Autònoms i pimes: ajornaments i moratòria en la cotització i cessament d'activitat


El RD Llei 11/2020, en vigor des del passat 1 d'abril, inclou noves mesures que afecten les empreses i els treballadors i treballadores autònomes i aclareix alguns aspectes essencials relatius a la prestació extraordinàras per cessament d'activitat.

Moratòria en el pagament de les cotitzacions socials per a autònoms i pimes

S'habilita la Tresoreria General de la Seguretat Social per atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social que així ho sol·licitin i compleixin amb els requisits, encara desconeguts, que s'establiran mitjançant Ordre del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Així doncs, aquesta mesura anunciada encara requereix de desenvolupament normatiu abans poder-se aplicar.

La moratòria afectarà el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social els períodes de meritació del quals estigui comprés, en el cas de les empreses, entre els mesos d'abril i juny de 2020 i, en el cas dels treballadors per compte propi entre maig i juliol de 2020, sempre que les activitats que realitzin no hagin estat suspeses com a conseqüència de l'estat d'alarma.

Així, doncs, i a l'espera de la publicació dels esmentats criteris, de moment se sap que s’haurà de presentar mitjançant el sistema RED una sol·licitud de moratòria per cada CCC diferent, en aquests termes:

Pel que fa als AUTÒNOMS:

 • De l'1 al 10 de maig: Termini per presentar la sol·licitut o sol·licituts de les quotes corresponents als períodes de liquidació de maig, juny o juliol de 2020
 • De l'1 al 10 de juny: Termini per presentar la sol·licitut o sol·licituts de les quotes corresponents als períodes de liquidació de juny i juliol de 2020
 • De l'1 al 10 de juliol: Termini per presentar la sol·licitut corresponent al mes de juliol de 2020

Pel que fa al RÈGIM GENERAL

 • De l'1 i el 10 de maig: es podrà sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació d’abril, maig o juny de 2020.
 • De l'1 i el 10 de juny: es podrà sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació de maig i juny de 2020
 • De l'1 i el 10 de juliol: es podrà sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents al període de liquidació de juny.

En tots els casos i per a autònoms i règim general, es podrà sol·licitar la moratòria referent a la totalitat de períodes compresos o només per alguns d'ells.

Cal tenir present que l’atorgament de la moratòria no eximeix les empreses de presentar liquidacions de quotes a través dels procediments i terminis ja establerts, així com a efectuar el ingrés de les aportacions dels treballadors per compte aliè o assimilats a aquests.

Queden excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquesta mesura i, per tant, de l'accés a la moratòria codis de compte de cotització pels quals les empreses hagin obtingut exempcions en el pagament de l’aportació empresarial, així com en les quotes per l’aplicació d’un expedient de regulació de treball per força major.

Ajornament de deutes amb la Seguretat Social

Les empreses i els treballadors per compte propi poden sol·licitar l'ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social que tinguin com a termini reglamentari d'ingrés el període comprés entre els mesos d'abril i juny de 2020, en els termes i condicions establerts en la normativa de Seguretat social i sent d'aplicació un interès del 0,5%. Per beneficiar-se d'aquesta mesura és necessari que no hi hagi un ajornament previ encara en en vigor.

RÈGIM GENERAL

 1. Entre l'1 i el 10 d’abril: es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació de març.
 2. Entre l'1 i el 10 de maig: es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació d’abril.
 3. Entre l'1 i el 10 de juny: es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació de maig.

RÈGIM D’AUTÒNOMS

 1. Entre l’1 i el 10 d’abril es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació de abril.
 2. Entre l’1 i el 10 de maig es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació de maig.
 3. Entre l’1 i el 10 de juny es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació de juny.

Modificacions de la prestació extraordinàra per cessament d'activitat

El nou Reial decret modifica algunes de les Disposicions contingudes en l'anterior RD-Llei 8/2020 que estabia el dret dels autònoms dedicats a alguna de les activitats econòmiques suspeses com a consecuència de la propagació del coronavirus a accedir a una prestació extraordinària per cessament d'activitat.

Una de les matisacions té a veure amb la reducció d'ingressos que haurà d'acreditar-se a l'hora d'accedir a la prestació. En aquest cas, si bé la reducció és, amb caràcter general, del 75% en referència al semestre anterior, s'estableix un criteri diferent pels professionals dedicats a la creació artística i la realització d'espectacles. En aquest cas, la reducció es calcularà prenent com a referència els 12 mesos anteriors. Una altra singularitat té a veure amb els autònoms dedicats a activitats agràries amb caràcter estacional. En aquest cas, la comparació d'ingressos es realitzarà a partir de les dades de l'anterior campanya.

L'acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l'aportació de la informació comptable i dels llibres corresponents.Les persones que no estiguin obligades a mantenir els llibres de comptabilitat podran acreditar la reducció d'ingressos per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

Finalment, el nou reial decret llei assenyala que, en el supòsit de suspensions de l'activitat, la cotització corresponent als dies d'activitat al mes de març de 2020 no coberts per la prestacions i que no hagi estat abonada, no serà objecte de recàrrec.

