Nous ajuts: microempreses, autònoms, cooperatives i entitats d’economia social


El nou Decret Llei 16/2020 regula nombrosos ajuts destinats a impulsar la transformació de models empresarials per tal d’adaptar-los a la situació generada per l‘expansió de la COVID-19 i la limitació que representa a l’hora de desenvolupar determinades activitats.

El contingut íntegre del Decret Llei de la Generalitat es pot consultar en aquest enllaç (https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf) però entre totes les mesures destaquem dues, atenent especialment a l’impacte que poden tenir sobre cooperatives i entitats d’economia social:

Ajuts per al manteniment de l'ocupació en microempreses i treballadors autònoms

Aquest subvenció s’adreça a microempreses i treballadors/es autònoms que ocupin un màxim de 10 persones i que hagin vist suspesa la seva activitat com a conseqüència de la declaració el passat 14 de març de l’estat d’alarma sanitària.

L’ajut consisteix en en un mòdul econòmic equivalent al 50% del Salari Mínim Interprofessional vigent destinat a cobrir els costos laborals de fins a un màxim de 3 treballadors/es i per un període de 6 mesos des de l’inici de la reactivitat. Per gaudir-ne, les entitats beneficiàries han de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l'estat d'alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l'atorgament de l'ajut. La subvenció resulta compatible amb qualsevol altre ajut públic a càrrec de la pròpia Generalitat o altres administracions.

Coincidint amb la resolució d’atorgament, s’avançarà una bestreta corresponent al 90% de l’import de la subvenció sense que les empreses beneficiàries aportin cap aval o garantia. El 10% restant s’abonarà un cop es justifiqui degudament l’execució de l’actuació.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de presentar segons els models i les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l'economia social: projectes singulars

El RD 16/2020 també incorpora línies d’ajut destinades a impulsar projectes de transformació digital i de creació de nous models de negoci que tinguin per objecte preservar l’ocupació davant els efectes de l’actual crisi sanitària i reforçar la viabilitat de microempreses, treballadors autònoms i empreses cooperatives i d’economia social.
Segons la tipologia d’empreses perjudicades en la seva activitat per la situació derivada de la crisi sanitària, es distingeixen dues línies diferenciades d’ajuts:

1) Mesures de suport a les microempreses i treballadors autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors

Aquesta línia d’ajuts s'articula mitjançant una subvenció per portar a terme aquests projectes, adreçada a les entitats que representen les microempreses i els treballadors autònoms, amb la finalitat que aquestes puguin adaptar la prestació de serveis a la nova realitat, atès que el seu model de negoci actual comporta relació presencial en el desenvolupament de les seves activitats. Per tant, són beneficiàries de la línia 1 les entitats amb seu a Catalunya, amb vinculació sectorial, que acreditin que representen les microempreses i els treballadors autònoms dels sectors prioritzats a partir de convenis d'adhesió.

2) Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de l'economia social

En aquest segon cas, l’impuls a la reactivació econòmica de les empreses d'economia social s’articula instant i afavorint processos d'intercooperació, de forma que es reforci la viabilitat de les empreses, la competitivitat de l'economia social i el manteniment i la dinamització de l'ocupació.

EIXOS D’ACTUACIÓ I SECTORS PRIORITZATS

En relació a la línia 1 d’ajuts, són subvencionables els projectes orientats a oferir serveis als sectors del comerç, l'hostaleria, el turisme i la cultura, que plantegin pràctiques de transformació digital, nous models de negoci i noves formes de treballar, també sobre seguretat i salut laboral, així com la formació associada per al desenvolupament d'aquests projectes en les microempreses.

En relació a la línia 2 (projectes singulars de reactivació econòmica vinculats a cooperatives i entitats d’economia social) esdevenen subvencionables:

  • a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A)

Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica aquells nous projectes singulars d'intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de l'activitat econòmica i de llocs de treball.

La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si s’escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 500.000 euros anuals, segons l'últim balanç.

  • b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B)

Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica integrals aquells nous projectes singulars d'intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de l'activitat econòmica i de llocs de treball.

Com en el cas anterior, la intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica, amb la diferència que que la facturació conjunta de les societats implicades ha de ser superior als 2.000.000 euros anuals, segons l'últim balanç.

  • c) Projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social (eix C)

Es consideren projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social aquells nous projectes singulars de creixement o d'intercooperació i/o fusió que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de l'economia social.

