Sense recursos tècnics i humans

El Jutjat especialitzat en clàusules abusives de la hipoteca de BCN deixa de senyalar nous judicis

El Jutjat de Primera Instància nº 50 de Barcelona, que centralitza les reclamacions per clàusules abusives de la hipoteca a la província de Barcelona, ha deixat de senyalar data per a la celebració de nous judicis «a l'espera -segons consta en una diligència d'ordenació adreçada al nostre despatx- que s'afrontin mesures de reforç per aquest Jutjat»

Les persones afectades per la presència de clàusules abusives a les escriptures dels seus préstecs hipotecaris de la província de Barcelona que vegin acceptades a tràmit les seves demandes no poden saber en aquests moments quan se celebrarà el seu judici, tot i que poden tenir la certesa de que en cap cas serà abans de transcorregut almenys un any. El Jutjat de Primera Instància nº 50 de Barcelona, un dels 54 a tot l'Estat especialitzats a resoldre litigis relacionats amb abusos bancaris en l'àmbit hipotecari, ha deixat d'assenyalar noves dates de judici seguint les instruccions del magistrat titular del Jutjat, que va indicar que no s'assignarien de noves en tant no hi hagués la possibilitat de fer-ho dins el termini d'un any i mentre no «s'afrontin mesures de reforç per a aquest jutjat», segons es pot llegir a l'acord governatiu traslladat pel jutge als funcionaris assignats.

 Augment de la litigiositat

 
 La designació de 54 jutjats com a especialitzats en la matèria -un per cada província i un més per a cadascuna de les illes dels arxipèlags canari i balear- va ser aprovada pel Consell General del Poder Judicial el passat 1 de juny de 2017 davant el «previsible augment de litigis sobre clàusules abusives en escriptures hipotecàries com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016 en relació amb les clàusules sòl». Es pretenia, doncs, implementar a tot el territori una estructura de jutjats que poguessin donar resposta a l'exponencial augment de la litigiositat entre consumidors i entitats financeres per l'abusivitat de nombroses clàusules incorporades de forma habitual a les escriptures de préstec hipotecari. Especialment, els jutjats havien de fer front al conflicte desfermat per la clàusula sòl, però també altres elements del clausulat igualment objecte de reprovació judicial com la clàusula de venciment anticipat, la multidivisa, els interessos de demora excessius o les despeses de constitució de la hipoteca. Des de la seva entrada en funcionament, aquest jutjats han dictat 40.839 sentències de les quals el 97,3%, segons dades del CGPJ, han estat favorables als consumidors.

 Col·lapse estructural

 
 Transcorregut poc més d'un any des de la seva creació, l'estructura de jutjats especialitzats s'ha demostrat, tot i la magnitud de la xifra de sentències dictades, manifestament insuficient per donar resposta a la conflictivitat bancària vinculada a pràctiques abusives i manca de transparència per part de les entitats financeres. En el moment de la seva creació, el CGPJ estimava que el Jutjat de Primera Instància nº 50 de Barcelona rebria entre 400 i 900 demandes l'any relacionades amb clàusules abusives, però transcorregut tan sols un mes i mig des de l'inici de la seva activitat, el jutjat ja havia rebut més de 2100 demandes. Una situació que no es va solucionar amb l'assignació d'un nou magistrat de reforç -inicialment el jutjat tenia assignat dos que van passar a ser tres- i que s'ha repetit a la resta de jutjats especialitzats. Així, a tot el territori català, la taxa de resolució d'assumptes -el quocient entre els casos resolts i els ingressats- des de la creació dels jutjats especialitzats s'ha situat en tan sols un 10,1% el més baix d'entre totes les comunitats autònomes espanyoles i lluny de la mitjana estatal, situada en un 20,1%.

 
 «Tots sabíem que això succeiria -explica Oscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda especialista en Dret Bancari- perquè estem parlant d'una situació que és endèmica al sistema judicial espanyol. L'allau de demandes en l'àmbit bancari no ha fet sinó portar fins al paroxisme els gravíssims problemes d'endarreriments i manca de recursos humans i materials en un país que té la ràtio de jutges per habitants més baixa de tota la Unió Europea i que, a més a més, es va permetre prescindir de la majoria de jutges substituts i magistrats suplents que van arribar a representar el 20% de la planta judicial i dictar el 30% de totes les sentències».

 
 Per a l'advocat «Els grans perjudicats de la situació que es viu al Jutjat de Primera Instància 50 de Barcelona són, indiscutiblement, els consumidors, que ja estan esperant en ocasions fins a més d'un any només per veure admesa a tràmit la demanda i que ara, amb tota seguretat, hauran d'esperar com a mínim un any més per celebrar judici i qui sap quant de temps per obtenir una sentència. I parlem de gent que en molts casos està patint per l'obligació de fer front a pagaments injustos o que es troben, fins i tot, en risc de poder perdre la seva llar. És lamentable que un jutjat es vegi obligat a adoptar mesures com aquesta per reclamar quelcom de tan essencial com els reforços que necessita per poder complir amb la seva obligació. La infradotació de recursos és, directament, un atemptat contra el dret fonamental a la tutela judicial efectiva».

«I el més greu -conclou Oscar Serrano- és que som molts els que considerem que existeix un interès a no dotar de recursos aquests jutjats per demorar la resolució dels conflictes i dilatar en el temps el pagament de les corresponents indemnitzacions i la devolució de les quantitats indegudament abonades per part dels usuaris. S'està impedint treballar en condicions acceptables uns jutjats que de forma aclaparadora estan fallant a favor dels consumidors».

