Reforma del treball autònom

Analitzem les principals novetats de la nova llei que regula el treball autònom

El passat 25 d'octubre de 2017 es va publicar al BOE i va entrar en vigor la nova Llei 6/2017 de reformes urgents del treball autònom que incorpora importants novetats pel que fa a la regulació del treball per compte propi.

Tot i que la nova llei va entrar en vigor al dia següent de la seva publicació, el passat 26 d'octubre, algunes de les principals novetats que imposa la Llei 6/2017 no seran d'aplicació fins el proper dia 1 de gener de 2018 o, en el cas de les mesures relatives a bonificacions i baixes vinculades a la maternitat i paternitat, el 3 de març de l'any vinent.

A continuació, fem una breu anàlisi dels aspectes més significatius que la normativa modifica o introdueix de bell nou a la regulació dels treballadors i les treballadores en règim d'autònoms:

1) Endarreriments en els pagaments a la Seguretat Social

 Es redueix al 10% l'import del recàrrec per endarreriment en el pagament de la cotització a la Seguretat Social sempre i quan aquest deute es liquidi dins del mes següent al termini original. Cal recordar que el recàrrec que fins ara s'imposava era equivalent a un 20%.

Aquesta mesura entra en vigor el proper 1 de gener de 2018
...........................................

2) Tarifa plana per a mares

 Les dones que es reincorporin al món laboral en condicions d'autònomes transcorregut un temps màxim de dos anys des del cessament de la seva activitat anterior per causa de maternitat, adopció o acolliment podran gaudir d'una tarifa plana de 50 euros durant els 12 mesos següents a la seva reincorporació. Per gaudir d'aquesta tarifa, cal que el temps entre el cessament i la reincorporació no superi els dos anys i que la treballadora que reprèn l'activitat per compte propi opti per cotitzar per la base mínima.
..........................................

3) Bonificació per a la contractació de familiars

Els autònoms que contractin familiars de primer grau de consanguinitat mitjançant contractes de durada indefinida tindran dret a gaudir d'un 100% de bonificació en les cotitzacions de la Seguretat Social d'aquests contractes. Per accedir a aquesta bonificació, l'autònom contractant no podrà haver acomiadat de forma improcedent durant els 12 mesos immediatament anteriors a la formalització del contracte bonificat. També es perdrà el dret a la bonificació del contracte si en el termini dels primers 6 mesos amb posterioritat a la celebració del contracte, l'autònom extingeix un contracte de treball que tingués el mateix objecte que el nou contracte del familiar.
...........................................

4) Compatibilitat amb el cobrament de la pensió

Les persones autònomes amb treballadors al seu càrrec podran, arribada l'edat legal de jubilació, compatibilitzar el cobrament del 100% de la seva pensió amb el manteniment de l'activitat.
...........................................

5) Accidents de treball in itinere

Els autònoms que cotitzin per riscos professionals passaran a tenir cobertes les contingències derivades dels denominats «accidents in itinere». Cal recordar que l'accident in itinere és aquell que es produeix en el decurs del trajecte d'anada o tornada al centre de treball sempre i quan aquest no coincideixi amb el domicili habitual i estigui així declarat fiscalment.
...........................................

6) Domiciliació obligatòria

A partir de l'1 de gener de 2018, els treballadors autònoms estaran obligats a domiciliar el pagament de les quotes.
...........................................

7) Ampliació de la tarifa plana

S'amplia de 6 a 12 mesos el temps durant el qual podem acollir-nos al pagament de la tarifa plana de cotització per contingències comunes de 50 euros mensuals. A més a més, podran acollir-se a aquesta tarifa tots els autònoms que no hagin cotitzat al RETA durant els darrers 2 anys en comptes dels cinc fins ara vigents.

Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2018.
...........................................

8) Cura de fills i familiars dependents

S'establirà una bonificació del 100% de la quota per contingències comunes per a totes els treballadors autònoms amb infants menors de 12 anys a càrrec o que hagin de cuidar familiars afectats de paràlisi cerebral, amb malalties mentals o amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% que no desenvolupin cap activitat retribuïda.
...........................................

9) Bonificació per baixa de maternitat o paternitat / prestació

Es bonificarà el 100% de les quotes a les persones autònomes en situació de baixa per maternitat, paternitat, adopció o acolliment quan la durada de la baixa sigui de, com a mínim, un mes.

D'altra banda, els pares i mares adscrits al règim d'autònoms que s'acollin a situació de baixa per maternitat o paternitat tindran dret a percebre un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora. El càlcul d'aquesta base es farà dividint la suma de les bases de cotització durant els 6 mesos anteriors al naixement entre 180. Si el temps de cotització al règim d'autònoms és inferior a sis mesos, es farà la suma de les bases de cotització dins aquest període de 6 mesos i es dividirà pels dies que hagi estat d'alta durant aquests 6 mesos.

Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de l'1 de març de 2018.
...........................................

10) Inscripció i alta a la Seguretat Social

A partir de l'1 de gener de 2018, els treballadors autònoms podran donar-se d'alta i de baixa fins a tres vegades dins l'any natural. A diferència del que succeeix ara, el pagament corresponent al mes en curs durant el qual es formalitzi l'alta es calcularà a partir del mateix dia de l'alta i no pas per tot el període mensual.
...........................................

11) Canvis de cotització

L'oportunitat d'introduir canvis en l'import de la base de cotització passarà de les 2 anuals de què disposem actualment a 4 per tal de poder adaptar millor la nostra aportació a l'evolució de l'activitat i el rendiment econòmic.
...........................................

12) Autònoms societaris

La quota mínima de cotització pels autònoms societaris -directius i autònoms amb un mínim de 10 assalariats/des- es desvincularà de l'SMI i de la base mínima del Règim General. En comptes d'això, l'import de la quota mínima s'establirà cada any a través de la Llei de Pressupostos Generals.

Analitzem les principals novetats de la nova llei que regula el treball autònom

Tot i que la nova llei va entrar en vigor al dia següent de la seva publicació, el passat 26 d'octubre, algunes de les principals novetats que imposa la Llei 6/2017 no seran d'aplicació fins el proper dia 1 de gener de 2018 o, en el cas de les mesures relatives a bonificacions i baixes vinculades a la maternitat i paternitat, el 3 de març de l'any vinent.

A continuació, fem una breu anàlisi dels aspectes més significatius que la normativa modifica o introdueix de bell nou a la regulació dels treballadors i les treballadores en règim d'autònoms:

1) Endarreriments en els pagaments a la Seguretat Social

 Es redueix al 10% l'import del recàrrec per endarreriment en el pagament de la cotització a la Seguretat Social sempre i quan aquest deute es liquidi dins del mes següent al termini original. Cal recordar que el recàrrec que fins ara s'imposava era equivalent a un 20%.

Aquesta mesura entra en vigor el proper 1 de gener de 2018
...........................................

2) Tarifa plana per a mares

 Les dones que es reincorporin al món laboral en condicions d'autònomes transcorregut un temps màxim de dos anys des del cessament de la seva activitat anterior per causa de maternitat, adopció o acolliment podran gaudir d'una tarifa plana de 50 euros durant els 12 mesos següents a la seva reincorporació. Per gaudir d'aquesta tarifa, cal que el temps entre el cessament i la reincorporació no superi els dos anys i que la treballadora que reprèn l'activitat per compte propi opti per cotitzar per la base mínima.
..........................................

3) Bonificació per a la contractació de familiars

Els autònoms que contractin familiars de primer grau de consanguinitat mitjançant contractes de durada indefinida tindran dret a gaudir d'un 100% de bonificació en les cotitzacions de la Seguretat Social d'aquests contractes. Per accedir a aquesta bonificació, l'autònom contractant no podrà haver acomiadat de forma improcedent durant els 12 mesos immediatament anteriors a la formalització del contracte bonificat. També es perdrà el dret a la bonificació del contracte si en el termini dels primers 6 mesos amb posterioritat a la celebració del contracte, l'autònom extingeix un contracte de treball que tingués el mateix objecte que el nou contracte del familiar.
...........................................

4) Compatibilitat amb el cobrament de la pensió

Les persones autònomes amb treballadors al seu càrrec podran, arribada l'edat legal de jubilació, compatibilitzar el cobrament del 100% de la seva pensió amb el manteniment de l'activitat.
...........................................

5) Accidents de treball in itinere

Els autònoms que cotitzin per riscos professionals passaran a tenir cobertes les contingències derivades dels denominats «accidents in itinere». Cal recordar que l'accident in itinere és aquell que es produeix en el decurs del trajecte d'anada o tornada al centre de treball sempre i quan aquest no coincideixi amb el domicili habitual i estigui així declarat fiscalment.
...........................................

6) Domiciliació obligatòria

A partir de l'1 de gener de 2018, els treballadors autònoms estaran obligats a domiciliar el pagament de les quotes.
...........................................

7) Ampliació de la tarifa plana

S'amplia de 6 a 12 mesos el temps durant el qual podem acollir-nos al pagament de la tarifa plana de cotització per contingències comunes de 50 euros mensuals. A més a més, podran acollir-se a aquesta tarifa tots els autònoms que no hagin cotitzat al RETA durant els darrers 2 anys en comptes dels cinc fins ara vigents.

Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2018.
...........................................

8) Cura de fills i familiars dependents

S'establirà una bonificació del 100% de la quota per contingències comunes per a totes els treballadors autònoms amb infants menors de 12 anys a càrrec o que hagin de cuidar familiars afectats de paràlisi cerebral, amb malalties mentals o amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% que no desenvolupin cap activitat retribuïda.
...........................................

9) Bonificació per baixa de maternitat o paternitat / prestació

Es bonificarà el 100% de les quotes a les persones autònomes en situació de baixa per maternitat, paternitat, adopció o acolliment quan la durada de la baixa sigui de, com a mínim, un mes.

D'altra banda, els pares i mares adscrits al règim d'autònoms que s'acollin a situació de baixa per maternitat o paternitat tindran dret a percebre un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora. El càlcul d'aquesta base es farà dividint la suma de les bases de cotització durant els 6 mesos anteriors al naixement entre 180. Si el temps de cotització al règim d'autònoms és inferior a sis mesos, es farà la suma de les bases de cotització dins aquest període de 6 mesos i es dividirà pels dies que hagi estat d'alta durant aquests 6 mesos.

Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de l'1 de març de 2018.
...........................................

10) Inscripció i alta a la Seguretat Social

A partir de l'1 de gener de 2018, els treballadors autònoms podran donar-se d'alta i de baixa fins a tres vegades dins l'any natural. A diferència del que succeeix ara, el pagament corresponent al mes en curs durant el qual es formalitzi l'alta es calcularà a partir del mateix dia de l'alta i no pas per tot el període mensual.
...........................................

11) Canvis de cotització

L'oportunitat d'introduir canvis en l'import de la base de cotització passarà de les 2 anuals de què disposem actualment a 4 per tal de poder adaptar millor la nostra aportació a l'evolució de l'activitat i el rendiment econòmic.
...........................................

12) Autònoms societaris

La quota mínima de cotització pels autònoms societaris -directius i autònoms amb un mínim de 10 assalariats/des- es desvincularà de l'SMI i de la base mínima del Règim General. En comptes d'això, l'import de la quota mínima s'establirà cada any a través de la Llei de Pressupostos Generals.