Suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica de cooperatives


El departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre la convocatòria de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica per a empreses cooperatives, en el marc del pla de xoc de mesures urgents en l’actual context de pandèmia amb l’objectiu d’incrementar i mantenir llocs de treball i donar suport a les empreses d’economia social i solidària. L'import que es destina a aquests ajuts és de 3.900.000,00 euros en la seva totalitat.

Es consideren projectes singulars aquells que fomenten la reactivació econòmica, la competitivitat de l'economia i a dinamitzen l'ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials o empreses, noves línies de negoci, nous mercats, que aprofitin oportunitats estratègiques del mateix sector d'activitat o del territori, i que permetin reactivar l'economia, reforçant la viabilitat de les empreses cooperatives i de l'economia social, un sector que es considera una peça clau per assolir un model de desenvolupament socioeconòmic sostenible, divers, centrat en les persones i arrelat al territori.

Els projectes han d'establir un conjunt d'activitats interrelacionades i coordinades adreçades a uns objectius específics que, basant-se en una adequada lògica d'intervenció, demostrin els vincles causals entre les diferents actuacions, els productes i els resultats previstos, i considerin els recursos humans i materials necessaris i la temporalitat de les actuacions. La singularitat dels projectes ve donada pel que estableixin obligatòriament la combinació de dues o més actuacions (plantejades com un itinerari). Les propostes de participació han de presentar un enfocament basat en resultats. Aquest requeriment es valora en funció dels valors estimats segons els indicadors d'execució i de resultats proposats: les entitats participants han de treballar de manera coordinada amb l'entitat sol·licitant o promotora, duent a terme les actuacions i activitats més adequades al seu perfil i grau de participació. Tots els projectes han de tenir en compte els elements necessaris que garanteixin el seu enfortiment i consolidació a mitjà i llarg termini, per a la qual cosa han de anar precedits de la realització del corresponent estudi de viabilitat tècnica i econòmica.

El període d'execució de les accions objecte de subvenció és des de l'14 de març de 2020 fins al 30 de juny de 2021. L'inici de les actuacions ha de ser obligatòriament durant l'any 2020.

Tota la informació i documentació la podeu trobar en aquest enllaç. El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al 23 de juliol.

Es consideren projectes singulars aquells que fomenten la reactivació econòmica, la competitivitat de l'economia i a dinamitzen l'ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials o empreses, noves línies de negoci, nous mercats, que aprofitin oportunitats estratègiques del mateix sector d'activitat o del territori, i que permetin reactivar l'economia, reforçant la viabilitat de les empreses cooperatives i de l'economia social, un sector que es considera una peça clau per assolir un model de desenvolupament socioeconòmic sostenible, divers, centrat en les persones i arrelat al territori.

Els projectes han d'establir un conjunt d'activitats interrelacionades i coordinades adreçades a uns objectius específics que, basant-se en una adequada lògica d'intervenció, demostrin els vincles causals entre les diferents actuacions, els productes i els resultats previstos, i considerin els recursos humans i materials necessaris i la temporalitat de les actuacions. La singularitat dels projectes ve donada pel que estableixin obligatòriament la combinació de dues o més actuacions (plantejades com un itinerari). Les propostes de participació han de presentar un enfocament basat en resultats. Aquest requeriment es valora en funció dels valors estimats segons els indicadors d'execució i de resultats proposats: les entitats participants han de treballar de manera coordinada amb l'entitat sol·licitant o promotora, duent a terme les actuacions i activitats més adequades al seu perfil i grau de participació. Tots els projectes han de tenir en compte els elements necessaris que garanteixin el seu enfortiment i consolidació a mitjà i llarg termini, per a la qual cosa han de anar precedits de la realització del corresponent estudi de viabilitat tècnica i econòmica.

El període d'execució de les accions objecte de subvenció és des de l'14 de març de 2020 fins al 30 de juny de 2021. L'inici de les actuacions ha de ser obligatòriament durant l'any 2020.

Tota la informació i documentació la podeu trobar en aquest enllaç. El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al 23 de juliol.