Vacances: dubtes habituals

Intentem resoldre alguns dels dubtes més habituals en relació amb les vacances

Quants dies de vacances em corresponen? Són els mateixos si treballem a jornada parcial? Què passa si estic de baixa mèdica? Intentem resoldre algunes de les qüestions més habituals que generen dubtes sobre els nostres drets a l'hora de gaudir de les vacances

Nombrosos aspectes relacionats amb el gaudi de les vacances es troben regulades a través del conveni col·lectiu que ens sigui d'aplicació i que, per tant, convé consultar i conèixer. Tot i així, existeix un conjunt de normes bàsiques i d'obligat compliment que afecten la totalitat de treballadors i treballadores i sobre els quals volem aclarir alguns dels principals dubtes que de forma habitual ens plantegeu.

1. Quants dies de vacances em corresponen?

La durada de les vacances i els períodes de gaudi són fruit d'un pacte, individual o col·lectiu, entre els treballadors i l'empresari. La norma general és que ens corresponen 2,5 dies de vacances per cada mes treballat. Si treballem tot l'any, la durada de les vacances no podrà ser en cap cas inferior a 30 dies naturals, és a dir, incloent-hi festius i no laborables.

Cada vegada, però, són més els convenis que calculen els dies de vacances no en base a dies naturals sinó en termes de dies laborables. En aquest cas, les vacances anuals s'estendrien un mínim de 22 dies laborables.

Els dies festius o inhàbils no poden ser assenyalats com a inici del període vacacional. Imaginem, per posar un exemple, que el darrer dia que treballem abans de començar a gaudir del nostre descans és el divendres 27 de juliol. Si la nostra empresa no treballa de forma habitual els dissabtes, el còmput dels 30 dies naturals o 22 dies laborables s'iniciarà a partir de dilluns dia 30 de juliol i no pas des del dia 28.

2. Als treballadors a temps parcial els corresponen els mateixos dies de vacances?

Sí, efectivament. El càlcul dels dies de descans que ens corresponen és exactament el mateix. La diferència es determina en l'àmbit de la partida salarial -proporcionalment reduïda- però no pas en la durada de les vacances.

3. Com es fixa el calendari de vacances

De nou, el calendari i la data d'inici de les vacances torna a ser fruit d'un pacte entre el treballador i l'empresari, si bé és possible que el conveni col·lectiu d'aplicació incorpori algunes consideracions i regles sobre el període en què és possible gaudir-les, limitant-les a determinats períodes o mesos concrets de l'any.

En qualsevol cas, els treballadors han de saber la data d'inici de les seves vacances amb una antelació mínima de 2 mesos. Un cop fixades les vacances, només en casos excepcionals i amb justa causa podran ser modificades per part de l'empresa. Pel que fa als treballadors, només podran alterar el calendari acordat atenent a circumstàncies imprevistes i sempre amb el vistiplau de la pròpia empresa, que no pot veure's perjudicada per la modificació que pretenguem accionar.

4. Podem renunciar a les vacances i cobrar-les?

No, no es pot. Les vacances no són substituïbles per una compensació econòmica. Això sí, si treballem amb un contracte de durada determinada i aquest s'extingeix abans de poder gaudir les nostres vacances haurem de percebre l'import corresponent al descans no gaudit. També cobrarem les vacances que no hem fet si treballem mitjançant contractes d'Empreses de Treball Temporal (ETT) de durada inferior a un any tot i que és habitual que, en aquest casos, l'import de les vacances es prorrategi i s'incorpori als pagaments mensuals.

5. I si estem de baixa en el moment de gaudir les vacances?

Aquesta és, sens dubte, una de les preguntes més recurrents. Sortosament, la resposta no és complicada. Els treballadors en situació de baixa mèdica o incapacitat temporal en el moment d'iniciar-se el període vacacional no perden el dret a fer les seves vacances i poden recuperar aquests dies no gaudits. També podran recuperar-los en cas que la baixa o la incapacitat es causi un cop iniciades les vacances. Per tant, podem recuperar tots els dies de vacances que coincideixin amb un episodi de baixa o incapacitat i gaudir del descans un cop finalitzada la incapacitat amb l'única condició que ho fem dins el període dels següents 18 mesos des de que finalitzi l'any al que corresponen les vacances no gaudides inicialment.

6. Embaràs, naixença, lactància o suspensió del contracte

En el cas dels permisos i/o les suspensions del contracte vinculades a circumstàncies del naixement, l'adopció o l'acolliment regulats per l'article 48 de l'Estatut dels Treballadors, tindrem dret a gaudir les vacances en finalitzar el període de permís o suspensió del contracte encara que no sigui dins de l'any natural a què corresponen.

