Calculadora IRPH

Aplicació per saber quin és el perjudici econòmic causat per la clàusula IRPH

Des de Col·lectiu Ronda hem desenvolupat una aplicació, d’accés lliure i gratuït, per tal que tothom que ho desitgi pugui calcular quants diners es podrien recuperar de les hipoteques referenciades a l’índex IRPH. Aquesta calculadora vol ser una eina orientativa de cara a les persones afectades per aquest tipus d’interès sobre el seu dret a reclamar, arrel de la sentència del 3 de març de 2020 en el qual el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) determinava que és possible declarar l’abusivitat de la clàusula de l’IRPH.

La calculadora IRPH de Col·lectiu Ronda (calculadorairph.cronda.coop) està dissenyada de manera molt senzilla i va guiant sobre les dades i documentació a aportar per poder fer un càlcul aproximat del prejudici econòmic causat per aplicació de la clàusula IRPH. Per al seu càlcul exacte, segons el cas, podria ser necessari l'ajut d'un pèrit economista, especialment si existeix contradicció amb els càlculs de l'entitat financera. La posada en funcionament de la calculadora vol ser doncs una eina per a aquelles persones que vulguin reclamar o iniciar les accions d’assessorament o acompanyament jurídic que considerin a partir dels resultats.

L'IRPH té la consideració de clàusula abusiva en aquells casos en què la informació subministrada per part de les entitats a l'hora de comercialitzar aquestes hipoteques fos insuficient per tal d'entendre tant el seu funcionament com, sobretot, les conseqüències econòmiques de la pròpia clàusula. Això és el que es coneix en termes jurídics com el control de transparència i abusivitat. A l’Estat espanyol es calcula que més d'un milió d'hipoteques es van subscriure utilitzant els índexs IRPH com a referència per al càlcul d'interessos. Durant anys, els consumidors amb aquests préstecs hipotecaris han fet front a l'obligació de pagaments considerablement més elevats que aquells que els haguessin correspost si la seva hipoteca hagués pres com a índex de referència l'Euribor.

Els tribunals espanyols han dictat nombroses sentències que condemnen a les entitats bancàries per la manca de transparència de l’IRPH. Una tendència, però, que es va veure interrompuda quan al desembre de 2017, el Tribunal Suprem espanyol va dictar una controvertida sentència on establia que la condició d'índex oficial que ostenta l'IRPH suposava garantia suficient pels consumidors bancaris a l'hora de subscriure una hipoteca referenciada a aquest índex. Alguns tribunals, en desacord amb aquest criteri, van elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), màxim òrgan judicial a tota la UE i encarregat de fixar la doctrina que han de seguir tots els tribunals nacionals, incloent-hi el Tribunal Suprem. Finalment, el mes de març d’enguany, el TJUE es va pronunciar a favor del dret a la tutela judicial dels consumidors espanyols, recordant que els tribunals nacionals tenen l'obligació de realitzar l'esmentat control de transparència i examinar la possible abusivitat de qualsevol clàusula incorporada a un préstec hipotecari, incloent-hi la clàusula IRPH. D'ençà d'aquesta sentència, les demandes que es trobaven paralitzades als jutjats a l'espera de la sentència del TJUE s'han reactivat i ja hi ha hagut les primeres sentències favorables als clients.

El dret a reclamar ha de permetre a les persones consumidores poder tenir l’oportunitat recuperar els diners pagats de més. Fer servir l'índex IRPH per calcular els interessos que s'apliquen a la hipoteca ha suposat un encariment, de mitjana, en més de 2.000 euros anuals respecte el que es pagaria si la mateixa hipoteca fes servir l'Euribor per calcular l'interès variable. Aquest sobrecost no ha tingut cap contraprestació ni ha reportat benefici de cap tipus als clients de les entitats financeres. L'índex IRPH només ha servit per protegir els interessos dels bancs en un escenari de continuats descensos del més habitual Euribor, situat en nivells històricament baixos des de l'inici de la crisi financera a finals de 2007.

Les persones afectades poden reclamar judicialment la nul·litat de la clàusula IRPH per exigir la devolució de les quantitats que han abonat de més. Les reclamacions es poden fer per totes les hipoteques que facin servir l'IRPH per calcular el tipus d'interès variable. Tot dependrà de que l'entitat demostri que va facilitar tota la informació per tal que un consumidor mitjà, sense especial formació econòmica, estigués en disposició d'entendre que la seva decisió el podia perjudicar greument. Però en la majoria dels casos no ha estat així. També es pot reclamar per les hipoteques que ja han estat liquidades, tot i que en aquests casos, cal analitzar acuradament la qüestió transcendental dels períodes de prescripció. En alguns casos, també és possible reclamar per l'abusivitat de l'IRPH quan hi hagut suposats acords de novació del préstec amb l'entitat per substituir l'IRPH per un tipus d'interès fix o altres mesures proposades pels bancs per mirar d'esquivar les reclamacions judicials. Aquests acords, com el propi IRPH, poden ser considerats abusius i nuls si han perjudicat els interessos d'uns consumidors que els han acceptat forçats per les circumstàncies.

