Arxiven una execució hipotecària amb l'habitatge ja subhastat

Arxiva l'execució hipotecària per abusivitat de la clàusula de venciment anticipat

El Jutjat invoca la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per recordar que es potestat dels tribunals nacionals avaluar si la hipoteca executada conté clàusules abusives i que aquest control es pot exercir en qualsevol moment del procés d’execució

El passat 26 de gener de 2017, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar una important resolució on es facultava els tribunals nacionals a analitzar si existia abusivitat en una determinada clàusula incorporada en un préstec amb garantia hipotecaria fins i tot en el cas que la resta de clàusules haguessin estat objecte de revisió judicial per part d’un altre tribunal sense que aquest apreciés el caràcter abusiu de les clàusules analitzades. Aquesta sentència reiterava que no era possible negar als jutges la facultat de revisar el possible caràcter abusiu d’una determinada clàusula només pel fet que amb anterioritat un altre jutge hagués analitzat alguna de la resta de clàusules presents en el contracte. Al contrari, segons el criteri del TJUE és responsabilitat i obligació dels tribunals vetllar pels drets dels consumidors de productes bancaris front als efectes nocius i perjudicials de les clàusules abusives que pugui contenir una hipoteca per tal d’oferir una protecció complerta, adequada i veritablement eficaç.

És aquesta doctrina del TJUE la que ha invocat el Jutjat de Primera Instància número 6 de Granollers per tal de decretar l’arxiu i sobreseïment d’un procés d’execució hipotecària que es trobava en la seva fase final, doncs l’habitatge familiar ja havia estat subhastat en el marc del procés d’execució hipotecària i atorgat a l’entitat bancària, en aquest cas el BBVA. A criteri del tribunal, la clàusula de venciment anticipat que incorporava el préstec hipotecari i que permetia l’entitat prestatària executar la hipoteca davant qualsevol eventual impagament, incloent-hi la demora en el pagament d’una única quota, ha de ser considerada abusiva. L’auto dictat pel jutjat granollerí afirma que «sembla evident que una clàusula de venciment anticipat que permet la resolució amb l’incompliment d’un sol termini, fins i tot parcial i respecte una obligació accessòria, ha de ser reputada com a abusiva, atès que no es vincula a paràmetres quantitativa o temporalment greus».

Reobrir el procés de revisió

Núria Vilarnau, advocada de Col·lectiu Ronda que ha representat la família afectada, considera que la sentència és d’especial importància «pel fet que demostra que en qualsevol moment del procés d’execució hipotecària tenim la possibilitat de presentar el que s’anomena un incident extraordinari d’oposició que permeti revisar les clàusules del préstec hipotecari que poguessin ser abusives i no haguessin estat prèviament revisades per cap jutjat. Això és molt habitual, per exemple, amb la clàusula de venciment anticipat, tal i com ha estat el cas en aquest procediment. Fins fa uns anys, aquesta clàusula no es considerava habitualment abusiva i, per tant, quan el banc iniciava el procediment d’execució de la hipoteca front a un impagament no acostumava a al·legar-se l’abusivitat d’aquesta clàusula en concret. Com a conseqüència, els tribunals no la revisaven. Però ara existeix la doctrina del TJUE i la del propi Tribunal Suprem que estimen l’abusivitat de la clàusula quan permet l’execució amb un únic impagament. En moltes execucions hipotecàries, aquesta clàusula no ha estat revisada i mitjançant l’esmentat incident extraordinari d’oposició es pot sol·licitar la revisió, fins i tot en un estat tan avançat de l’execució com era aquest cas».

El venciment anticipat i la nova Llei Hipotecària

Diferents sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea van condemnar el caràcter abusiu de la clàusula de venciment anticipat que permet l’execució amb un únic impagament incorporada a milions d’hipoteques a l’Estat espanyol. Ha estat arran d’aquestes sentències que consideraven que la legislació hipotecària espanyola no complia amb els requisits de protecció del consumidor establers per la normativa comunitària que el venciment anticipat ha estat revisat a la nova Llei Reguladora de Contractes de Crèdit Immobiliari, vigent des del passat 17 de juny.

Segons la nova norma en vigor, els bancs només podran aplicar la clàusula de venciment anticipat de la hipoteca per instar un procés d'execució hipotecària i desnonament després d’acreditar que el volum de l'impagament és, tal i com diu el TJUE, d'una entitat suficient i prou gravetat respecte la quantitat total del préstec hipotecari. D’aquesta forma, en el decurs de la primera meitat de la hipoteca, el procediment d'execució només es podrà iniciar si el deute equival almenys a un 3% del capital del préstec o a 12 quotes hipotecàries mentre que en la segona meitat de la hipoteca, l'impagament haurà de ser del 7% del deute o de 15 quotes.

Una mesura desproporcionada

Malgrat que en el cas que ens ocupa la hipoteca es va constituir molt abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’auto del jutjat granollerí considera «desproporcionat pels drets del prestatari» el contingut d’una clàusula que permet executar la hipoteca a partir d’un únic impagament. «Hem de reparar en les greus conseqüències -afirma l’auto- que el venciment anticipat comporta de devolució de tot el capital i eventual execució del bé hipotecat, davant un incompliment que no revesteix l’essencialitat que es podria esperar per generar aquestes conseqüències [...] situant el consumidor en una situació molt delicada i absolutament desproporcionada».

«És important que les persones afectades per un procés d’execució -afirma l’advocada- comprovin si en el seu procediment judicial s’ha revisat l’abusivitat de la clàusula de venciment anticipat, doncs és probable que no fos així i existeixi la probabilitat d’oposar-se a l’execució instant la seva revisió judicial».