Intentem resoldre alguns dels dubtes més habituals en relació amb les vacances

Nombrosos aspectes relacionats amb el gaudi de les vacances es troben regulades a través del conveni col·lectiu que ens sigui d'aplicació i que, per tant, convé consultar i conèixer. Tot i així, existeix un conjunt de normes bàsiques i d'obligat compliment que afecten la totalitat de treballadors i treballadores i sobre els quals volem aclarir alguns dels principals dubtes que de forma habitual ens plantegeu.

1. Quants dies de vacances em corresponen?

La durada de les vacances i els períodes de gaudi són fruit d'un pacte, individual o col·lectiu, entre els treballadors i l'empresari. La norma general és que ens corresponen 2,5 dies de vacances per cada mes treballat. Si treballem tot l'any, la durada de les vacances no podrà ser en cap cas inferior a 30 dies naturals, és a dir, incloent-hi festius i no laborables.

Cada vegada, però, són més els convenis que calculen els dies de vacances no en base a dies naturals sinó en termes de dies laborables. En aquest cas, les vacances anuals s'estendrien un mínim de 22 dies laborables.

Els dies festius o inhàbils no poden ser assenyalats com a inici del període vacacional. Imaginem, per posar un exemple, que el darrer dia que treballem abans de començar a gaudir del nostre descans és el divendres 27 de juliol. Si la nostra empresa no treballa de forma habitual els dissabtes, el còmput dels 30 dies naturals o 22 dies laborables s'iniciarà a partir de dilluns dia 30 de juliol i no pas des del dia 28.

2. Als treballadors a temps parcial els corresponen els mateixos dies de vacances?

Sí, efectivament. El càlcul dels dies de descans que ens corresponen és exactament el mateix. La diferència es determina en l'àmbit de la partida salarial -proporcionalment reduïda- però no pas en la durada de les vacances.

3. Com es fixa el calendari de vacances

De nou, el calendari i la data d'inici de les vacances torna a ser fruit d'un pacte entre el treballador i l'empresari, si bé és possible que el conveni col·lectiu d'aplicació incorpori algunes consideracions i regles sobre el període en què és possible gaudir-les, limitant-les a determinats períodes o mesos concrets de l'any.

En qualsevol cas, els treballadors han de saber la data d'inici de les seves vacances amb una antelació mínima de 2 mesos. Un cop fixades les vacances, només en casos excepcionals i amb justa causa podran ser modificades per part de l'empresa. Pel que fa als treballadors, només podran alterar el calendari acordat atenent a circumstàncies imprevistes i sempre amb el vistiplau de la pròpia empresa, que no pot veure's perjudicada per la modificació que pretenguem accionar.

4. Podem renunciar a les vacances i cobrar-les?

No, no es pot. Les vacances no són substituïbles per una compensació econòmica. Això sí, si treballem amb un contracte de durada determinada i aquest s'extingeix abans de poder gaudir les nostres vacances haurem de percebre l'import corresponent al descans no gaudit. També cobrarem les vacances que no hem fet si treballem mitjançant contractes d'Empreses de Treball Temporal (ETT) de durada inferior a un any tot i que és habitual que, en aquest casos, l'import de les vacances es prorrategi i s'incorpori als pagaments mensuals.

5. I si estem de baixa en el moment de gaudir les vacances?

Aquesta és, sens dubte, una de les preguntes més recurrents. Sortosament, la resposta no és complicada. Els treballadors en situació de baixa mèdica o incapacitat temporal en el moment d'iniciar-se el període vacacional no perden el dret a fer les seves vacances i poden recuperar aquests dies no gaudits. També podran recuperar-los en cas que la baixa o la incapacitat es causi un cop iniciades les vacances. Per tant, podem recuperar tots els dies de vacances que coincideixin amb un episodi de baixa o incapacitat i gaudir del descans un cop finalitzada la incapacitat amb l'única condició que ho fem dins el període dels següents 18 mesos des de que finalitzi l'any al que corresponen les vacances no gaudides inicialment.

6. Embaràs, naixença, lactància o suspensió del contracte

En el cas dels permisos i/o les suspensions del contracte vinculades a circumstàncies del naixement, l'adopció o l'acolliment regulats per l'article 48 de l'Estatut dels Treballadors, tindrem dret a gaudir les vacances en finalitzar el període de permís o suspensió del contracte encara que no sigui dins de l'any natural a què corresponen.