RDL 24/2020: incidència sobre la prestació per cessament d'activitat dels autònoms


Aquest nou RDL de mesures relacionades amb la situació d'excepcionalitat provocada per l'expansió de la COVID-19 introdueix, entre d’altres mesures, important novetats respecte la prestació extraordinària per cessament d'activitat de treballadors i treballadores autònomes.

L'extens nou RDL, en vigor des del passat 27 de juny, estableix nombroses disposicions que afecten l'extensió, tramitació i efectes dels ERTOs i a l'accés a la prestació d'atur per als treballadors afectats per suspensions o reduccions de jornada, però també inclou significatives novetats que afecten els treballadors autònoms i la prestació extraordinària per cessament d'activitat aprovada per pal·liar els efectes de la crisi entre els integrants d'aquest col·lectiu.

Exempcions en la cotització

Les persones donades d'alta en el RETA que hagin vingut percebent la prestació extraordinària per cessament d'activitat aprovada mitjançant el RDL 8/2020 i que reprenguin la seva activitat a partir de l'1 de juliol tindran dret a accedir a exempcions en la seva obligació de cotització. Aquestes exempcions equivaldran a:

· 100% de les cotitzacions corresponents all mes de juliol

· 50% de les cotitzacions corresponents al mes d'agost

· 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre

L'exempció de cotització, recordem-ho, és incompatible amb la percepció de la prestació extraordinària per cessament.

Cessament d'activitat 'ordinari'

La prestació per cessament d'activitat de treballadors autònoms es va mantenir en vigor durant el període oficial d'estat d'alarma per a les persones l'activitat de les quals es veiés afectada per les mesures de suspensió dictades o que poguessin acreditar una reducció de la facturació en el mes anterior al de la sol·licitud de la prestació d’almenys un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior. El nou RDL no prorroga la vigència de la prestació extraordinària en els termes en què va ser aprovada el 14 de març passat però sí crea una nova fórmula híbrida de "cessament d'activitat" que se situa a mig camí entre l'extint cessament extraordinari i l'anterior «cessament ordinari" regulat a través de la Llei General de la Seguretat Social.

Així, aquesta renovada prestació per "cessament ordinari" serà accessible exclusivament pels treballadors autònoms que a data de 30 de juny tinguessin reconegut el dret a percebre la prestació extraordinària i serà compatible, a diferència del que succeïa fins ara, amb la realització d'activitats econòmiques per compte propi.

Per accedir-hi, a a banda de l'esmentat requisit de tenir reconeguda la prestació extraordinària, serà necessari estar donat d'alta en el RETA, haver cotitzat durant almenys 12 mesos en concepte de cessament d'activitat i no arribar a l'edat legal de jubilació. Com dèiem, la principal novetat en l'accés a la prestació per cessament d'activitat és que no s'aplica l'obligació de trobar-se "en situació de cessament legal d'activitat", el que permet compatibilitzar la realització d'activitat per compte propi amb la percepció de aquesta prestació a condició d'acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre del l'any 2020 de com a mínim el 75 per cent en relació amb el mateix període del l'any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre del 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros. Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del trimestre, no podent excedir els 1.939,58 euros mensuals.

La vigència d'aquestes modificacions destinades a compatibilitzar el cobrament de la prestació per cessament d'activitat amb la realització d'activitat econòmica per compte propi està previst que finalitzi el proper 30 de setembre. La sol·licitud d'accés a la prestació ha de presentar-se davant les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social abans del proper 15 de setembre.

Durant el període de percepció, la persona autònoma ha de cotitzar i ingressar les quotes a la TGSS, sens perjudici del seu posterior abonament, juntament amb la prestació, per part de la mútua col·laboradora

Prestació per cessament d'activitat per a treballadors autònoms de temporada

Aquesta prestació, que en realitat és una extensió del cessament d'activitat extraordinària del RD Llei 8/2020, està adreçat als treballadors de temporada, que són aquells autònoms que en els decurs dels dos últims anys només han desenvolupat activitat en el RETA o REMAR durant els mesos de març a octubre i s’hagin mantingut en situació d’alta en els esmentats règims com a treballadors autònoms durant al menys cinc mesos a l'any dins d’aquest període.

A aquests efectes es considerarà que el treballador ha desenvolupat el seu únic treball durant els mesos de març a octubre sempre que l'alta com a treballador per compte aliè no superi els 120 dies al llarg dels anys 2018 i 2019.

Requisits d'accés:

a) Haver estat d'alta i cotitzat al RETA / REMAR com a treballador per compte propi durant al menys cinc mesos en el període comprès entre març i octubre, de cadascun dels anys 2018 i 2019.

b) No haver estat d'alta o assimilat a l'alta durant el període comprès entre l'1 de març de 2018 i l'1 març de 2020 en el règim de la Seguretat Social corresponent com a treballador per compte d'altri durant més de 120 dies.

c) No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d'alta o assimilat a l'alta durant els mesos de març a juny de 2020.

d) No haver percebut cap prestació del sistema de la Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que la mateixa fos compatible amb l'exercici d'una activitat com a treballador autònom.

e) No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.

f) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant, si no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà a el pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

La prestació serà d'un 70% de la base mínima de cotització d'aquest règim.

La data d’efectes serà la de l’1 de juny de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos. Per aaquesta raó, cal sol·licitar-ho abans de del 15 de juliol de 2020 o es perdran dies de prestació.

No hi ha obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d'alta o assimilada a l'alta.

És incompatible amb el treball per compte d'altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent tret que fos compatible amb l'exercici de l'activitat com a treballador per compte propi (ex. viduïtat o incapacitat permanent total per a una altra professió).

