21-D: permisos per votar i participar

Els treballadors tenen dret a permisos laborals per garantir el seu dret de vot i participació

El Reial Decret 953/2017 de 31 d'octubre que imposa la celebració d'eleccions autonòmiques a Catalunya el proper dijous 21 de desembre contempla permisos retribuïts i no recuperables per tal de garantir la participació dels treballadors i les treballadores a la jornada electoral.

El fet atípic i inusual de convocar eleccions un dijous, el proper 21 de desembre, ha generat nombrosos dubtes entre els treballadors i les treballadores respecte com exercir el dret a votar en cas que la seva jornada laboral coincideixi total o parcialment amb l'horari d'apertura dels col·legis electorals.

La normativa laboral vigent reconeix permisos laborals de fins a quatre hores de durada per tal de garantir el gaudi i l'accés al nostre dret a participar en la cita electoral. La durada del permís, però, dependrà de la coincidència d'hores entre la nostra jornada i l'horari de la votació:

a) si la nostra jornada laboral coincideix entre dues i menys de quatre hores amb el d'apertura dels col·legis electorals, tindrem dret a dues hores de permís retribuït i no recuperable. Per contra, si la nostra jornada laboral no coincideix amb l'horari de votació o ho fa per menys de dues hores, no tenim dret a aquest permís.

Així, per exemple, si treballem al torn de nit i el nostre horari acaba a les 9 del matí, coincidint amb l'hora d'apertura dels col·legis, no podrem demanar permís. En canvi, si la nostra jornada comença a les 17h del dijous, tres hores abans que els col·legis tanquin les seves portes, tindríem dret a gaudir de dues hores de permís.

b) podrem accedir al permís de 4 hores, el màxim estipulat per llei, sempre i quan la nostra jornada laboral coincideixi 4 o més hores amb l'horari permès per votar

Per tal de gaudir d'aquests permisos que, insistim, són retribuïts i no recuperables, és necessari comunicar-ho prèviament a l'empresa. A més a més, l'empresa té dret a sol·licitar els seus treballadors i treballadores que aportin un justificant acreditatiu d'haver votat. Aquest justificant s'haurà d'expedir a la corresponent taula electoral. L'empresa també té la potestat de determinar les hores d'utilització del permís per votar, que hauran de coincidir amb l'horari electoral.

Dificultats per votar i treballadors desplaçats

Les persones que per raons de treball tinguin especials dificultats per exercir el seu vot o realitzin les seves tasques lluny del seu domicili habitual i centre de votació, poden gaudir dels mateixos permisos esmentats anteriorment per tal de poder tramitar la sol·licitud de certificació acreditativa de la inscripció al cens electoral necessària per remetre el seu vot per correu.

Membres d'una mesa electorals

Presidents, vocals i interventors de les meses electorals gaudiran d'un permís especial de jornada completa que es complementarà amb una reducció de jornada de cinc hores addicionals el dia següent de les eleccions. Els apoderats també podran accedir al permís de jornada completa el dia de les eleccions, però no a les cinc hores addicionals de reducció.

Els membres d'una mesa que el dia anterior a les eleccions hagin de treballar en torn de nit, tenen dret a sol·licitar a l'empresa un canvi de torn que aquesta estarà obligada a satisfer

Els treballadors tenen dret a permisos laborals per garantir el seu dret de vot i participació

El fet atípic i inusual de convocar eleccions un dijous, el proper 21 de desembre, ha generat nombrosos dubtes entre els treballadors i les treballadores respecte com exercir el dret a votar en cas que la seva jornada laboral coincideixi total o parcialment amb l'horari d'apertura dels col·legis electorals.

La normativa laboral vigent reconeix permisos laborals de fins a quatre hores de durada per tal de garantir el gaudi i l'accés al nostre dret a participar en la cita electoral. La durada del permís, però, dependrà de la coincidència d'hores entre la nostra jornada i l'horari de la votació:

a) si la nostra jornada laboral coincideix entre dues i menys de quatre hores amb el d'apertura dels col·legis electorals, tindrem dret a dues hores de permís retribuït i no recuperable. Per contra, si la nostra jornada laboral no coincideix amb l'horari de votació o ho fa per menys de dues hores, no tenim dret a aquest permís.

Així, per exemple, si treballem al torn de nit i el nostre horari acaba a les 9 del matí, coincidint amb l'hora d'apertura dels col·legis, no podrem demanar permís. En canvi, si la nostra jornada comença a les 17h del dijous, tres hores abans que els col·legis tanquin les seves portes, tindríem dret a gaudir de dues hores de permís.

b) podrem accedir al permís de 4 hores, el màxim estipulat per llei, sempre i quan la nostra jornada laboral coincideixi 4 o més hores amb l'horari permès per votar

Per tal de gaudir d'aquests permisos que, insistim, són retribuïts i no recuperables, és necessari comunicar-ho prèviament a l'empresa. A més a més, l'empresa té dret a sol·licitar els seus treballadors i treballadores que aportin un justificant acreditatiu d'haver votat. Aquest justificant s'haurà d'expedir a la corresponent taula electoral. L'empresa també té la potestat de determinar les hores d'utilització del permís per votar, que hauran de coincidir amb l'horari electoral.

Dificultats per votar i treballadors desplaçats

Les persones que per raons de treball tinguin especials dificultats per exercir el seu vot o realitzin les seves tasques lluny del seu domicili habitual i centre de votació, poden gaudir dels mateixos permisos esmentats anteriorment per tal de poder tramitar la sol·licitud de certificació acreditativa de la inscripció al cens electoral necessària per remetre el seu vot per correu.

Membres d'una mesa electorals

Presidents, vocals i interventors de les meses electorals gaudiran d'un permís especial de jornada completa que es complementarà amb una reducció de jornada de cinc hores addicionals el dia següent de les eleccions. Els apoderats també podran accedir al permís de jornada completa el dia de les eleccions, però no a les cinc hores addicionals de reducció.

Els membres d'una mesa que el dia anterior a les eleccions hagin de treballar en torn de nit, tenen dret a sol·licitar a l'empresa un canvi de torn que aquesta estarà obligada a satisfer