Arxiva l'execució hipotecària per abusivitat de la clàusula de venciment anticipat

El passat 26 de gener de 2017, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar una important resolució on es facultava els tribunals nacionals a analitzar si existia abusivitat en una determinada clàusula incorporada en un préstec amb garantia hipotecaria fins i tot en el cas que la resta de clàusules haguessin estat objecte de revisió judicial per part d’un altre tribunal sense que aquest apreciés el caràcter abusiu de les clàusules analitzades. Aquesta sentència reiterava que no era possible negar als jutges la facultat de revisar el possible caràcter abusiu d’una determinada clàusula només pel fet que amb anterioritat un altre jutge hagués analitzat alguna de la resta de clàusules presents en el contracte. Al contrari, segons el criteri del TJUE és responsabilitat i obligació dels tribunals vetllar pels drets dels consumidors de productes bancaris front als efectes nocius i perjudicials de les clàusules abusives que pugui contenir una hipoteca per tal d’oferir una protecció complerta, adequada i veritablement eficaç.

És aquesta doctrina del TJUE la que ha invocat el Jutjat de Primera Instància número 6 de Granollers per tal de decretar l’arxiu i sobreseïment d’un procés d’execució hipotecària que es trobava en la seva fase final, doncs l’habitatge familiar ja havia estat subhastat en el marc del procés d’execució hipotecària i atorgat a l’entitat bancària, en aquest cas el BBVA. A criteri del tribunal, la clàusula de venciment anticipat que incorporava el préstec hipotecari i que permetia l’entitat prestatària executar la hipoteca davant qualsevol eventual impagament, incloent-hi la demora en el pagament d’una única quota, ha de ser considerada abusiva. L’auto dictat pel jutjat granollerí afirma que «sembla evident que una clàusula de venciment anticipat que permet la resolució amb l’incompliment d’un sol termini, fins i tot parcial i respecte una obligació accessòria, ha de ser reputada com a abusiva, atès que no es vincula a paràmetres quantitativa o temporalment greus».

Reobrir el procés de revisió

Núria Vilarnau, advocada de Col·lectiu Ronda que ha representat la família afectada, considera que la sentència és d’especial importància «pel fet que demostra que en qualsevol moment del procés d’execució hipotecària tenim la possibilitat de presentar el que s’anomena un incident extraordinari d’oposició que permeti revisar les clàusules del préstec hipotecari que poguessin ser abusives i no haguessin estat prèviament revisades per cap jutjat. Això és molt habitual, per exemple, amb la clàusula de venciment anticipat, tal i com ha estat el cas en aquest procediment. Fins fa uns anys, aquesta clàusula no es considerava habitualment abusiva i, per tant, quan el banc iniciava el procediment d’execució de la hipoteca front a un impagament no acostumava a al·legar-se l’abusivitat d’aquesta clàusula en concret. Com a conseqüència, els tribunals no la revisaven. Però ara existeix la doctrina del TJUE i la del propi Tribunal Suprem que estimen l’abusivitat de la clàusula quan permet l’execució amb un únic impagament. En moltes execucions hipotecàries, aquesta clàusula no ha estat revisada i mitjançant l’esmentat incident extraordinari d’oposició es pot sol·licitar la revisió, fins i tot en un estat tan avançat de l’execució com era aquest cas».

El venciment anticipat i la nova Llei Hipotecària

Diferents sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea van condemnar el caràcter abusiu de la clàusula de venciment anticipat que permet l’execució amb un únic impagament incorporada a milions d’hipoteques a l’Estat espanyol. Ha estat arran d’aquestes sentències que consideraven que la legislació hipotecària espanyola no complia amb els requisits de protecció del consumidor establers per la normativa comunitària que el venciment anticipat ha estat revisat a la nova Llei Reguladora de Contractes de Crèdit Immobiliari, vigent des del passat 17 de juny.

Segons la nova norma en vigor, els bancs només podran aplicar la clàusula de venciment anticipat de la hipoteca per instar un procés d'execució hipotecària i desnonament després d’acreditar que el volum de l'impagament és, tal i com diu el TJUE, d'una entitat suficient i prou gravetat respecte la quantitat total del préstec hipotecari. D’aquesta forma, en el decurs de la primera meitat de la hipoteca, el procediment d'execució només es podrà iniciar si el deute equival almenys a un 3% del capital del préstec o a 12 quotes hipotecàries mentre que en la segona meitat de la hipoteca, l'impagament haurà de ser del 7% del deute o de 15 quotes.

Una mesura desproporcionada

Malgrat que en el cas que ens ocupa la hipoteca es va constituir molt abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’auto del jutjat granollerí considera «desproporcionat pels drets del prestatari» el contingut d’una clàusula que permet executar la hipoteca a partir d’un únic impagament. «Hem de reparar en les greus conseqüències -afirma l’auto- que el venciment anticipat comporta de devolució de tot el capital i eventual execució del bé hipotecat, davant un incompliment que no revesteix l’essencialitat que es podria esperar per generar aquestes conseqüències [...] situant el consumidor en una situació molt delicada i absolutament desproporcionada».

«És important que les persones afectades per un procés d’execució -afirma l’advocada- comprovin si en el seu procediment judicial s’ha revisat l’abusivitat de la clàusula de venciment anticipat, doncs és probable que no fos així i existeixi la probabilitat d’oposar-se a l’execució instant la seva revisió judicial».