Nous ajuts per a autònoms, cooperatives i microempreses afectades per la Covid_19


La Generalitat ha posat en marxa una nova partida pressupostària de 20 milions d’euros com a ajut d’urgència per a les persones autònomes, cooperatives i microempreses afectades per l’impacte de la crisi de la Covid_19. Aquest nou ajut se suma a la línia que ja va ser aprovada pel mateix departament de Treball, Afers Socials i Famílies el mes de març passat i és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació o subvenció destinat a la mateixa finalitat.

Es tracta d’un ajut únic de 2.000 euros per a cada sol·licitant per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica i ajudar a pal·liar novament els efectes econòmics de la pandèmia, reforçant el suport a les persones treballadores autònomes que desenvolupen la seva activitat com a persona física o bé mitjançant empreses de petita dimensió. Es preveu que la nova partida pugui beneficar fins a 10.000 professionals (la del mes de març ja va arribat a quasi 9.000 persones autònomes).

L’ajut va adreçat a les persones donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual. També a aquelles donades d’alta al RETA (o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA) sòcies d'una empresa amb personalitat jurídica pròpia o d’una cooperativa de treball associat, sempre que el número de persones sòcies i persones treballadors no siguin superior a sis (mitjana de l’any 2019).

Entre els requisits per a la sol·licitud, a banda dels esmentats com a persones autònomes, cal tenir el domicili fiscal a algun municipi de Catalunya, cal que la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 35.000 euros i que el rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de l’exercici 2020 no superi els 13.125 euros. En cas de persones treballadores autònomes que l’alta com a treballador autònom ha estat posterior a l’1 de gener de 2020, el càlcul de l’import màxim del rendiment net de l’activitat es farà amb el prorrateig dels dies d’alta com a persona treballadora autònoma prenent com a referència l’import de 13.150 euros. També cal que l’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA sigui d’abans de l’1 d'octubre de 2020 i com a mínim s’haurà de romandre d’alta fins al 31 de desembre de 2020. I no haver estat beneficiari o beneficiària de l’ajut de la resolució de 3 de juny en la qual es convocava una concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves.

El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos comptats des de l'endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini. Les sol·licituds s'han de resoldre per ordre cronològic de presentació. Transcorregut el termini sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, les persones i entitats sol·licitants poden entendre desestimat l'ajut per silenci administratiu, sens perjudici del deure de resoldre de les administracions públiques.

Accés al tràmit en línia.

Es tracta d’un ajut únic de 2.000 euros per a cada sol·licitant per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica i ajudar a pal·liar novament els efectes econòmics de la pandèmia, reforçant el suport a les persones treballadores autònomes que desenvolupen la seva activitat com a persona física o bé mitjançant empreses de petita dimensió. Es preveu que la nova partida pugui beneficar fins a 10.000 professionals (la del mes de març ja va arribat a quasi 9.000 persones autònomes).

L’ajut va adreçat a les persones donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual. També a aquelles donades d’alta al RETA (o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA) sòcies d'una empresa amb personalitat jurídica pròpia o d’una cooperativa de treball associat, sempre que el número de persones sòcies i persones treballadors no siguin superior a sis (mitjana de l’any 2019).

Entre els requisits per a la sol·licitud, a banda dels esmentats com a persones autònomes, cal tenir el domicili fiscal a algun municipi de Catalunya, cal que la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 35.000 euros i que el rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de l’exercici 2020 no superi els 13.125 euros. En cas de persones treballadores autònomes que l’alta com a treballador autònom ha estat posterior a l’1 de gener de 2020, el càlcul de l’import màxim del rendiment net de l’activitat es farà amb el prorrateig dels dies d’alta com a persona treballadora autònoma prenent com a referència l’import de 13.150 euros. També cal que l’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA sigui d’abans de l’1 d'octubre de 2020 i com a mínim s’haurà de romandre d’alta fins al 31 de desembre de 2020. I no haver estat beneficiari o beneficiària de l’ajut de la resolució de 3 de juny en la qual es convocava una concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves.

El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos comptats des de l'endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini. Les sol·licituds s'han de resoldre per ordre cronològic de presentació. Transcorregut el termini sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, les persones i entitats sol·licitants poden entendre desestimat l'ajut per silenci administratiu, sens perjudici del deure de resoldre de les administracions públiques.

Accés al tràmit en línia.