Menys d’un any per reclamar pels productes comercialitzats per Bankpime


El proper 7 d'octubre de 2020 és la data límit per reclamar per la comercialització dels productes de l’antiga Bankpime que van perdre el seu valor entre els anys 2008 i 2009, amb l’entrada en situació de concurs de creditors de la constructora Fergo Aisa i la fallida dels bancs Lehman Brothers, Kaupthing i Landbanski.

.....................................................

En els anys previs a la seva adquisició per part de l’actual Caixabank l’any 2011, l’antic Banc de la Petita i Mitjana Empresa (Bankpime) va ser una de les entitats més actives a l’hora de comercialitzar entre els seus clients tot tipus de derivats financers i productes d’inversió complexos com ara bons de la constructora Fergo Aisa o preferents de Lehman Brothers i dels bancs islandesos Kaupthing i Landbanski, entre d’altres.

Va ser, precisament, la fallida a l’any 2008 del gegant nord-americà Lehman Brothers, el veritable punt de partida per a la crisi econòmica global i del sistema financer que va afectar de forma crítica el valor dels productes d’alt risc comercialitzats per Bankpime entreclients de perfil minorista que en la majoria de casos no eren conscients d’estar exposats a la possibilitat d’unes pèrdues que es van materialitzar definitivament entre el mateix any 2008 i el 2009.

Modificació del Codi Civil en matèria de prescripció

El 7 d’octubre de 2015 va entrar en vigor la Llei 42/2015 que reformava la Llei d’Enjudiciament Civil per reduir de 15 a 5 anys el termini de prescripció per a les denominades «accions personals» entre les quals es troben, per exemple, les reclamacions de deutes derivats d’incompliments de contractes o els derivats de relacions mercantils, comercials o de prestació de serveis, incloent-hi les accions que poden emprendre els afectats per la comercialització dels productes financers a qui no se’ls facilités tota la informació necessària per ponderar els riscos assumits a través de les seves decisions.

L’aprovació de la norma, que suposava reduir dels 15 anys vigents fins aquell moment a només 5 anys el termini de prescripció, va arribar acompanyada d’un règim transitori especial que assenyalava que, en el cas de les reclamacions relacionades amb relacions jurídics nascudes entre l’octubre de 2005 i l’entrada en vigor de la nova llei, la caducitat de 5 anys es computava a partir de l’aprovació de la norma i no pas des del moment de subscriure el contracte d’adquisició o de la data de resolució del mateix.

És d’aquesta norma i, especialment, del règim transitori que l’acompanyava d’on neix la data límit del proper 7 d’octubre de 2020 com a termini màxim per reclamar per la comercialització dels productes de l’antiga Bankpime que van perdre el seu valor entre els anys 2008 i 2009, amb l’entrada en situació de concurs de creditors de la constructora Fergo Aisa i la fallida dels bancs Lehman Brothers, Kaupthing i Landbanski.

Caixabank ha de respondre per les reclamacions contra Bankpime

Durant anys, Caixabank, successora de la desapareguda Bankpime després d’adquirir la totalitat del «negoci bancari» de l’entitat, va rebutjar la pretensió de compensació dels afectats per la comercialització irregular de derivats financers d’alt risc argumentant que el contracte de compra-venda del banc incorporava una clàusula que l’exonerava de responsabilitat sobre les futures reclamacions que es poguessin interposar relacionades amb incompliments contractuals o extracontractuals per part de Bankpime. Afortunadament, tal i com sempre vam reclamar des del Col·lectiu Ronda, aquest argument va ser definitivament desestimat pel Tribunal Suprem espanyol l’any 2017 en una sentència on establia que «Caixabank ha de respondre davant els demandants d'igual forma i amb idèntic abast que ho faria Bankpime» obrint la porta a les resolucions judicials posteriors que han obligat Caixabank a respondre per les reclamacions per danys i perjudicis i les accions de nul·litat interposades per milers de clients afectats per la massiva comercialització de productes financers complexos i d'alt risc que Bankpime va realitzar entre els seus clients.

Moltes demandes encara per interposar

Malgrat la llum verda atorgada pel Tribunal Suprem a les reclamacions per les pràctiques irregulars i fraudulentes de l’antiga Bankpime, encara són milers els afectats per aquests productes que no han interposat demandes per tal de recuperar els seus diners, en molts casos per la incertesa que envoltava la qüestió de qui era responsable un cop desapareguda la històrica entitat l’any 2011. Una incògnita que, com veiem, l’Alt Tribunal ha resolt de forma favorable als interessos dels afectats, propiciant un gran nombre de sentències condemnatòries contra Caixabank en qualitat de successora universal de l’entitat catalana, la majoria relacionades amb els bons de Fergo Aisa. Precisament, el nostre despatx va obtenir, l’any 2013, la primera sentència dictada a tot l’Estat espanyol que acreditava la manca de transparència i vulneració del principi de deguda diligència per part de Bankpime a l’hora d’oferir els bons de la constructora incomplint les obligacions d'oferir als clients informació acurada i precisa sobre els riscos d'incórrer en situació de pèrdues del capital.

