indiqui que la temperatura en el seu lloc d'ubicació és de, imaginem, 25º, en realitat, al seu lloc de treball i per efecte tèrmic del quitrà calent que estan aplicant, la temperatura pot ser molt més elevada. Per aquesta raó, el monitoratge i seguiment de la temperatura REAL a la qual estan sotmesos els treballadors ha de ser objecte d'especial atenció.

  •  c) Mesures per pal·liar la calor

Davant d'unes condicions ambientals d'intensa calor cal modificar el pla de treball habitual per minimitzar el risc per a la salut que suposaria mantenir-lo inalterat i, per tant, el pla de prevenció ha de contemplar, entre d'altres:

· Modificació de l'horari dels treballs que requereixin de més esforç físic per evitar les hores de calor més intensa

· Establir pauses i cicles de descans regulars per prevenir sobresforços

· L'empresa haurà de proveir als seus treballadors d'aigua fresca i abundant al llarg de tota la jornada i facilitar al màxim que aquests mantinguin una correcta hidratació

· En cas de treballs realitzats a l'aire lliure, els treballadors han de tenir accés a zones d'ombra degudament condicionades en què poder descansar

· Els equips de protecció individual i, en els casos que sigui necessari, la vestimenta que es facilita als empleats hauran de ser adequats a les condicions ambientals, fent especial atenció al fet que no agreugin la possible sensació de calor ni contribueixin a augmentar de forma indesitjada la temperatura corporal.

  • d) Formació i responsabilitat

S'ha de facilitar a tots els treballadors la màxima informació possible sobre el contingut del pla de prevenció en relació al risc tèrmic posant especial èmfasi en la identificació dels símptomes que pot generar una exposició perillosa i facilitant formació en matèria de primers auxilis i tractament d'hora. Així mateix, s'haurà de notificar amb la suficient antelació els canvis que es produeixin en la rutina de treball -descansos obligatoris, pauses per hidratació, horaris de menor exposició, utilització de EPI, etc- i assignar a determinats responsables la potestat de modificar les condicions de treball i prendre les decisions oportunes per evitar un risc excessiu, incloent-hi l’autoritat per aturar i suspendre l’activitat laboral en cas que aquesta no es pugui desenvolupar en condicions de seguretat

  • e) Vigilància de la salut

Al marge de la formació en matèria de primers auxilis davant els efectes del risc tèrmic i la concreció dels mecanismes que permetin demanar atenció mèdica urgent en cas d'accident laboral, el pla de prevenció hauria de contemplar la realització de proves mèdiques adequades per als treballadors les tasques, per la seva naturalesa o per l'espai en què es desenvolupin, puguin comportar especial risc.

En aquest sentit, i un cop més, ens agradaria destacar la importància que poden tenir els delegats de prevenció en representació dels seus companys, participant en l'elaboració dels plans de prevenció, tant els generals com els específics que puguin existir referits al risc per temperatura, i vetllant pel seu adequat compliment.

Al marge, emfatitzar que les conseqüències de l'exposició a temperatures elevades o una exposició solar excessives així com les deficiències en la ventilació o la manca d'adaptació de les condicions laborals al context ambiental suposen una infracció del deure de protecció de la salut que recau sobre totes les empreses. Per tant, les conseqüències en forma de lesions o patologies que es derivin s'han de tenir la consideració de malaltia professional o accident laboral generant les prestacions que corresponguin i, si és el cas, les indemnitzacions pertinents a càrrec de l'empresa infractora.