El Jutjat especialitzat en clàusules abusives de la hipoteca de BCN deixa de senyalar nous judicis

Les persones afectades per la presència de clàusules abusives a les escriptures dels seus préstecs hipotecaris de la província de Barcelona que vegin acceptades a tràmit les seves demandes no poden saber en aquests moments quan se celebrarà el seu judici, tot i que poden tenir la certesa de que en cap cas serà abans de transcorregut almenys un any. El Jutjat de Primera Instància nº 50 de Barcelona, un dels 54 a tot l'Estat especialitzats a resoldre litigis relacionats amb abusos bancaris en l'àmbit hipotecari, ha deixat d'assenyalar noves dates de judici seguint les instruccions del magistrat titular del Jutjat, que va indicar que no s'assignarien de noves en tant no hi hagués la possibilitat de fer-ho dins el termini d'un any i mentre no «s'afrontin mesures de reforç per a aquest jutjat», segons es pot llegir a l'acord governatiu traslladat pel jutge als funcionaris assignats.

 Augment de la litigiositat

 
 La designació de 54 jutjats com a especialitzats en la matèria -un per cada província i un més per a cadascuna de les illes dels arxipèlags canari i balear- va ser aprovada pel Consell General del Poder Judicial el passat 1 de juny de 2017 davant el «previsible augment de litigis sobre clàusules abusives en escriptures hipotecàries com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016 en relació amb les clàusules sòl». Es pretenia, doncs, implementar a tot el territori una estructura de jutjats que poguessin donar resposta a l'exponencial augment de la litigiositat entre consumidors i entitats financeres per l'abusivitat de nombroses clàusules incorporades de forma habitual a les escriptures de préstec hipotecari. Especialment, els jutjats havien de fer front al conflicte desfermat per la clàusula sòl, però també altres elements del clausulat igualment objecte de reprovació judicial com la clàusula de venciment anticipat, la multidivisa, els interessos de demora excessius o les despeses de constitució de la hipoteca. Des de la seva entrada en funcionament, aquest jutjats han dictat 40.839 sentències de les quals el 97,3%, segons dades del CGPJ, han estat favorables als consumidors.

 Col·lapse estructural

 
 Transcorregut poc més d'un any des de la seva creació, l'estructura de jutjats especialitzats s'ha demostrat, tot i la magnitud de la xifra de sentències dictades, manifestament insuficient per donar resposta a la conflictivitat bancària vinculada a pràctiques abusives i manca de transparència per part de les entitats financeres. En el moment de la seva creació, el CGPJ estimava que el Jutjat de Primera Instància nº 50 de Barcelona rebria entre 400 i 900 demandes l'any relacionades amb clàusules abusives, però transcorregut tan sols un mes i mig des de l'inici de la seva activitat, el jutjat ja havia rebut més de 2100 demandes. Una situació que no es va solucionar amb l'assignació d'un nou magistrat de reforç -inicialment el jutjat tenia assignat dos que van passar a ser tres- i que s'ha repetit a la resta de jutjats especialitzats. Així, a tot el territori català, la taxa de resolució d'assumptes -el quocient entre els casos resolts i els ingressats- des de la creació dels jutjats especialitzats s'ha situat en tan sols un 10,1% el més baix d'entre totes les comunitats autònomes espanyoles i lluny de la mitjana estatal, situada en un 20,1%.

 
 «Tots sabíem que això succeiria -explica Oscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda especialista en Dret Bancari- perquè estem parlant d'una situació que és endèmica al sistema judicial espanyol. L'allau de demandes en l'àmbit bancari no ha fet sinó portar fins al paroxisme els gravíssims problemes d'endarreriments i manca de recursos humans i materials en un país que té la ràtio de jutges per habitants més baixa de tota la Unió Europea i que, a més a més, es va permetre prescindir de la majoria de jutges substituts i magistrats suplents que van arribar a representar el 20% de la planta judicial i dictar el 30% de totes les sentències».

 
 Per a l'advocat «Els grans perjudicats de la situació que es viu al Jutjat de Primera Instància 50 de Barcelona són, indiscutiblement, els consumidors, que ja estan esperant en ocasions fins a més d'un any només per veure admesa a tràmit la demanda i que ara, amb tota seguretat, hauran d'esperar com a mínim un any més per celebrar judici i qui sap quant de temps per obtenir una sentència. I parlem de gent que en molts casos està patint per l'obligació de fer front a pagaments injustos o que es troben, fins i tot, en risc de poder perdre la seva llar. És lamentable que un jutjat es vegi obligat a adoptar mesures com aquesta per reclamar quelcom de tan essencial com els reforços que necessita per poder complir amb la seva obligació. La infradotació de recursos és, directament, un atemptat contra el dret fonamental a la tutela judicial efectiva».

«I el més greu -conclou Oscar Serrano- és que som molts els que considerem que existeix un interès a no dotar de recursos aquests jutjats per demorar la resolució dels conflictes i dilatar en el temps el pagament de les corresponents indemnitzacions i la devolució de les quantitats indegudament abonades per part dels usuaris. S'està impedint treballar en condicions acceptables uns jutjats que de forma aclaparadora estan fallant a favor dels consumidors».