La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 20.000.000 euros anuals, segons l'últim balanç.

En el cas dels tres eixos esmentats, es consideraran prioritaris els projectes que aprofundeixin en la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució de productes als consumidors de forma ecològica, el consum responsable, el reforçament de l'àmbit cultural i la generació de propostes industrials de producció de béns i serveis destinats a combatre la COVID-19.
IMPORT DE LES SUBVENCIONS

Pel que fa a la Línia 1, la quantia de la subvenció a atorgar és un import màxim de 60.000 euros, desglossada en els conceptes següents:

a) Un màxim de 30.000,00 euros per a la definició, disseny, execució i seguiment del projecte.

b) Un màxim de 30.000,00 euros per a l'execució de la formació pel desenvolupament dels projectes, en funció de les persones destinatàries previstes en sol·licitud, multiplicat per la durada i el mòdul econòmic.

En relació amb la línia 2, l'import màxim de l'ajut a atorgar correspon a les despeses en les quals puguin incórrer les entitats que participen en el projecte singular, amb el límit de 50.000, 160.000 i 400.000, segons es tracti de l'eix A, B o C respectivament.

El capítol de despeses subvencionables és ampli i es pot consultar extensament a l’article 30.3 del RD 16/2020. Especial atenció mereix, però, les disposicions relatives a les despeses de personal que participi en el desenvolupament del projecte. En aquest sentit, es podrà imputar fins a un màxim de 32.000 euros per treballador o soci treballador. En qualsevol cas, reiterem la necessitat de consultar el llistat complet de matèries i despeses subvencionables donada l’amplitud de les matèries ressenyades (transport, lloguer, despeses d’auditoria, IVA suport i no recuperable, etc.)

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i la seva justificació s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya en el cercador de Tràmits.
El procediment de concessió de les subvencions regulades a la línia 1 és el de concurrència no competitiva mentre que, les subvencions de la línia 2 sí s’atorgaran segons principi de concurrència competitiva a partir d’uns criteris de valoració de les sol·licituds que es regularan en la resolució de convocatòria.

El termini per dictar la resolució de les subvencions de la línia 1 i 2 serà de tres mesos a partir de l'endemà del dia que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, les entitats beneficiàries podran entendre desestimada la subvenció per silenci administratiu

El contingut íntegre del Decret Llei de la Generalitat es pot consultar en aquest enllaç (https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf) però entre totes les mesures destaquem dues, atenent especialment a l’impacte que poden tenir sobre cooperatives i entitats d’economia social:

Ajuts per al manteniment de l'ocupació en microempreses i treballadors autònoms

Aquest subvenció s’adreça a microempreses i treballadors/es autònoms que ocupin un màxim de 10 persones i que hagin vist suspesa la seva activitat com a conseqüència de la declaració el passat 14 de març de l’estat d’alarma sanitària.

L’ajut consisteix en en un mòdul econòmic equivalent al 50% del Salari Mínim Interprofessional vigent destinat a cobrir els costos laborals de fins a un màxim de 3 treballadors/es i per un període de 6 mesos des de l’inici de la reactivitat. Per gaudir-ne, les entitats beneficiàries han de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l'estat d'alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l'atorgament de l'ajut. La subvenció resulta compatible amb qualsevol altre ajut públic a càrrec de la pròpia Generalitat o altres administracions.

Coincidint amb la resolució d’atorgament, s’avançarà una bestreta corresponent al 90% de l’import de la subvenció sense que les empreses beneficiàries aportin cap aval o garantia. El 10% restant s’abonarà un cop es justifiqui degudament l’execució de l’actuació.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de presentar segons els models i les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l'economia social: projectes singulars

El RD 16/2020 també incorpora línies d’ajut destinades a impulsar projectes de transformació digital i de creació de nous models de negoci que tinguin per objecte preservar l’ocupació davant els efectes de l’actual crisi sanitària i reforçar la viabilitat de microempreses, treballadors autònoms i empreses cooperatives i d’economia social.
Segons la tipologia d’empreses perjudicades en la seva activitat per la situació derivada de la crisi sanitària, es distingeixen dues línies diferenciades d’ajuts:

1) Mesures de suport a les microempreses i treballadors autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors

Aquesta línia d’ajuts s'articula mitjançant una subvenció per portar a terme aquests projectes, adreçada a les entitats que representen les microempreses i els treballadors autònoms, amb la finalitat que aquestes puguin adaptar la prestació de serveis a la nova realitat, atès que el seu model de negoci actual comporta relació presencial en el desenvolupament de les seves activitats. Per tant, són beneficiàries de la línia 1 les entitats amb seu a Catalunya, amb vinculació sectorial, que acreditin que representen les microempreses i els treballadors autònoms dels sectors prioritzats a partir de convenis d'adhesió.

2) Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de l'economia social

En aquest segon cas, l’impuls a la reactivació econòmica de les empreses d'economia social s’articula instant i afavorint processos d'intercooperació, de forma que es reforci la viabilitat de les empreses, la competitivitat de l'economia social i el manteniment i la dinamització de l'ocupació.

EIXOS D’ACTUACIÓ I SECTORS PRIORITZATS

En relació a la línia 1 d’ajuts, són subvencionables els projectes orientats a oferir serveis als sectors del comerç, l'hostaleria, el turisme i la cultura, que plantegin pràctiques de transformació digital, nous models de negoci i noves formes de treballar, també sobre seguretat i salut laboral, així com la formació associada per al desenvolupament d'aquests projectes en les microempreses.

En relació a la línia 2 (projectes singulars de reactivació econòmica vinculats a cooperatives i entitats d’economia social) esdevenen subvencionables:

  • a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A)

Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica aquells nous projectes singulars d'intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de l'activitat econòmica i de llocs de treball.

La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si s’escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 500.000 euros anuals, segons l'últim balanç.

  • b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B)

Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica integrals aquells nous projectes singulars d'intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de l'activitat econòmica i de llocs de treball.

Com en el cas anterior, la intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica, amb la diferència que que la facturació conjunta de les societats implicades ha de ser superior als 2.000.000 euros anuals, segons l'últim balanç.

  • c) Projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social (eix C)

Es consideren projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social aquells nous projectes singulars de creixement o d'intercooperació i/o fusió que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de l'economia social.

La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 20.000.000 euros anuals, segons l'últim balanç.

En el cas dels tres eixos esmentats, es consideraran prioritaris els projectes que aprofundeixin en la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució de productes als consumidors de forma ecològica, el consum responsable, el reforçament de l'àmbit cultural i la generació de propostes industrials de producció de béns i serveis destinats a combatre la COVID-19.
IMPORT DE LES SUBVENCIONS

Pel que fa a la Línia 1, la quantia de la subvenció a atorgar és un import màxim de 60.000 euros, desglossada en els conceptes següents:

a) Un màxim de 30.000,00 euros per a la definició, disseny, execució i seguiment del projecte.

b) Un màxim de 30.000,00 euros per a l'execució de la formació pel desenvolupament dels projectes, en funció de les persones destinatàries previstes en sol·licitud, multiplicat per la durada i el mòdul econòmic.

En relació amb la línia 2, l'import màxim de l'ajut a atorgar correspon a les despeses en les quals puguin incórrer les entitats que participen en el projecte singular, amb el límit de 50.000, 160.000 i 400.000, segons es tracti de l'eix A, B o C respectivament.

El capítol de despeses subvencionables és ampli i es pot consultar extensament a l’article 30.3 del RD 16/2020. Especial atenció mereix, però, les disposicions relatives a les despeses de personal que participi en el desenvolupament del projecte. En aquest sentit, es podrà imputar fins a un màxim de 32.000 euros per treballador o soci treballador. En qualsevol cas, reiterem la necessitat de consultar el llistat complet de matèries i despeses subvencionables donada l’amplitud de les matèries ressenyades (transport, lloguer, despeses d’auditoria, IVA suport i no recuperable, etc.)

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i la seva justificació s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya en el cercador de Tràmits.
El procediment de concessió de les subvencions regulades a la línia 1 és el de concurrència no competitiva mentre que, les subvencions de la línia 2 sí s’atorgaran segons principi de concurrència competitiva a partir d’uns criteris de valoració de les sol·licituds que es regularan en la resolució de convocatòria.

El termini per dictar la resolució de les subvencions de la línia 1 i 2 serà de tres mesos a partir de l'endemà del dia que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, les entitats beneficiàries podran entendre desestimada la subvenció per silenci administratiu