Llei de Protecció d’Informants per a empreses. Terminis d’implementació


El proper mes de desembre s’acaba el termini perquè les empreses a partir de 50 persones treballadores i menys de 250 implementin el canal de denúncies confidencial i segur que estableix la Llei de Protecció d’Informants, que el congrés espanyol va aprovar el passat mes de febrer i per la qual es transposa l’anomenada Directiva Whistleblowing.

La Llei 2/2023, amb vigència a partir del 13 de març del 2023, estableix l'obligació de les empreses amb més de 50 empleats i de totes les entitats públiques de disposar un sistema intern d'informació mitjançant el qual els treballadors i treballadores puguin informar sobre vulneracions de l’ordenament jurídic en el marc d’una relació professional. Es tracta d’una mesura reguladora per a la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i té com a finalitat principal emparar tota persona que informi sobre una irregularitat per evitar conseqüències negatives, com l'acomiadament, el trasllat, la degradació o la intimidació.

Estan obligats a disposar del Sistema intern d'informació les empreses privades dedicades a la prestació de serveis, fabricació de productes i operacions financeres, així com la prevenció del blanqueig de diners i el finançament del terrorisme, seguretat de transport i preservació del medi ambient. També partits polítics, sindicats, associacions empresarials i les seves fundacions que gestionin o rebin fons públics, i les entitats del sector pública, tot i que els municipis amb una població menor a 10.000 habitants poden compartir el sistema intern d’informació entre ells o amb qualsevol altra administració ubicada dins de la mateixa comunitat. També, les entitats amb una personalitat jurídica pròpia que estiguin connectades o relacionades amb òrgans de les administracions regionals i tinguin menys de 50 empleats, poden compartir el sistema d'informació.

El sistema d'informació ha d'assegurar la privadesa i la seguretat de la identitat del denunciant i d'altres persones implicades i ha d’estar integrat per un canal intern d’informació per escrit o verbal (per telèfon o missatgeria de veu) o ambdues i cal designar un responsable del sistema intern d'informació. L'administració del sistema pot ser implementada tant per l'organització com per una part externa, sempre que es mantingui la imparcialitat, la privadesa, el respecte a les dades i la reserva de les comunicacions. Cal que la resposta de les actuacions sigui àgil i en cas que es detecti delicte cal enviar la informació immediatament al Ministeri Fiscal a la Fiscalia Europea si afecten els interessos financers de la Unió Europea.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, podent ser sancionades amb multes que van des dels 1.000€ fins als 300.000€ en cas de ser comeses per persones físiques o fins a 1.000.000€ si es cometen per persones jurídiques. En cas d'infraccions molt greus, es pot acordar una amonestació pública; la prohibició d'obtenir subvencions o altres beneficis fiscals durant un termini màxim de 4 anys; o la prohibició de contractar amb el sector públic durant un termini màxim de 3 anys. Les sancions prescriuen al cap de tres anys per les infraccions molt greus, als 2 anys per les greus ia l'any per les lleus.

La Llei 2/2023, amb vigència a partir del 13 de març del 2023, estableix l'obligació de les empreses amb més de 50 empleats i de totes les entitats públiques de disposar un sistema intern d'informació mitjançant el qual els treballadors i treballadores puguin informar sobre vulneracions de l’ordenament jurídic en el marc d’una relació professional. Es tracta d’una mesura reguladora per a la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i té com a finalitat principal emparar tota persona que informi sobre una irregularitat per evitar conseqüències negatives, com l'acomiadament, el trasllat, la degradació o la intimidació.

Estan obligats a disposar del Sistema intern d'informació les empreses privades dedicades a la prestació de serveis, fabricació de productes i operacions financeres, així com la prevenció del blanqueig de diners i el finançament del terrorisme, seguretat de transport i preservació del medi ambient. També partits polítics, sindicats, associacions empresarials i les seves fundacions que gestionin o rebin fons públics, i les entitats del sector pública, tot i que els municipis amb una població menor a 10.000 habitants poden compartir el sistema intern d’informació entre ells o amb qualsevol altra administració ubicada dins de la mateixa comunitat. També, les entitats amb una personalitat jurídica pròpia que estiguin connectades o relacionades amb òrgans de les administracions regionals i tinguin menys de 50 empleats, poden compartir el sistema d'informació.

El sistema d'informació ha d'assegurar la privadesa i la seguretat de la identitat del denunciant i d'altres persones implicades i ha d’estar integrat per un canal intern d’informació per escrit o verbal (per telèfon o missatgeria de veu) o ambdues i cal designar un responsable del sistema intern d'informació. L'administració del sistema pot ser implementada tant per l'organització com per una part externa, sempre que es mantingui la imparcialitat, la privadesa, el respecte a les dades i la reserva de les comunicacions. Cal que la resposta de les actuacions sigui àgil i en cas que es detecti delicte cal enviar la informació immediatament al Ministeri Fiscal a la Fiscalia Europea si afecten els interessos financers de la Unió Europea.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, podent ser sancionades amb multes que van des dels 1.000€ fins als 300.000€ en cas de ser comeses per persones físiques o fins a 1.000.000€ si es cometen per persones jurídiques. En cas d'infraccions molt greus, es pot acordar una amonestació pública; la prohibició d'obtenir subvencions o altres beneficis fiscals durant un termini màxim de 4 anys; o la prohibició de contractar amb el sector públic durant un termini màxim de 3 anys. Les sancions prescriuen al cap de tres anys per les infraccions molt greus, als 2 anys per les greus ia l'any per les lleus.