Així mateix és incompatible amb el treball per compte propi quan els ingressos que es perceben durant l'any 2020 superin els 23.275 euros.

L'extens nou RDL, en vigor des del passat 27 de juny, estableix nombroses disposicions que afecten l'extensió, tramitació i efectes dels ERTOs i a l'accés a la prestació d'atur per als treballadors afectats per suspensions o reduccions de jornada, però també inclou significatives novetats que afecten els treballadors autònoms i la prestació extraordinària per cessament d'activitat aprovada per pal·liar els efectes de la crisi entre els integrants d'aquest col·lectiu.

Exempcions en la cotització

Les persones donades d'alta en el RETA que hagin vingut percebent la prestació extraordinària per cessament d'activitat aprovada mitjançant el RDL 8/2020 i que reprenguin la seva activitat a partir de l'1 de juliol tindran dret a accedir a exempcions en la seva obligació de cotització. Aquestes exempcions equivaldran a:

· 100% de les cotitzacions corresponents all mes de juliol

· 50% de les cotitzacions corresponents al mes d'agost

· 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre

L'exempció de cotització, recordem-ho, és incompatible amb la percepció de la prestació extraordinària per cessament.

Cessament d'activitat 'ordinari'

La prestació per cessament d'activitat de treballadors autònoms es va mantenir en vigor durant el període oficial d'estat d'alarma per a les persones l'activitat de les quals es veiés afectada per les mesures de suspensió dictades o que poguessin acreditar una reducció de la facturació en el mes anterior al de la sol·licitud de la prestació d’almenys un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior. El nou RDL no prorroga la vigència de la prestació extraordinària en els termes en què va ser aprovada el 14 de març passat però sí crea una nova fórmula híbrida de "cessament d'activitat" que se situa a mig camí entre l'extint cessament extraordinari i l'anterior «cessament ordinari" regulat a través de la Llei General de la Seguretat Social.

Així, aquesta renovada prestació per "cessament ordinari" serà accessible exclusivament pels treballadors autònoms que a data de 30 de juny tinguessin reconegut el dret a percebre la prestació extraordinària i serà compatible, a diferència del que succeïa fins ara, amb la realització d'activitats econòmiques per compte propi.

Per accedir-hi, a a banda de l'esmentat requisit de tenir reconeguda la prestació extraordinària, serà necessari estar donat d'alta en el RETA, haver cotitzat durant almenys 12 mesos en concepte de cessament d'activitat i no arribar a l'edat legal de jubilació. Com dèiem, la principal novetat en l'accés a la prestació per cessament d'activitat és que no s'aplica l'obligació de trobar-se "en situació de cessament legal d'activitat", el que permet compatibilitzar la realització d'activitat per compte propi amb la percepció de aquesta prestació a condició d'acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre del l'any 2020 de com a mínim el 75 per cent en relació amb el mateix període del l'any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre del 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros. Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del trimestre, no podent excedir els 1.939,58 euros mensuals.

La vigència d'aquestes modificacions destinades a compatibilitzar el cobrament de la prestació per cessament d'activitat amb la realització d'activitat econòmica per compte propi està previst que finalitzi el proper 30 de setembre. La sol·licitud d'accés a la prestació ha de presentar-se davant les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social abans del proper 15 de setembre.

Durant el període de percepció, la persona autònoma ha de cotitzar i ingressar les quotes a la TGSS, sens perjudici del seu posterior abonament, juntament amb la prestació, per part de la mútua col·laboradora

Prestació per cessament d'activitat per a treballadors autònoms de temporada

Aquesta prestació, que en realitat és una extensió del cessament d'activitat extraordinària del RD Llei 8/2020, està adreçat als treballadors de temporada, que són aquells autònoms que en els decurs dels dos últims anys només han desenvolupat activitat en el RETA o REMAR durant els mesos de març a octubre i s’hagin mantingut en situació d’alta en els esmentats règims com a treballadors autònoms durant al menys cinc mesos a l'any dins d’aquest període.

A aquests efectes es considerarà que el treballador ha desenvolupat el seu únic treball durant els mesos de març a octubre sempre que l'alta com a treballador per compte aliè no superi els 120 dies al llarg dels anys 2018 i 2019.

Requisits d'accés:

a) Haver estat d'alta i cotitzat al RETA / REMAR com a treballador per compte propi durant al menys cinc mesos en el període comprès entre març i octubre, de cadascun dels anys 2018 i 2019.

b) No haver estat d'alta o assimilat a l'alta durant el període comprès entre l'1 de març de 2018 i l'1 març de 2020 en el règim de la Seguretat Social corresponent com a treballador per compte d'altri durant més de 120 dies.

c) No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d'alta o assimilat a l'alta durant els mesos de març a juny de 2020.

d) No haver percebut cap prestació del sistema de la Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que la mateixa fos compatible amb l'exercici d'una activitat com a treballador autònom.

e) No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.

f) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant, si no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà a el pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

La prestació serà d'un 70% de la base mínima de cotització d'aquest règim.

La data d’efectes serà la de l’1 de juny de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos. Per aaquesta raó, cal sol·licitar-ho abans de del 15 de juliol de 2020 o es perdran dies de prestació.

No hi ha obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d'alta o assimilada a l'alta.

És incompatible amb el treball per compte d'altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent tret que fos compatible amb l'exercici de l'activitat com a treballador per compte propi (ex. viduïtat o incapacitat permanent total per a una altra professió).

Així mateix és incompatible amb el treball per compte propi quan els ingressos que es perceben durant l'any 2020 superin els 23.275 euros.