Moratòria en el pagament de les cotitzacions socials per a autònoms i pimes

S'habilita la Tresoreria General de la Seguretat Social per atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social que així ho sol·licitin i compleixin amb els requisits, encara desconeguts, que s'establiran mitjançant Ordre del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Així doncs, aquesta mesura anunciada encara requereix de desenvolupament normatiu abans poder-se aplicar.

La moratòria afectarà el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social els períodes de meritació del quals estigui comprés, en el cas de les empreses, entre els mesos d'abril i juny de 2020 i, en el cas dels treballadors per compte propi entre maig i juliol de 2020, sempre que les activitats que realitzin no hagin estat suspeses com a conseqüència de l'estat d'alarma.

Així, doncs, i a l'espera de la publicació dels esmentats criteris, de moment se sap que s’haurà de presentar mitjançant el sistema RED una sol·licitud de moratòria per cada CCC diferent, en aquests termes:

Pel que fa als AUTÒNOMS:

 • De l'1 al 10 de maig: Termini per presentar la sol·licitut o sol·licituts de les quotes corresponents als períodes de liquidació de maig, juny o juliol de 2020
 • De l'1 al 10 de juny: Termini per presentar la sol·licitut o sol·licituts de les quotes corresponents als períodes de liquidació de juny i juliol de 2020
 • De l'1 al 10 de juliol: Termini per presentar la sol·licitut corresponent al mes de juliol de 2020

Pel que fa al RÈGIM GENERAL

 • De l'1 i el 10 de maig: es podrà sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació d’abril, maig o juny de 2020.
 • De l'1 i el 10 de juny: es podrà sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació de maig i juny de 2020
 • De l'1 i el 10 de juliol: es podrà sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents al període de liquidació de juny.

En tots els casos i per a autònoms i règim general, es podrà sol·licitar la moratòria referent a la totalitat de períodes compresos o només per alguns d'ells.

Cal tenir present que l’atorgament de la moratòria no eximeix les empreses de presentar liquidacions de quotes a través dels procediments i terminis ja establerts, així com a efectuar el ingrés de les aportacions dels treballadors per compte aliè o assimilats a aquests.

Queden excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquesta mesura i, per tant, de l'accés a la moratòria codis de compte de cotització pels quals les empreses hagin obtingut exempcions en el pagament de l’aportació empresarial, així com en les quotes per l’aplicació d’un expedient de regulació de treball per força major.

Ajornament de deutes amb la Seguretat Social

Les empreses i els treballadors per compte propi poden sol·licitar l'ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social que tinguin com a termini reglamentari d'ingrés el període comprés entre els mesos d'abril i juny de 2020, en els termes i condicions establerts en la normativa de Seguretat social i sent d'aplicació un interès del 0,5%. Per beneficiar-se d'aquesta mesura és necessari que no hi hagi un ajornament previ encara en en vigor.

RÈGIM GENERAL

 1. Entre l'1 i el 10 d’abril: es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació de març.
 2. Entre l'1 i el 10 de maig: es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació d’abril.
 3. Entre l'1 i el 10 de juny: es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació de maig.

RÈGIM D’AUTÒNOMS

 1. Entre l’1 i el 10 d’abril es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació de abril.
 2. Entre l’1 i el 10 de maig es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació de maig.
 3. Entre l’1 i el 10 de juny es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació de juny.

Modificacions de la prestació extraordinàra per cessament d'activitat

El nou Reial decret modifica algunes de les Disposicions contingudes en l'anterior RD-Llei 8/2020 que estabia el dret dels autònoms dedicats a alguna de les activitats econòmiques suspeses com a consecuència de la propagació del coronavirus a accedir a una prestació extraordinària per cessament d'activitat.

Una de les matisacions té a veure amb la reducció d'ingressos que haurà d'acreditar-se a l'hora d'accedir a la prestació. En aquest cas, si bé la reducció és, amb caràcter general, del 75% en referència al semestre anterior, s'estableix un criteri diferent pels professionals dedicats a la creació artística i la realització d'espectacles. En aquest cas, la reducció es calcularà prenent com a referència els 12 mesos anteriors. Una altra singularitat té a veure amb els autònoms dedicats a activitats agràries amb caràcter estacional. En aquest cas, la comparació d'ingressos es realitzarà a partir de les dades de l'anterior campanya.

L'acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l'aportació de la informació comptable i dels llibres corresponents.Les persones que no estiguin obligades a mantenir els llibres de comptabilitat podran acreditar la reducció d'ingressos per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

Finalment, el nou reial decret llei assenyala que, en el supòsit de suspensions de l'activitat, la cotització corresponent als dies d'activitat al mes de març de 2020 no coberts per la prestacions i que no hagi estat abonada, no serà objecte de recàrrec.