A hores d'ara, una excepció a aquesta norma que permet reclamar per les hipoteques IRPH són les constituïdes per adquirir habitatges de protecció oficial. Situació evidentment injusta i contradictòria però que, a hores d'ara, no deixa marge legal a la reclamació dels consumidors afectats.

Cliqueu sobre la imatge per accedir a la calculadora:

Aplicació per saber quin és el perjudici econòmic causat per la clàusula IRPH

La calculadora IRPH de Col·lectiu Ronda (calculadorairph.cronda.coop) està dissenyada de manera molt senzilla i va guiant sobre les dades i documentació a aportar per poder fer un càlcul aproximat del prejudici econòmic causat per aplicació de la clàusula IRPH. Per al seu càlcul exacte, segons el cas, podria ser necessari l'ajut d'un pèrit economista, especialment si existeix contradicció amb els càlculs de l'entitat financera. La posada en funcionament de la calculadora vol ser doncs una eina per a aquelles persones que vulguin reclamar o iniciar les accions d’assessorament o acompanyament jurídic que considerin a partir dels resultats.

L'IRPH té la consideració de clàusula abusiva en aquells casos en què la informació subministrada per part de les entitats a l'hora de comercialitzar aquestes hipoteques fos insuficient per tal d'entendre tant el seu funcionament com, sobretot, les conseqüències econòmiques de la pròpia clàusula. Això és el que es coneix en termes jurídics com el control de transparència i abusivitat. A l’Estat espanyol es calcula que més d'un milió d'hipoteques es van subscriure utilitzant els índexs IRPH com a referència per al càlcul d'interessos. Durant anys, els consumidors amb aquests préstecs hipotecaris han fet front a l'obligació de pagaments considerablement més elevats que aquells que els haguessin correspost si la seva hipoteca hagués pres com a índex de referència l'Euribor.

Els tribunals espanyols han dictat nombroses sentències que condemnen a les entitats bancàries per la manca de transparència de l’IRPH. Una tendència, però, que es va veure interrompuda quan al desembre de 2017, el Tribunal Suprem espanyol va dictar una controvertida sentència on establia que la condició d'índex oficial que ostenta l'IRPH suposava garantia suficient pels consumidors bancaris a l'hora de subscriure una hipoteca referenciada a aquest índex. Alguns tribunals, en desacord amb aquest criteri, van elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), màxim òrgan judicial a tota la UE i encarregat de fixar la doctrina que han de seguir tots els tribunals nacionals, incloent-hi el Tribunal Suprem. Finalment, el mes de març d’enguany, el TJUE es va pronunciar a favor del dret a la tutela judicial dels consumidors espanyols, recordant que els tribunals nacionals tenen l'obligació de realitzar l'esmentat control de transparència i examinar la possible abusivitat de qualsevol clàusula incorporada a un préstec hipotecari, incloent-hi la clàusula IRPH. D'ençà d'aquesta sentència, les demandes que es trobaven paralitzades als jutjats a l'espera de la sentència del TJUE s'han reactivat i ja hi ha hagut les primeres sentències favorables als clients.

El dret a reclamar ha de permetre a les persones consumidores poder tenir l’oportunitat recuperar els diners pagats de més. Fer servir l'índex IRPH per calcular els interessos que s'apliquen a la hipoteca ha suposat un encariment, de mitjana, en més de 2.000 euros anuals respecte el que es pagaria si la mateixa hipoteca fes servir l'Euribor per calcular l'interès variable. Aquest sobrecost no ha tingut cap contraprestació ni ha reportat benefici de cap tipus als clients de les entitats financeres. L'índex IRPH només ha servit per protegir els interessos dels bancs en un escenari de continuats descensos del més habitual Euribor, situat en nivells històricament baixos des de l'inici de la crisi financera a finals de 2007.

Les persones afectades poden reclamar judicialment la nul·litat de la clàusula IRPH per exigir la devolució de les quantitats que han abonat de més. Les reclamacions es poden fer per totes les hipoteques que facin servir l'IRPH per calcular el tipus d'interès variable. Tot dependrà de que l'entitat demostri que va facilitar tota la informació per tal que un consumidor mitjà, sense especial formació econòmica, estigués en disposició d'entendre que la seva decisió el podia perjudicar greument. Però en la majoria dels casos no ha estat així. També es pot reclamar per les hipoteques que ja han estat liquidades, tot i que en aquests casos, cal analitzar acuradament la qüestió transcendental dels períodes de prescripció. En alguns casos, també és possible reclamar per l'abusivitat de l'IRPH quan hi hagut suposats acords de novació del préstec amb l'entitat per substituir l'IRPH per un tipus d'interès fix o altres mesures proposades pels bancs per mirar d'esquivar les reclamacions judicials. Aquests acords, com el propi IRPH, poden ser considerats abusius i nuls si han perjudicat els interessos d'uns consumidors que els han acceptat forçats per les circumstàncies.

A hores d'ara, una excepció a aquesta norma que permet reclamar per les hipoteques IRPH són les constituïdes per adquirir habitatges de protecció oficial. Situació evidentment injusta i contradictòria però que, a hores d'ara, no deixa marge legal a la reclamació dels consumidors afectats.

Cliqueu sobre la imatge per accedir a la calculadora: