Hipoteca: recuperar despeses

El Tribunal Suprem imputa a les entitats bancàries les despeses de formalització de les hipoteques

Una sentència del Tribunal Suprem considera abusiva la clàusula inclosa en la pràctica totalitat de préstecs hipotecaris que carrega sobre els clients totes les despeses de constitució i atorgament de l'escriptura. La resolució obre la porta a reclamar la devolució dels diners abonats en aquests conceptes.

El Tribunal Suprem ha dictat una rellevant sentència que considera abusiva i nul·la una clàusula inclosa en un préstec hipotecari de BBVA que feia recaure en exclusiva sobre la part prestatària totes les despeses en concepte de tributs, comissions i càrregues diverses ocasionats per la «preparació, formalització, esmena, tramitació d'escriptures o modificació» del préstec hipotecari. La clàusula anul·lada també traslladava als clients qualsevol altre despesa relacionada amb la constitució, conservació i cancel·lació de la garantia, així com el cost de procedir a la inscripció de la hipoteca al Registre de la Propietat i, fins i tot, les despeses que es poguessin derivar d'un procés de reclamació judicial o extra-judicial en cas d'impagament.

En definitiva, la sentència, que senta jurisprudència, condemna l'entitat a fer-se càrrec de tot un seguit de despeses inherents al tràmit de constitució d'una hipoteca que, fins ara, els clients es veien obligats a abonar en considerar que la inclusió de la clàusula era una imposició i no el fruit d'una negociació i suposava un desequilibri evident a favor de l'entitat respecte el prestatari.

Clàusula habitual

Tot i fer referència a un cas concret, el cert és que clàusules d'aquest tipus, amb un redactat idèntic o molt similar a la que ara ha estat anul·lada pel seu caràcter abusiu, estan presents a la pràctica totalitat de préstecs hipotecaris subscrits a l'Estat espanyol. Per tant, la sentència -que obliga els jutjats d'instància a resoldre en el mateix sentit- obre la porta a que siguin milions de prestataris els que reclamin la devolució d'unes quantitats que han abonat indegudament i que, segons càlculs aproximats, poden arribar a suposar imports d'uns 3000€ a retornar per part de l'entitat per a una hipoteca tipus amb un principal de 150.000€.

¿Quines despeses vinculades a la hipoteca podem reclamar?

Parlem de les despeses vinculades a la formalització d'hipoteques que, bàsicament, serien aquelles corresponents a:
- Constitució davant notari
- Inscripció en el Registre de la Propietat
- Pagament de l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats

Com abans esmentàvem, aquestes despeses es poden situar al voltant dels 3000€ per a una hipoteca convencional de 150.000€

IMPORTANT: aquestes són les despeses reclamables, les que estan vinculades a la constitució de la hipoteca. No confondre amb les despeses vinculades a la compra del pis.

¿Quina documentació ens cal aportar per poder reclamar?

Per tal d'exigir la devolució d'aquests imports abonats indegudament, ens caldrà còpia de:

- Escriptura de la hipoteca
- Carta de pagament de de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats
- Factura del notari
- Factura del registre de la Propietat

Si no disposeu d'aquesta documentació o no sabeu on la teniu, podeu obtenir una còpia a la gestoria on us van tramitar la hipoteca.

¿Quin és el procediment per reclamar?

Abans de poder interposar la pertinent demanda judicial, és necessari presentar una reclamació davant el servei d'atenció al client de la nostra entitat. Amb tota probabilitat, la resposta que obtindrem serà contrària a la nostra petició de devolució però aquest és un tràmit que hem de satisfer de forma obligatòria abans no puguem acudir als tribunals per fer valdre el nostre dret.

Podeu presentar la vostra reclamació fent servir aquest formulari que posem gratuïtament a la vostra disposició.

El formulari està fet en format word. Heu de substituir les parts marcades en color vermell per la informació que se us demana.

Per tal de presentar aquest document, el podeu enviar mitjançant burofax adreçat al Servei d'Atenció al Client de la vostra entitat o dirigint-vos a la vostra oficina bancària. En aquest cas, l'heu d'entrar a registre i endur-vos una còpia degudament segellada pel banc.

Tota aquesta informació, incloent-hi la documentació necessària, per poder reclamar, la trobareu reunida i esquematitzada en aquest document d'instruccions que podeu descarregar seguint l'enllaç.

Demanda judicial

Si heu presentat la vostra reclamació al servei d'atenció al client de l'entitat sense obtenir resposta ene l temps estipulat (2 mesos) o heu rebut una resposta negativa, ja podeu interposar una demanda judicial.

Si esteu interessats/des a fer-ho a través del Col·lectiu Ronda, caldrà que ens feu arribar:

1.- Una còpia de les vostres cartes de reclamació.

2.- Una còpia de l'escriptura d'hipoteca.

3.- Una còpia del darrer rebut pagat.

4.- Còpia de totes les factures de despeses de constitució del préstec ( notari, registre i impost d'Actes Jurídics Documentats.)

5.- El full d'encàrrec degudament signat (el podeu descarregar aquí)

6.- Escriptura Original de poder per plets

I quin és el cost d'interposar la demanda judicial?

Interposar la demanda no tindrà cap cost per a vosaltres. Col·lectiu Ronda només cobrarà en cas que obtinguem una sentència estimatòria que reconegui el vostre dret a recuperar l'import corresponent a les despeses de constitució de la hipoteca. En aquest cas, Col·lectiu Ronda cobrarà en concepte d'honoraris finals un import equivalent al 20% de la quantitat recuperada.

Si hi ha condemna en costes contra l'entitat, l'import de les costes seran pel client fins el límit dels honoraris pactats, i l'excés, si n'hi ha, serà íntegrament pel Col·lectiu Ronda.

Full d'encàrrec

Com us dèiem, a més a més de la documentació requerida, també és imprescindible que ens feu arribar el full d'encàrrec degudament emplenat. I recordeu que al full d'instruccions podeu trobar tota aquesta informació.

Descarregar Full d'encàrrec

Tant la documentació com el full d'encàrrec ens ho podeu fer arribar físicament a la nostra seu de Barcelona (carrer Trafalgar, 50, Barcelona) o a qualsevol altre dels nostres despatxos o, si us resulta més còmode, mitjançant correu electrònic a aquesta adreça:

despeseshipoteca@cronda.coop

El Tribunal Suprem imputa a les entitats bancàries les despeses de formalització de les hipoteques

El Tribunal Suprem imputa a les entitats bancàries les despeses de formalització de les hipoteques

El Tribunal Suprem ha dictat una rellevant sentència que considera abusiva i nul·la una clàusula inclosa en un préstec hipotecari de BBVA que feia recaure en exclusiva sobre la part prestatària totes les despeses en concepte de tributs, comissions i càrregues diverses ocasionats per la «preparació, formalització, esmena, tramitació d'escriptures o modificació» del préstec hipotecari. La clàusula anul·lada també traslladava als clients qualsevol altre despesa relacionada amb la constitució, conservació i cancel·lació de la garantia, així com el cost de procedir a la inscripció de la hipoteca al Registre de la Propietat i, fins i tot, les despeses que es poguessin derivar d'un procés de reclamació judicial o extra-judicial en cas d'impagament.

En definitiva, la sentència, que senta jurisprudència, condemna l'entitat a fer-se càrrec de tot un seguit de despeses inherents al tràmit de constitució d'una hipoteca que, fins ara, els clients es veien obligats a abonar en considerar que la inclusió de la clàusula era una imposició i no el fruit d'una negociació i suposava un desequilibri evident a favor de l'entitat respecte el prestatari.

Clàusula habitual

Tot i fer referència a un cas concret, el cert és que clàusules d'aquest tipus, amb un redactat idèntic o molt similar a la que ara ha estat anul·lada pel seu caràcter abusiu, estan presents a la pràctica totalitat de préstecs hipotecaris subscrits a l'Estat espanyol. Per tant, la sentència -que obliga els jutjats d'instància a resoldre en el mateix sentit- obre la porta a que siguin milions de prestataris els que reclamin la devolució d'unes quantitats que han abonat indegudament i que, segons càlculs aproximats, poden arribar a suposar imports d'uns 3000€ a retornar per part de l'entitat per a una hipoteca tipus amb un principal de 150.000€.

¿Quines despeses vinculades a la hipoteca podem reclamar?

Parlem de les despeses vinculades a la formalització d'hipoteques que, bàsicament, serien aquelles corresponents a:
- Constitució davant notari
- Inscripció en el Registre de la Propietat
- Pagament de l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats

Com abans esmentàvem, aquestes despeses es poden situar al voltant dels 3000€ per a una hipoteca convencional de 150.000€

IMPORTANT: aquestes són les despeses reclamables, les que estan vinculades a la constitució de la hipoteca. No confondre amb les despeses vinculades a la compra del pis.

¿Quina documentació ens cal aportar per poder reclamar?

Per tal d'exigir la devolució d'aquests imports abonats indegudament, ens caldrà còpia de:

- Escriptura de la hipoteca
- Carta de pagament de de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats
- Factura del notari
- Factura del registre de la Propietat

Si no disposeu d'aquesta documentació o no sabeu on la teniu, podeu obtenir una còpia a la gestoria on us van tramitar la hipoteca.

¿Quin és el procediment per reclamar?

Abans de poder interposar la pertinent demanda judicial, és necessari presentar una reclamació davant el servei d'atenció al client de la nostra entitat. Amb tota probabilitat, la resposta que obtindrem serà contrària a la nostra petició de devolució però aquest és un tràmit que hem de satisfer de forma obligatòria abans no puguem acudir als tribunals per fer valdre el nostre dret.

Podeu presentar la vostra reclamació fent servir aquest formulari que posem gratuïtament a la vostra disposició.

El formulari està fet en format word. Heu de substituir les parts marcades en color vermell per la informació que se us demana.

Per tal de presentar aquest document, el podeu enviar mitjançant burofax adreçat al Servei d'Atenció al Client de la vostra entitat o dirigint-vos a la vostra oficina bancària. En aquest cas, l'heu d'entrar a registre i endur-vos una còpia degudament segellada pel banc.

Tota aquesta informació, incloent-hi la documentació necessària, per poder reclamar, la trobareu reunida i esquematitzada en aquest document d'instruccions que podeu descarregar seguint l'enllaç.

Demanda judicial

Si heu presentat la vostra reclamació al servei d'atenció al client de l'entitat sense obtenir resposta ene l temps estipulat (2 mesos) o heu rebut una resposta negativa, ja podeu interposar una demanda judicial.

Si esteu interessats/des a fer-ho a través del Col·lectiu Ronda, caldrà que ens feu arribar:

1.- Una còpia de les vostres cartes de reclamació.

2.- Una còpia de l'escriptura d'hipoteca.

3.- Una còpia del darrer rebut pagat.

4.- Còpia de totes les factures de despeses de constitució del préstec ( notari, registre i impost d'Actes Jurídics Documentats.)

5.- El full d'encàrrec degudament signat (el podeu descarregar aquí)

6.- Escriptura Original de poder per plets

I quin és el cost d'interposar la demanda judicial?

Interposar la demanda no tindrà cap cost per a vosaltres. Col·lectiu Ronda només cobrarà en cas que obtinguem una sentència estimatòria que reconegui el vostre dret a recuperar l'import corresponent a les despeses de constitució de la hipoteca. En aquest cas, Col·lectiu Ronda cobrarà en concepte d'honoraris finals un import equivalent al 20% de la quantitat recuperada.

Si hi ha condemna en costes contra l'entitat, l'import de les costes seran pel client fins el límit dels honoraris pactats, i l'excés, si n'hi ha, serà íntegrament pel Col·lectiu Ronda.

Full d'encàrrec

Com us dèiem, a més a més de la documentació requerida, també és imprescindible que ens feu arribar el full d'encàrrec degudament emplenat. I recordeu que al full d'instruccions podeu trobar tota aquesta informació.

Descarregar Full d'encàrrec

Tant la documentació com el full d'encàrrec ens ho podeu fer arribar físicament a la nostra seu de Barcelona (carrer Trafalgar, 50, Barcelona) o a qualsevol altre dels nostres despatxos o, si us resulta més còmode, mitjançant correu electrònic a aquesta adreça:

despeseshipoteca@cronda.coop