Resoltes les darreres incògnites sobre la responsabilitat de Caixabank i acreditades les irregularitats comeses per Bankpime, el darrer obstacle per tal d’optar a la recuperació dels diners perduts és el termini de prescripció que, com explicàvem a l’inici de l’article, finalitza el 7 d’octubre de 2020.

.....................................................

En els anys previs a la seva adquisició per part de l’actual Caixabank l’any 2011, l’antic Banc de la Petita i Mitjana Empresa (Bankpime) va ser una de les entitats més actives a l’hora de comercialitzar entre els seus clients tot tipus de derivats financers i productes d’inversió complexos com ara bons de la constructora Fergo Aisa o preferents de Lehman Brothers i dels bancs islandesos Kaupthing i Landbanski, entre d’altres.

Va ser, precisament, la fallida a l’any 2008 del gegant nord-americà Lehman Brothers, el veritable punt de partida per a la crisi econòmica global i del sistema financer que va afectar de forma crítica el valor dels productes d’alt risc comercialitzats per Bankpime entreclients de perfil minorista que en la majoria de casos no eren conscients d’estar exposats a la possibilitat d’unes pèrdues que es van materialitzar definitivament entre el mateix any 2008 i el 2009.

Modificació del Codi Civil en matèria de prescripció

El 7 d’octubre de 2015 va entrar en vigor la Llei 42/2015 que reformava la Llei d’Enjudiciament Civil per reduir de 15 a 5 anys el termini de prescripció per a les denominades «accions personals» entre les quals es troben, per exemple, les reclamacions de deutes derivats d’incompliments de contractes o els derivats de relacions mercantils, comercials o de prestació de serveis, incloent-hi les accions que poden emprendre els afectats per la comercialització dels productes financers a qui no se’ls facilités tota la informació necessària per ponderar els riscos assumits a través de les seves decisions.

L’aprovació de la norma, que suposava reduir dels 15 anys vigents fins aquell moment a només 5 anys el termini de prescripció, va arribar acompanyada d’un règim transitori especial que assenyalava que, en el cas de les reclamacions relacionades amb relacions jurídics nascudes entre l’octubre de 2005 i l’entrada en vigor de la nova llei, la caducitat de 5 anys es computava a partir de l’aprovació de la norma i no pas des del moment de subscriure el contracte d’adquisició o de la data de resolució del mateix.

És d’aquesta norma i, especialment, del règim transitori que l’acompanyava d’on neix la data límit del proper 7 d’octubre de 2020 com a termini màxim per reclamar per la comercialització dels productes de l’antiga Bankpime que van perdre el seu valor entre els anys 2008 i 2009, amb l’entrada en situació de concurs de creditors de la constructora Fergo Aisa i la fallida dels bancs Lehman Brothers, Kaupthing i Landbanski.

Caixabank ha de respondre per les reclamacions contra Bankpime

Durant anys, Caixabank, successora de la desapareguda Bankpime després d’adquirir la totalitat del «negoci bancari» de l’entitat, va rebutjar la pretensió de compensació dels afectats per la comercialització irregular de derivats financers d’alt risc argumentant que el contracte de compra-venda del banc incorporava una clàusula que l’exonerava de responsabilitat sobre les futures reclamacions que es poguessin interposar relacionades amb incompliments contractuals o extracontractuals per part de Bankpime. Afortunadament, tal i com sempre vam reclamar des del Col·lectiu Ronda, aquest argument va ser definitivament desestimat pel Tribunal Suprem espanyol l’any 2017 en una sentència on establia que «Caixabank ha de respondre davant els demandants d'igual forma i amb idèntic abast que ho faria Bankpime» obrint la porta a les resolucions judicials posteriors que han obligat Caixabank a respondre per les reclamacions per danys i perjudicis i les accions de nul·litat interposades per milers de clients afectats per la massiva comercialització de productes financers complexos i d'alt risc que Bankpime va realitzar entre els seus clients.

Moltes demandes encara per interposar

Malgrat la llum verda atorgada pel Tribunal Suprem a les reclamacions per les pràctiques irregulars i fraudulentes de l’antiga Bankpime, encara són milers els afectats per aquests productes que no han interposat demandes per tal de recuperar els seus diners, en molts casos per la incertesa que envoltava la qüestió de qui era responsable un cop desapareguda la històrica entitat l’any 2011. Una incògnita que, com veiem, l’Alt Tribunal ha resolt de forma favorable als interessos dels afectats, propiciant un gran nombre de sentències condemnatòries contra Caixabank en qualitat de successora universal de l’entitat catalana, la majoria relacionades amb els bons de Fergo Aisa. Precisament, el nostre despatx va obtenir, l’any 2013, la primera sentència dictada a tot l’Estat espanyol que acreditava la manca de transparència i vulneració del principi de deguda diligència per part de Bankpime a l’hora d’oferir els bons de la constructora incomplint les obligacions d'oferir als clients informació acurada i precisa sobre els riscos d'incórrer en situació de pèrdues del capital.

Resoltes les darreres incògnites sobre la responsabilitat de Caixabank i acreditades les irregularitats comeses per Bankpime, el darrer obstacle per tal d’optar a la recuperació dels diners perduts és el termini de prescripció que, com explicàvem a l’inici de l’article, finalitza el 7 d’octubre de 2020.